Արցախի վաղքրիստոնեական մշակույթը. հուշարձաններ, կոթողներ, արձանագրություններ