Սամվել Մկրտչյան

Սամվել Մկրտչյան

Սամվել Մկրտչյան-ի նկարը
Գիտական աստիճան: 
Պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Պաշտոն: 
Ավագ գիտաշխատող
Մասնագիտություն: 
Ազգագրագետ
Աշխատում է ՀԱԻ-ում սկսած: 
1988
Հետազոտությունների ոլորտները: 
Հայոց տոնածիսական մշակույթ և կրոնական վարքագիծ
Գիտական հրապարակումները: 

1. Ս. Մկրտչյան, Տոները հայոց արդի կենցաղում (էթնոսոցիոլոգիական ուսումնասիրություն), ՀԱԲ (Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն), ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան, 2007, № 22, 129-237, 109 էջ, 7 ամուլ:
2. Ս. Մկրտչյան, Տոներ. հայկական ժողովրդական ծեսեր, սովորույթներ, հավատալիքներ (ավանդույթ և արդիականություն), «Գասպրինտ» տպարան, Երևան,  2010, 192 էջ, 12 մամուլ:
3. Ս. Մկրտչյան, Հայոց տոնական համակարգի էթնոմշակութային առանձնահատկությունները (ավանդույթ և արդիականություն), պատմական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության սեղմագիր, Երևան, 2011, 49 էջ, 3 մամուլ (թեզը` 350 էջ,  22 մամուլ):

1. Ս. Մկրտչյան, Տոները հայոց արդի կենցաղում (էթնոսոցիոլոգիական ուսումնասիրություն), ՀԱԲ (Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն), ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան, 2007, № 22, 129-237, 109 էջ, 7 ամուլ:
2. Ս. Մկրտչյան, Տոներ. հայկական ժողովրդական ծեսեր, սովորույթներ, հավատալիքներ (ավանդույթ և արդիականություն), «Գասպրինտ» տպարան, Երևան,  2010, 192 էջ, 12 մամուլ:
3. Ս. Մկրտչյան, Հայոց տոնական համակարգի էթնոմշակութային առանձնահատկությունները (ավանդույթ և արդիականություն), պատմական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության սեղմագիր, Երևան, 2011, 49 էջ, 3 մամուլ (թեզը` 350 էջ,  22 մամուլ):
4. Ս. Մկրտչյան, Տավուշցիների տոնական և կրոնական վարքագիծը, Տավուշ. սոցիալ-մշակութային գործընթացներ (ավանդույթ և արդիականություն), ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան, 2014, 223-275, 53 էջ, (+14), 4 մամուլ:
5. Ս. Մկրտչյան, Հայոց տոնական համակարգի էթնոմշակութային առանձնահատկությունները, մագիստրատուրայի հատուկ մասնագիտական դասընթացի ուսումնական ծրագիր և դասախոսություններ, Երևան, 2014, հեղինակային հրատ., 38 էջ, 2,4 մամուլ:
6. Ս. Մկրտչյան, Պատմական հիշողությունը և տոնածիսական համակարգը, ԲԵՀ (Բանբեր Երևանի համալսարանի), ԵՊՀ հրատ., Երևան, 1996, թիվ 1, 120-123, 4 էջ:
7. Ս. Մկրտչյան,  Հայաստանի Առաջին Հանրապետության տոնական համակարգը, ԼՀԳ (Լրաբեր հասարակական  գիտությունների), ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան, 1997, № 3, 160-164,  5 էջ:

8. Ս. Մկրտչյան, Հայոց քրիստոնեական տոների կենցաղավարման և բնակչության կրոնատածության վարքագծային փոփոխությունները 20-րդ դարում (էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություն), Հայոց սրբերը և սրբավայրերը,  «Հայաստան» հրատ., Երևան, 2001, 395-404, 10 էջ, 0,6 մամուլ:
9. Ս. Մկրտչյան, Ընտանիքն ու ազգակցական-բարեկամական միջավայրը տոների ավանդութացման համատեքստում, Ընտանիքի հետազոտման հիմնախնդիրները, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան, 2001, 75-81,
7 էջ:
10. Ս. Մկրտչյան, Գյումրեցիների տոնական և կրոնական վարքագծային փոփոխությունները վերջին հարյուրամյակում (էթնոսոցիոլոգիական ուսումնասիրություն), Գիտական աշխատություններ,  IV, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Գյումրի,  2001, 146-150, 5 էջ:
11.  Ս. Մկրտչյան, Մեղրեցիների տոնածիսական վարքագծային փոփոխությունները վերջին հարյուրամյակում (էթնոսոցիոլոգիական-ազգագրական հետազոտություն), Հայ ժողովրդական մշակույթ, XII, «Մուղնի» հրատ., Երևան, 2004, 103-107, 5 էջ:
12. Ս. Մկրտչյան, Վարդավառը  հայոց ավանդական և արդի կենցաղում, Հայ  ժողովրդական  մշակույթ, XIII, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան, 2006, 181-189, 9 էջ:
13. Ս. Մկրտչյան, Տերընդեզ-Տեառնընդառաջ տոնը հայոց ավանդական և արդի կենցաղում, Գիտելիք և խորհրդանշան, հավատալիք և սովորույթ, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի «Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պաշտպանության մասին» միջազգային I  գիտաժողով (Ծաղկաձոր, 2005թ., դեկտեմբերի 1-3), Երևան, 2006, 141-153, 13 էջ, 0,8 մամուլ:

