Թամար Զաքարյան

Թամար Զաքարյան

Թամար Զաքարյան's picture
Position: 
Researcher
Employee of the institute since: 
1972
Research fields: 
Ընտանիք ու ներընտանեկան հարաբերություններ
Publications: 

1. Ընտանեաազգակցական հարաբերությունները ժամանակակից պայմաննե-րում, Տպագիր, Հայ ընտանիքի ներկան և ապագան, գիտական նստաշրջան ՝ նվիրված ընտանիքի միջազգային տարվան, Եր., 1994թ., էջ 36-37: 
2. Ներընտանեկան և ազգակցական փոխհարաբերությունների մի քանի առանձնահատկություններ Գյումրի քաղաքում (ըստ 1980-90-ական թթ. Էթնոսոցիոլոգիական հետազոտությունների), Տպագիր, Հանրապետական 4-րդ գիտաժողով: Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը, զեկուց. Հիմնադրույթ, Գյումրի, 2000թ., էջ 46:  
3. Գյումրու ներընտանեկան և ազգակցական փոխհարաբերությունների մի քանի հարցեր, Տպագիր, Գիտական աշխատություններ, N3, Գյումրի, 2000թ., էջ 210-212: 

1. Ընտանեաազգակցական հարաբերությունները ժամանակակից պայմաննե-րում, Տպագիր, Հայ ընտանիքի ներկան և ապագան, գիտական նստաշրջան ՝ նվիրված ընտանիքի միջազգային տարվան, Եր., 1994թ., էջ 36-37: 
2. Ներընտանեկան և ազգակցական փոխհարաբերությունների մի քանի առանձնահատկություններ Գյումրի քաղաքում (ըստ 1980-90-ական թթ. Էթնոսոցիոլոգիական հետազոտությունների), Տպագիր, Հանրապետական 4-րդ գիտաժողով: Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը, զեկուց. Հիմնադրույթ, Գյումրի, 2000թ., էջ 46:  
3. Գյումրու ներընտանեկան և ազգակցական փոխհարաբերությունների մի քանի հարցեր, Տպագիր, Գիտական աշխատություններ, N3, Գյումրի, 2000թ., էջ 210-212: 
4. Փոխօգնության ձևերը և բարեգործական ավանդույթները հայոց մեջ (ավանդույթ և նորույթ), Արդի հայ իրականության և մարդասիրական գիտակցության զարգացման հարցեր, Եր., 2001, էջ 108-128: 
5. Ընտանեկան բռնությունների տարածվածությունը, սուբյեկտները, ձևերը և երեխաների նկատմամբ կիրառվող պատժամիջոցները ՀՀ-ում,  Տպագիր, Ընտանեկան բռնությունները Հայաստանում, Եր., 2002թ., էջ 25-42:
6. Առողջության պահպանման հիմնախնդիրները Հայաստանում, Տպագիր, ‹‹Մովսես Խորենացի››, N5-6, Եր., 2004թ., էջ 77-82:
7. Ներընտանեկան հարաբերությունների դրսևորման որոշ ձևեր ՀՀ անկախացման տարիներին, Տպագիր, ‹‹Մովսես Խորենացի››, N1-2, Եր., 2006թ., էջ 60-65: 
8. Ներընտանեկան փոխհարաբերություններ, Տպագիր, ‹‹Մովսես Խորենացի››, N1-2, Եր., 2007թ., էջ 52-55:
9. Տավուշի մարզի գյուղական ընտանիքի կառուցվածքի և թվաքանակի փոփոխությունները ՀՀ անկախացման տարիներին (ըստ էթնոսոցիոլոգիական հետազոտությունների), ‹‹Մովսես Խորենացի››, N1-2, Եր., 2009թ.:
10. Պարզ և բարդ ընտանիքների կառուցվածքային փոփխությունները Տավուշի մարզում 1980 և 2008 թվականներին, Տավուշ նյութական և հոգևոր ժառանգություն, Հանրապետական գիտ. Նստաշրջանի նյութեր, Իջևան, Երևան, 2009թ., էջ 102-109:  
11. Փոխօգնության դրսևորման արդի ձևերը ՀՀ Տավուշի և Սյունիքի մարզերի բնակչության շրջանում (ըստ 2007-2009թթ էթնոսոցիոլոգիական հետազոտությունների), Ավանդականը և արդիականը հայոց մշակույթում: Հայ ժողովրդական մշակույթ, XV, Եր., 2010թ., էջ 23-28:

12. Формы традицонной помощи и взоимопомощи у армяан в новых социальных условиях независимой Армении (по материалом этносоциологического исследования), Материалы международной конференции, Археология, этнологиа и фольклористика Кавказа, Тбилиси, 2004г., ст. 298-301: 
13. Оформление брака у армяан на современном этапе, Международная сесия, Археология, этнологиа и фольклористика Кавказа, Тбилиси, 2004г., ст. 176-177. 
14. Традицвнные семейные стериотипы армян в условях современного трансформирующегося общества, Материалы международной конференции, Археология, этнологиа и фольклористика Кавказа, Тбилиси, 2007г., ст. ст. 269-270, со-автор Л. Варданян. 

Presentations: 

1. Т. Закарян, Формы традиционной помощи и взаимопомощи у армян в новых социальных условиях независимой Армении, Международная сессия “Археология, Этнология, Фольклористика Кавказа>> Ереван, 17-18   ноября, 2003, 298:

2. Т. Закарян, Л. Варданян, Оформление брака у армян на современном этапе. Международная сессия “Археология, Этнология, Фольклористика Кавказа”, Тбилиси, 2004, 176:.

3. Т. Закарян, Л. Варданян, Традиционные семейные стереотипы армян в условиях современного трансформирующегося общества. Международная научная конференция “Археология, Этнология, Фольклористика Кавказа”, Тбилиси, 22-26  2007:.

1. Т. Закарян, Формы традиционной помощи и взаимопомощи у армян в новых социальных условиях независимой Армении, Международная сессия “Археология, Этнология, Фольклористика Кавказа>> Ереван, 17-18   ноября, 2003, 298:

2. Т. Закарян, Л. Варданян, Оформление брака у армян на современном этапе. Международная сессия “Археология, Этнология, Фольклористика Кавказа”, Тбилиси, 2004, 176:.

3. Т. Закарян, Л. Варданян, Традиционные семейные стереотипы армян в условиях современного трансформирующегося общества. Международная научная конференция “Археология, Этнология, Фольклористика Кавказа”, Тбилиси, 22-26  2007:.

Т. Закарян, Л. Варданян,  Механизмы сохранения устойчивости армянской семьи на современном этапе. VIII конгресс этнографов и антропологов России, Оренбург, 2009:

 5. Զաքարյան Թ.Զ. Ծնողների և ամուսնացած զավակների համատեղ բնակվելու խնդիրները հայոց մեջ (XXդ. – XXIդ. սկիզբ): «Պատմամշակութային ժառանգություն և րդիականություն», միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 4-6 հոկտեմբեր Եր.., 2013, էջ 185-186:

E-mail: 
zaqaryantamar@mail.ru