Համլետ Սարգսյան

Համլետ Սարգսյան

Համլետ Սարգսյան-ի նկարը
Գիտական աստիճան: 
պատմական գիտությունների թեկնածու
Պաշտոն: 
Ավագ գիտաշխատող
Մասնագիտություն: 
Էթնոժողովրդագրություն
Աշխատում է ՀԱԻ-ում սկսած: 
1973
Հետազոտությունների ոլորտները: 
Էթնոժողովրդագրություն
Պատմական ժողովրդագրություն
Թեմատիկ քարտեզագրություն
Գիտական հրապարակումները: 
 1. Սարգսյան Հ.Գ. 1984. Աշխարհագրական միջավայրի և ժողովրդական տարազի փոխառնչակցության մի քանի հարցեր, Հայրենագիտական հարցեր (Հանրա  պե-տական հայրենագիտական երրորդ կոնֆերանսի նյութերը), Եր., «Հայաստան» հրատ., էջ 132-138:
 2. Саркисян Г.Г. 1986. Этнический состав населения Армянской области (1828-1840), Вестник Ереванского университета,  № 2, Ереван, изд. ЕГУ, с. 109-115.
 3. Саркисян Г.Г., Харатян З.В., Марутян А.Т.  1989. К этнокультурной характеристике Арцаха, Вестик общественных наук, № 6,  Ереван, изд. НАН  РА, с. 1-18.
 4. Սարգսյան Հ.Գ. 1990. Երևանի նահանգի բնակչությունը 50 տարում (1850-1900 թթ.), Բանբեր Երևանի համալսարանի, թիվ 1,  Եր., ԵՊՀ հրատ., էջ 114-121:
 1. Սարգսյան Հ.Գ. 1984. Աշխարհագրական միջավայրի և ժողովրդական տարազի փոխառնչակցության մի քանի հարցեր, Հայրենագիտական հարցեր (Հանրա  պե-տական հայրենագիտական երրորդ կոնֆերանսի նյութերը), Եր., «Հայաստան» հրատ., էջ 132-138:
 2. Саркисян Г.Г. 1986. Этнический состав населения Армянской области (1828-1840), Вестник Ереванского университета,  № 2, Ереван, изд. ЕГУ, с. 109-115.
 3. Саркисян Г.Г., Харатян З.В., Марутян А.Т.  1989. К этнокультурной характеристике Арцаха, Вестик общественных наук, № 6,  Ереван, изд. НАН  РА, с. 1-18.
 4. Սարգսյան Հ.Գ. 1990. Երևանի նահանգի բնակչությունը 50 տարում (1850-1900 թթ.), Բանբեր Երևանի համալսարանի, թիվ 1,  Եր., ԵՊՀ հրատ., էջ 114-121:
 5. Սարգսյան Հ.Գ.  1995. Արևմտահայերի գաղթը Արևելյան Հայաստան 1915 թ. հետո, Հայոց ցեղասպանություն: Պատճառներ և դասեր, մաս 3, Եր., ԵՊՀ հրատ., էջ 36-66:
 6. Սարգսյան Հ.Գ., Վարդանյան Լ.Մ. 1999.  Շիրակի 1926-1927 թթ. Գաղթականության որոշ հարցեր (ըստ Ստ. Լիսիցյանի արխիվային նյութերի), Գիտական աշխատութ-յուններ, II, Գյումրի, ՀՀ ԳԱԱ  «Գիտություն»  հրատ., էջ 208-217: 
 7. Սարգսյան Հ.Գ., Մկրտումյան Յու.Ի., Դոլժենկո Ի.Վ. 2000. ՀՀ ազգային փոքրամաս-նությունների արդի էթնոժողովրդագրական գործընթացները, Հայաստանի Հանրապետության ազգային փոքրամասնություններն այսօր  I, Եր., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., էջ 24-60:
 8. Սարգսյան Հ.Գ., Բոյաջյան Ա. 2000.  Գյումրու աշխատանքային ռեսուրսների և բնակչության զբաղվածության վերլուծման փորձ (1990-2000 թթ.), Գիտական աշխատություններ, III, Գյումրի,  ՀՀ ԳԱԱ  «Գիտություն» հրատ.,  էջ 155-160:
 9. Սարգսյան Հ.Գ., Վարդանյան Լ.Մ. 2001.  Հայոց սրբավայրերի դասակարգման փորձ (ըստ Ստ. Լիսիցյանի Զանգեզուրի և Լեռնային Ղարաբաղի դաշտային ազգագրական նյութերի), Հայոց սրբերը և սրբավայրերը, Եր., «Հայաստան» հրատ., էջ 368-376:
 10. Саркисян Г.Г.  2002. Население Восточной Армении в XIX – начале  XX в. Этнодемографическое исследование, Ереван, изд. «Наука», 211 с.
