Կարեն Հովհաննիսյան

Կարեն Հովհաննիսյան

Կարեն Հովհաննիսյան's picture
Position: 
Հայցորդ
Junior researcher
Specialization: 
մշակութաբան
Employee of the institute since: 
2012
Research fields: 
Ազգագրություն. սրբավայրեր, ուխտագնացություններ, ծեսեր
Publications: 

1. Հակոբ Մեղապարտի նշանադրոշմի վերլուծության փորձ, Հայ աստվածաբան, Դ., Երևան, 2011, էջ 197-203։

2. Հակոբի նախավետարանը, թարգմանությունն ու նախաբանը, Տարեգիրք Զ.. Աստվածաբանության ֆակուլտետ, Երևան, 2011, էջ 102-114։

3. Վարպետաց վարպետ Տարագրոսը, Հայկազեան հայագիտական հանդէս, Պէյրութ, հատոր ԼԱ, 2011, էջ  663-678։

4. Կեղծ Մատթեոսի ավետարանը, թարգմանությունն ու նախաբանը, Տարեգիրք, Է, Աստվածաբանության ֆակուլտետ, Երևան, 2012, էջ 18-48

5. Աստվածածնի Ավետման գաղափարը հայոց մեջ, Հայ աստվածաբան, Ե., Երևան, 2013, էջ 167-177

6. Գեղարքունիք. մի քանի Թուխ Մանուկ սրբավայրերի մասին, Տարեգիրք, Թ., Աստվածաբանության ֆակուլտետ, Երևան., 2014, էջ 208-225

7. Թուխ Մանուկը բանահյուսական սկզբնաղբյուրներում, «Էջմիածին», Փետրուար., Ս. Էջմիածին, 2016, էջ 69-95

1. Հակոբ Մեղապարտի նշանադրոշմի վերլուծության փորձ, Հայ աստվածաբան, Դ., Երևան, 2011, էջ 197-203։

2. Հակոբի նախավետարանը, թարգմանությունն ու նախաբանը, Տարեգիրք Զ.. Աստվածաբանության ֆակուլտետ, Երևան, 2011, էջ 102-114։

3. Վարպետաց վարպետ Տարագրոսը, Հայկազեան հայագիտական հանդէս, Պէյրութ, հատոր ԼԱ, 2011, էջ  663-678։

4. Կեղծ Մատթեոսի ավետարանը, թարգմանությունն ու նախաբանը, Տարեգիրք, Է, Աստվածաբանության ֆակուլտետ, Երևան, 2012, էջ 18-48

5. Աստվածածնի Ավետման գաղափարը հայոց մեջ, Հայ աստվածաբան, Ե., Երևան, 2013, էջ 167-177

6. Գեղարքունիք. մի քանի Թուխ Մանուկ սրբավայրերի մասին, Տարեգիրք, Թ., Աստվածաբանության ֆակուլտետ, Երևան., 2014, էջ 208-225

7. Թուխ Մանուկը բանահյուսական սկզբնաղբյուրներում, «Էջմիածին», Փետրուար., Ս. Էջմիածին, 2016, էջ 69-95

8. Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու Անդաստանի ծեսը, Պատմություն և մշակույթ, Երևան, 2016, էջ 485-500 (համահեղինակ՝ Ա. եպս. Ժամկոչյան)

9. Աշխարհակառոյցը հայկական աւանդական մշակոյթում (ըստ բանահիւսական նիւթերի), Հայկազեան հայագիտական հանդէս, հատոր ԼԶ., Պէյրութ, 2016, էջ 401-430

10. Վիշապաքարերը Տարագրոսի ուսումնասիրություններում (համահեղինակ՝ Ա. Բոբոխյան), Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 3, Երևան, 2016, էջ 240-253

11. Թուխ Մանուկ սրբավայրերի տոնածիսական սովորույթների շուրջ (համահեղինակ՝ Լ. Սիմոնյան), Տարեգիրք, ԺԱ., Աստվածաբանության ֆակուլտետ, Երևան., 2016, էջ 113-133

12. Տրիքստերի արխետիպի հայկական դրսևորումները, «Էջմիածին», Յունուար, Ս. Էջմիածին, 2017, էջ 104-113

13. Святилище Тух Манук в селе Лусагюх – Живая старина, 3, Москва, 2017, с. 25-27

Presentations: 

Հովհաննիսյան Կ. 2015. Վանա Թուխ Մանուկ, «Վանի ինքնապաշտպանություն – 100» միջազգային գիտաժողով, Երևան, 04-06.05

Հովհաննիսյան Կ. 2015. Վանա Թուխ Մանուկ, «Վանի ինքնապաշտպանություն – 100» միջազգային գիտաժողով, Երևան, 04-06.05

Additional Info: 

Ներկայաումս ՀԱԻ-ի աշխատանքային խմբում իրականացնում է ՀՀ սրբավայրերի ուսումնասիրություններ, մասնավորապես Թուխ Մանուկ սրբավայրերը

Phone: 
077-422134
E-mail: 
karenhovhov@mail.ru