Սոնա Ներսիսյան

Sona Nersisyan

Սոնա Ներսիսյան's picture
Scientific degree: 
-
Position: 
Junior researcher
Specialization: 
Sociologist
Employee of the institute since: 
2014
Research fields: 
Ethnosociology
Diaspora Studies
Social Network Studies
Publications: 

1. Ս. Ներսիսյան (2013), Միգրացիա և հայկական նոր սփյուռք՝ էթնոսոցիոլոգիական հետազոտությունների նյութեր // Միգրացիան և հայկական նոր սփյուռքը. էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություն, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարկչություն, էջ 169-211:
2. С. Нерсисян (2013), Опыт предпринимательства армян России на этнической родине. Кейс-стади некоторых инвестиционных проектов представителей диаспоры в Армении // Армянская диаспора в контексте российско-армянских экономических связей, Москва, с. 192-217.
3. С. Нерсисян (2013), Экономические взаимосвязи Армения – диаспора в России и роль социальных сетей // ԵՊՀ տնտեսագիտության տարեգիրք, Երևան, էջ 691-700: 

1. Ս. Ներսիսյան (2013), Միգրացիա և հայկական նոր սփյուռք՝ էթնոսոցիոլոգիական հետազոտությունների նյութեր // Միգրացիան և հայկական նոր սփյուռքը. էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություն, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարկչություն, էջ 169-211:
2. С. Нерсисян (2013), Опыт предпринимательства армян России на этнической родине. Кейс-стади некоторых инвестиционных проектов представителей диаспоры в Армении // Армянская диаспора в контексте российско-армянских экономических связей, Москва, с. 192-217.
3. С. Нерсисян (2013), Экономические взаимосвязи Армения – диаспора в России и роль социальных сетей // ԵՊՀ տնտեսագիտության տարեգիրք, Երևան, էջ 691-700: 
4. Ս. Ներսիսյան (2014), Ցանցային հարաբերությունների առանձնահատկությունները սփյուռքում. հայերի ինքնակազմակերպման խնդիրները այլէթնիկ միջավայրում // Հայերը սեփական և այլազգի միջավայրում. համեմատական էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություններ, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարկչություն, էջ 93-114:
5. Ս. Ներսիսյան (2014), Սոցիալական ցանցերի գործառնության առանձնահատկությունները. Թեհրանի, Լոս Անջելեսի և Մոսկվայի հայ համայնքների օրինակով // Հայ էթնիկությունը սեփական և այլազգի միջավայրում. Հետազոտության փորձ, խնդիրներ և հեռանկարներ, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարկչություն, էջ 85-94:
6. Ս. Ներսիսյան (համահեղինակությամբ՝ Լ. Տանաջյանի) (2015), Հայաստան ներգաղթած սիրիահայերի ինտեգրման խնդիրները // Սիրիահայերը Հայաստանում. ինտեգրման ուղիները, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարկչություն, էջ 43-88:

Additional Info: 

Մասնակցությունը ծրագրերի

  • «Սեփական եվ այլազգի միջավայրում հայերի համեմատական հետազոտության հիմնական ուղղությունները. ուսումնասիրության խնդիրներն ու հեռանկարները», ՀՀ պետական բյուջեից գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պետական նպատակային – ծրագրային ֆինանսավորմամբ իրականացվող ծրագիր, 2015-2019թթ:
  • «Սփյուռքահայ ձեռներեցները Հայաստանում. նրանց Գործունեության փորձը, խնդիրներն ու հեռանկարները», ՀՀ պետական բյուջեից գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պետական թեմատիկ – ծրագրային ֆինանսավորմամբ իրականացվող ծրագիր, 2015-2017 թթ:
  • «Բելառուսի հայերը Հայաստան - Բելառուս էթնոմշակութային կապերի միգրացիոն համատեքստում. էթնիկական ավանդույթներ և ժամանակակից իրողություն», 2016-2018 թթ.:

 

Մասնակցությունը  գիտաժողովների կազմակերպմանը

  • «Հայ ընտանիքն արդի մարտահրավերների համատեքստում», միջազգային գիտաժողով, Երևան, 2017թ.:

 

Անդամակցությունը խորհուրդների

Անդամակցում եմ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի երիտասարդ գիտնականների խորհրդին:

Phone: 
098900566
E-mail: 
sona.nersisyan2006@gmail.com