 11. Սարգսյան Հ.Գ., Բոյաջյան Ա. 2002.  Ժողովրդագրական գործընթացները Գյումրի քաղաքում (1990-1999 թթ.), Պատմաբանասիրական հանդես, թիվ 2, Եր., ՀՀ ԳԱԱ   «Գիտություն» հրատ., հրատ., էջ 233-242:
 12. Սարգսյան Հ.Գ., Մարկոսյան Ա. 2003. Հայաստանի Հանրապետության բնակչության տեղաշարժերը 1989-1995 թթ., «Մովսես Խորենացի» գիտական, պատմաբանասիրական, բնագիտական հանդես, թիվ 3, Եր., էջ 31-36:
 13. Սարգսյան Հ.Գ. 2005. Թիֆլիսի նահանգի հայ բնակչությունը XIX դ. երկրորդ կեսին, Հայոց պատմության հարցեր, գիտական հոդվածների ժողովածու, Եր ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ.,  էջ 95-108:
 14. Սարգսյան Հ.Գ., Մկրտումյան Յու.Ի. 2005. ՀՀ ազգային փոքրամասնությունների ժողովրդագրական, սոցիալ-տնտեսական և էթնոմշակութային զարգացման արդի գործընթացներն  ու միտումները, ՀՀ ազգային փոքրամասնությունները քաղաքա-ցիական հասարակության կայացման արդի պայմաններում II, Եր., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., էջ 64-77:
 15. Սարգսյան Հ.Գ. 2006. Երևան քաղաքի բնակչության շարժընթացը 1828-1914 թթ., Երևան. Գիտական հոդվածների ժողովածու նվ. Երևանի պատմության հարցերին, Եր., Երևանի պատմության թանգարան, էջ 178-186:
 16. Սարգսյան Հ.Գ., Գալստյան Մ.Վ.  2007. Տավուշի մարզի բնակչության տեղաշար-ժերը ետխորհրդային շրջանում, Հայ ժողովրդական մշակույթ XIV, նյութեր հանրապետական գիտական նստաշրջանի, Եր., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ.,    էջ 39-46:
 17. Սարգսյան Հ.Գ., Վարդանյան Լ.Մ. 2008. Լեռնային Ղարաբաղի էթնոմշակութային ուսումնասիրությունները 1920-ական թթ., «Էջմիածին», ԺԱ, Էջմիածին, «Էջմիածին» ամսագրի խմբագրություն, էջ 88-109:
 18. Սարգսյան Հ.Գ., Ստեփանյան Ա.  2009. Իրանահայերի ներգաղթն ու վերաբնակեց-ման խնդիրները (1946-1970 –ական թվականներին), Պատմաբանասիրական հանդես, թիվ 1, Եր., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., էջ 43-54:
 19. Սարգսյան Հ.Գ. 2009.  Քարվանսարա-Իջևանի արդի բնակչության ձևավորումը, Տավուշ. Նյութական և հոգևոր ժառանգություն, Հանրապետական գիտական նստաշրջանի նյութեր, Եր., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն»հրատ., էջ 205-214:
 20. Սարգսյան Հ.Գ. 2009.  1946-1948 թթ. հայրենադարձության աշխարհագրությունը և ժողովրդագրությունը, «1946-1948 թթ. հայրենադարձությունը և դրա դասերը. Հայրենադարձության հիմնախնդիրներն այսօր», Համահայկական գիտաժողով, զեկուցումների ժողովածու, Եր.,  «Լիմուշ» հրատ., էջ 48-59:
 21. Sargsyan H. 2011. Ethnographic Maps in the National Atlas of Armenia. Acta Ethnographica Hungarica, Budapest, p. 476-479.
 22. Саркисян Г.Г. 2012. Динамика численности и расселение армян в XIX – начале  XXI века. АРМЯНЕ, Серия «Народы и культуры», М., Наука, с. 81-96.
 23. Саркисян Г.Г. 2012. Среда обитания. Армяне, Серия «Народы и культуры», М., Наука, с. 97-104.
