Տիկնիկը ծիսական արարողությունների խորհրդանիշ

Հայաստանում անցումային գործընթաց­ները կարևորվում են գլխավորապես քա­ղա­քա­կան ու տնտեսական առումներով, ան­տես­վում են դրա հասարակական և մշա­կու­թային դրսևորումները, որոնք, ինչպես ցույց են տալիս տրանցիզիային վերաբերող ժա­մա­նակակից հետազոտու­թյուն­ները, հատ­կապես առօրեակա­նության ոլորտում (eve­r­yday life),  հիմ­նարար ազդեցություն ունեն անցու­մա­յին գործընթացների հաջո­ղու­թյան վրա:

 

Ժենյա Խաչատրյան