14. Ս. Մկրտչյան, Երևանցիների տոնածիսական և կրոնական վարքագծային փոփոխությունները XX  դարավերջին  (էթնոսոցիոլոգիական ուսումնասիրություն), Երևան քաղաքի պատմության թանգարան, Գիտական հոդվածների ժողովածու նվիրված Երևանի պատմության հարցերին, Երևան, 2006, 139-148, 13 էջ, 0,8 մամուլ:
15. Ս. Մկրտչյան, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն. Անցյալը, ներկան  և  ապագան. միջազգային գիտաժողով,  Ստեփանակերտ,  հունիս 21-24, 2006թ., ԵՊՀ հրատ., Երևան,  2007, 395-401, 7 էջ:
16. Ս. Մկրտչյան, Հայոց տոնածիսական վարքագծի փոփոխությունները խորհրդային և հետխորհրդային համակարգերի համատեքստում, Գիտելիք և խորհրդանշան, հավատալիք և սովորույթ, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի «Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պաշտպանության մասին» միջազգային II գիտաժողով (2006թ., 29 նոյեմբերի -2 դեկտեմբերի, Աղվերան), «Նշանակ» հրատ., Երևան, 2007, 162-173, 12 էջ, 0,7 մամուլ:
17. Ս. Մկրտչյան, Վարդավառը Տավուշում (ավանդույթ և արդիականություն), Տարեգիրք № Գ, աստվածաբանության ֆակ., ԵՊՀ հրատ., Երևան,  2008, 349-362, 14 էջ, 0,9 մամուլ:
18. Ս. Մկրտչյան, «Ախար» կամ «Ախառ» մատաղի երևույթը  Զատիկ տոնի համատեքստում, Հայ ժողովրդական մշակույթ, XV, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան, 2010, 288-297, 10 էջ, 0,6 մամուլ:
19. Ս. Մկրտչյան, Հայոց կրոնական վարքագծի տարիքային առանձնահատկությունները խորհրդային և հետխորհրդային համակարգերի համատեքստում, Աստվածաբանության ֆակ., XXI դ. կրոնական մարտահրավերները և Հայաստանը, Աճեմյան մատենաշար ԺԴ, ԵՊՀ հրատ., Երևան,  2011, 79-83, 5 էջ:

20. Ս. Մկրտչյան, Նոր տարին և Սուրբ Ծնունդը հայոց ավանդական կենցա-ղում (19-րդ դ. - 20-րդ դ. սկիզբ), Հասկեր. մանկական գրականության և բանահյուսության տարեգիրք, № 2, «Զանգակ-97» տպարան, Երևան, 2011, 13-31, 19 էջ, 1,2 մամուլ:
21. Ս. Մկրտչյան, Սուրբ Սարգիս տոնը հայոց սոցիալ-մշակութային համակարգում, Տարեգիրք, № Է  (7), աստվածաբանության ֆակ., ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2012, 115-132, 18 էջ, 1,1 մամուլ:
22. Ս. Մկրտչյան, Հայոց կրոնական վարքագծի փոփոխությունները խորհրդային և հետխորհրդային համակարգերի համատեքստում, Տարեգիրք, թիվ Ը, Աստվածաբանության ֆակ., ԵՊՀ հրատ., Եր., 2013, 203-208, 6 էջ:
23. Ս. Մկրտչյան, Սեռա-տարիքային և կրթական գործոնները տոների կենցաղավարման համատեքստում, Ավանդականը և արդիականը հայոց մշակույթում, Հայ ժողովրդական մշակույթ, XVI, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան, 2014, 197-206, 10 էջ, 0,6 մամուլ:
+B14

24. С. Мкртчян, Основные социальные сферы распространения праздников в быту армян в конце 20-го в. (этносоциологические исследования), Лавровские (среднеазиатско–кавказские) чтения 1997-1998 гг. Краткое содержание докладов, СПб., 1998, с. 51-53.
25. С. Мкртчян, Религиозное и этническое в празднично-обрядовом поведении армян, IV конгресс этнографов и антропологов России. Нальчик, 20-23 сентября, 2001 г. Тезисы докладов, М., 2001, с. 260.
26. С. Мкртчян, Изменения праздничного поведения армян в контексте религиозного и этнического (этносоциологическое исследование), Лавровские (среднеазиатско-кавказские) чтения 2000-2001 гг. Краткое содержание докладов, изд-во “Аграф”, СПб., 2002, с. 92- 93.
27. С. Мкртчян, Региональные особенности праздничного цикла армян (этносоциологическое исследование), Археология, этнология и фольклористика Кавказа. Материалы международной конференции, Ереван, 17-18 ноября 2003, Первопрестольный Святой Эчмиадзин, 2003, типография Святого Эчмиадзина, с. 294-297. 
28. С. Мкртчян, Особенности развития праздничного цикла армян в XXв.  (этносоциологическое исследование), Международная научная конференция “Археология, этнология, фольклористика Кавказа”. Сборник кратких содержаний докладов, Тбилиси, 2004, с. 216.

29. С. Мкртчян, Мировосприятие религиозного и этнического в празднично-обрядовом поведении армян (этносоциологическое исследование), Материалы первого Международного конгресса кавказоведов, Тбилиси, 2007, с. 403.
30. С. Мкртчян, Праздничная культура,Традиции и современность,  Армяне (Народы и культуры), Москва, Наука, 2012, с. 300-306.
31. Архивные материалы как важный первоисточник для исследований празднично-обрядной культуры (по армянским материалам), SOUTH-WEST GEORGIA (HISTORY, ARCHAEOLOGY, ETHNOLOGY) III CONFERENCE MATERIALS, Tbilisi, 2013, p.135-140
32. Праздничная система  армян в последние столетие, "Основа нашей веры", Батуми, 2014 , 330-334․

Էլ․ փոստ: 
sam1959dok@mail.ru