 24. Սարգսյան Հ.Գ. 2014. Արխիվային տվյալները որպես Լոռու բնակչության վերար-տադրության գնահատման աղբյուր (XIX դ.կես  – XX դ. սկիզբ), Պատմաբանա-սիրական հանդես, թիվ 1, Եր., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ.,  էջ 70-81:
 25. Սարգսյան Հ.Գ. 2014. Տավուշի մարզի բնակչությունը XIX դ. – XX դ. սկզբներին (Էթնոժողովրդագրական ուսումնասիրություն), ՏԱՎՈՒՇ Սոցիալ-մշակութային գործընթացներ (ավանդույթ և արդիականություն), Եր., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., էջ 9-82:
 26. Սարգսյան Հ.Գ., Պետրոսյան Յու. 2015. Սիրիահայերի ինտեգրման խնդիրները (ըստ ֆոկուս խմբային քնարկումների), Սիրիահայերը Հայաստանում. Ինտեգրման ուղիները, Եր., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., էջ 135-169:
 27. Սարգսյան Հ.Գ. 2015. Կարսի մարզի բնակչությանթվի և էթնիկ կազմի շարժընթացը 1878-1914 թթ., Հայագիտության հարցեր, թիվ 3, Եր., ԵՊՀ հրատ., էջ 79-112:
 28. Սարգսյան Հ.Գ. 2016. Էթնոժողովրդագրություն: Ուսումնամեթոդական ուղեցույց, Եր., Հեղ. հրատ., 38 էջ:
 29. Саркисян Г.Г. 2016. Население Нагорного Карабаха за 100 лет (1823-1923 гг.), Հայագիտության հարցեր, թիվ 2, Եր., ԵՊՀ հրատ., էջ 59-81:
 30. Саркисян Г.Г. 2017. Конфессиональный состав русского населения Закавказского края в XIX – начале XX вв. THE FUNDAMENTALS OF OUR SPIRITUALITY  Proceedings of the International Scientific Conference Batumi, p. 232-334.
 31. Սարգսյան Հ.Գ. 2017. Բաքվի նահանգի էթնոժողովրդագրական գործընթացները 1859-1916 թթ., Հայագիտության հարցեր, թիվ 3, Եր., ԵՊՀ հրատ., էջ 3-30:
Զեկուցումներ: 
 1. Սարգսյան Հ.Գ.   1986. Արևելյան Հայաստանի բնակչության էթնոժո-ղովրդագրական բնութագիրը (19-րդ դ. – 20-րդ դ. սկիզբ), Երիտասարդ գիտնականների հանրապետական կոնֆերանս, Եր., 19-21 մարտի:
 2. Սարգսյան Հ.Գ.  1990.  Շուշի քաղաքի բնակչության էթնիկ կազմը և նրա շարժընթացը (19-րդ դ. – 20-րդ դ. սկիզբ), Հանրապետական գիտ. նստաշրջան, 1986-1988 թթ. ազգաբան. և բանագիտ. դաշտային հետազոտ. արդյունքներին, Եր., 5-7 հունիսի:
 3.   Սարգսյան Հ.Գ. 1994. Ալեքսանդրապոլի բնակչության մեկուկեսդարյա շարժըն-թացը, Հանրապետական 1-ին գիտաժողով նվ. Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությանը, Գյումրի:
 1. Սարգսյան Հ.Գ.   1986. Արևելյան Հայաստանի բնակչության էթնոժո-ղովրդագրական բնութագիրը (19-րդ դ. – 20-րդ դ. սկիզբ), Երիտասարդ գիտնականների հանրապետական կոնֆերանս, Եր., 19-21 մարտի:
 2. Սարգսյան Հ.Գ.  1990.  Շուշի քաղաքի բնակչության էթնիկ կազմը և նրա շարժընթացը (19-րդ դ. – 20-րդ դ. սկիզբ), Հանրապետական գիտ. նստաշրջան, 1986-1988 թթ. ազգաբան. և բանագիտ. դաշտային հետազոտ. արդյունքներին, Եր., 5-7 հունիսի:
 3.   Սարգսյան Հ.Գ. 1994. Ալեքսանդրապոլի բնակչության մեկուկեսդարյա շարժըն-թացը, Հանրապետական 1-ին գիտաժողով նվ. Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությանը, Գյումրի:
 4. Սարգսյան Հ.Գ., Հակոբյան Մ.Վ. 1995.  Տարածքային ամբողջականության խնդիրը՝ կապված Արևելյան Հայաստանի վարչատարածքային բաժանման հետ (ըստ 1886 թ. ընտանեկան ցուցակների), Հանրապետ. գիտ. նստաշրջան նվ. 1990-1994 թթ. ազգագրական և բանագիտական  հետազոտությունների արդյունքներին, Երևան:
 5. Սարգսյան Հ.Գ.  1996.  Երվանդ Լալայանը որպես ժողովրդագիր, Հանրապետական    գիտաժողով նվ. «Ազգագրական հանդեսի» 100-ամյակին, Երևան:  
 6. Սարգսյան Հ.Գ.  2002. Պատմական Հայաստանի Սուրբ Սարգիս սրբավայրերի տեղաբաշխման որոշ հարցեր, «Սուրբ Սարգիս» սրբավայրերին նվ. հանրապե-տական  նստաշրջան, Երևան:
 7. Սարգսյան Հ.Գ., Գաբրիելյան Մ.Ռ., Դաբաղյան Ա.Ա.  2004.  Շուշիում վերաբնակ-ված ընտանիքների կառուցվածքը 1996-2000 թթ., Հայ ժողովրդական մշակույթ, Հանրապետական գիտաժողով, Երևան:
 8. Սարգսյան Հ.Գ.  2004.  Թիֆլիսի նահանգի հայ բնակչությունը XIX դ. երկրորդ կեսին, Հայաստանի պատմական ժողովրդագրության հիմնահարցեր: Հայկական լեռնաշխարհը հայ էթնոսի բնօրրան, Հայագիտական գիտաժողով, Եր.,  17-19 հունիսի:
 9. Սարգսյան Հ.Գ.  2004.  Շիրակի մարզի բնակչությունն ըստ 2001 թ. մարդահամարի արդյունքների, Հանրապետական 6-րդ գիտական նստաշրջան, Գյումրի,  23-25 մարտի:
 10. Саркисян Г.Г.  2004.  Армяне Тифлиса в первой половине XIX века, Международная научная конференция «Археология, этнология, фольклористика Кавказа». Тбилиси.
 11. Սարգսյան Հ.Գ.  2006.  Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության թվի և էթնիկ կազմի շարժընթացը  XIX դարում, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անցյալը, ներկան և ապագան: Միջազգային գիտաժողով, Ստեփանակերտ, 21-24 հունիսի:
 12. Саркисян Г.Г.  2006.  Динамика численности и этнического состава населения Ахалкалакского и Ахалцихского уездов во второй половине XIX века, Между-народная научная конференция «Археология, этнология, фольклористика Кавказа». Батуми- Тбилиси, 7-8 сентября.
 13. Саркисян Г.Г.  2007.  Формирование современного населения Восточной Армении на рубеже XVIII-XIX вв., Материалы первого международного конгресса кавкказоведов, Тбилиси, 22-26 октября.
 14. Саркисян Г.Г.  2009.  Динамика численности  армянского населения Закавказья в XIX – начале  XX  века, Международная научная конференция «Археология, этнология, фольклористика Кавказа». Тбилиси, 25-27 июня.
 15. Саркисян Г.Г.  2010.  Этнодемографическая характеристика населения Республики Армения в  1989-2009 гг., Международная научная конференция «Археология, этнология, фольклористика Кавказа». Тбилиси-Гори-Батуми, 27-30 сентября.  
 16. Սարգսյան Հ.Գ., Բոյաջյան Ա.  2010.  Հայրենադարձությունը Արթիկի շրջանում 1946-1947 թթ. (ըստ ՀՀ ԱԱ Արթիկի տարածքային ներկայացուցչության նյութերի), Միջազգային 8-րդ գիտական նստաշրջան, Գյումրի, 22-24 հոկտեմբերի:
 17. Սարգսյան Հ.Գ.  2011.  Ելիսավետպոլի նահանգի հայ բնակչության թվի շարժըն-թացն ու տեղաբաշխումը, Կովկասի հնագիտությանը, ազգաբանությանը և բանագիտությանը նվիրված միջազգային գիտաժողով, Ծաղկաձոր, 26-29 սեպտեմբերի:
 18. Սարգսյան Հ.Գ.  2013.  Լոռու հայ բնակչության աճի տեմպերը և վերարտադրու-թյան բնորոշ առանձնահատկությունները (XIX դ. կես – 1914 թ.), «Պատմամշա-կութային ժառանգություն և արդիականություն», միջազգային գիտաժողով, Գյումրի, 4-6 հոկտեմբերի:
 19. Саркисян Г.Г.  2013. Из истории формирования архива отдела этнографии Института археолологии и этнографии НАН РА, International science conference dedicated to 135th anniversary of   returning  Ajara to motherland Southwest Georgia (history, archeology, ethnology), Batumi, 15-17 օգոստոսի:
Էլ․ փոստ: 
hsargsyan46@mail.ru