Արմեն Սարգսյան

Արմեն Սարգսյան's picture

Armen Sargsyan

Արմեն Սարգսյան's picture
Scientific degree: 
PhD
Position: 
Leading researcher
Specialization: 
Folklorist
Employee of the institute since: 
2005
Research fields: 
Issues of Relations Between Literature and Folklore
Childish Folklore
Childish Anecdotes
Armenian Satirical Anecdotes
Dialectical and Monological Proverbs
Publications: 

1. Սարգսյան Ա., 1982, Բանահյուսական նյութերի գրառման ձևերն ու մեթոդները (մեթոդական ցուցումներ), ՀՍՍՀ կուլտուրայի մինիստրության ժողստեղծագործության և կուլտլուսաշխատանքի գիտամեթոդական կենտրոն, Երևան,  27 էջ:
2. Սարգսյան Ա., 1984, Առածային մտածողությունը Պարույր Սևակի ստեղծագործություններում // «Հայոց լեզուն և գրականությունը դպրոցում»  ամսագիր, Երևան, թիվ 6, էջ 52-56:
3. Սարգսյան Ա., 2001, Պարույր Սևակի լեզվամտածողության ակունքները, Գիտական նյութերի ժողովածու` նվիրված պրոֆեսոր Տ. Ավետիսյանի ծննդյան 60-ամյակին, Վանաձոր-Երևան, «Վան-Արյան», էջ 95-98:
4. Սարգսյան Ա.,  2004, Պարույր Սևակը մանկագիր, Երևան, հեղինակային հրատ., 74 էջ: 
5. Սարգսյան Ա., 2004, Պարույր Սևակ. Իմաստուն մտքերի աշխարհում,  Երևան, «Հայաստան», 124 էջ:

1. Սարգսյան Ա., 1982, Բանահյուսական նյութերի գրառման ձևերն ու մեթոդները (մեթոդական ցուցումներ), ՀՍՍՀ կուլտուրայի մինիստրության ժողստեղծագործության և կուլտլուսաշխատանքի գիտամեթոդական կենտրոն, Երևան,  27 էջ:
2. Սարգսյան Ա., 1984, Առածային մտածողությունը Պարույր Սևակի ստեղծագործություններում // «Հայոց լեզուն և գրականությունը դպրոցում»  ամսագիր, Երևան, թիվ 6, էջ 52-56:
3. Սարգսյան Ա., 2001, Պարույր Սևակի լեզվամտածողության ակունքները, Գիտական նյութերի ժողովածու` նվիրված պրոֆեսոր Տ. Ավետիսյանի ծննդյան 60-ամյակին, Վանաձոր-Երևան, «Վան-Արյան», էջ 95-98:
4. Սարգսյան Ա.,  2004, Պարույր Սևակը մանկագիր, Երևան, հեղինակային հրատ., 74 էջ: 
5. Սարգսյան Ա., 2004, Պարույր Սևակ. Իմաստուն մտքերի աշխարհում,  Երևան, «Հայաստան», 124 էջ:
6. Սարգսյան Ա.,  2005, Պարույր Սևակը և ժողովրդական բանահյուսությունը (սեղմագիր), Երևան, «Մանկավարժ», 18 էջ:
7. Սարգսյան Ա.,  2006, Պարույր Սևակի բանագիտական հայացքները// Պատմա-բանասիրական հանդես, Երևան, թիվ 1, էջ 94-114: 
8. Սարգսյան Ա.,  2006, Պարույր Սևակը և թարգմանական գրականությունը // «Մովսես Խորենացի» հանդես, թիվ 1-2, էջ 74-82: 
9. Սարգսյան Ա.,  2007, Աշխարհի ժողովուրդների բանահյուսությունը և Պարույր Սևակը // «Մովսես Խորենացի» հանդես, թիվ 1-2, էջ 30-43:
10. Սարգսյան Ա.,  2007, Հանելուկի ժանրի դրսևորումները Պարույր Սևակի պոեզիայում // Պատմա-բանասիրական հանդես, Երևան, թիվ 2, էջ 162-171:
11. Սարգսյան Ա.,  2007, Արժեքավոր հրատարակություն, գրախոսություն Սարգիս Հարությունյանի «Հայ հմայական և ժողովրդական աղոթքներ» աշխատության վերաբերյալ // «Մովսես Խորենացի» հանդես, թիվ 1-2, էջ 44-47: 
12. Սարգսյան Ա.,  2007, Ժողովրդական ասույթաբանության դրսևորումները երգիծական մանրապատումներում // Հայ ժողովրդական մշակույթ XIV, Նյութեր հանրապետական գիտական նստաշրջանի, Երևան, «Գիտություն», ISBN 978-5-8080-0710-9, էջ 250-258:
13. Սարգսյան Ա.,  2008, Ժողովրդական խոսքի բանաձևային կառույցները Պարույր Սևակի ստեղծագործություններում //Շնորհ ի վերուստ. Առասպել, ծես, պատմություն, հոդվածների ժողովածու` նվիրված Սարգիս Հարությունյանի 80-ամյակին, Երևան, «Գիտություն», էջ 120-138:
14. Սարգսյան Ա.,  2008, Պարույր Սևակի բանագիտական հայացքները միջնադարյան տաղերգուներին նվիրված ուսումնասիրություններում // Երևանի Հյուսիսային համալսարանի հիմնադրման 10-ամյակին նվիրված գիտական նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, Երևան, էջ 58-70: 
15. Սարգսյան Ա. (համահեղինակ), (2009), Հայ ժողովրդական բանահյուսություն // Ոչ նյութական մշակութային ժառանգություն. դասակարգումն ու չափորոշիչները, ԳԱԱ ՀԱԻ, Մշակույթի նախարարություն, Երևան, 128 էջ:
16. Սարգսյան Ա.,  2009, Հովհաննես Թումայնանը և Պարույր Սևակը // Թումանյանը և 21-րդ դարը, Հյուսիսային համալսարանի գիտական նստաշրջանի զեկուցումների նյութեր, Երևան, էջ 83-96: 
17. Սարգսյան Ա.,  2009, Դառնանք մեր տոհմածառի հաստատուն ճյուղերից մեկը // Գիտելիք և խորհրդանիշ, հավատալիք և սովորույթ, միջազգային 4-րդ գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու, Երևան, էջ 232-239:
18. Սարգսյան Ա., 2010, Պարույր Սևակը մանկագիր // «Հասկեր» մանկական գրականության և բանահյուսության տարեգիրք, Երևան, Հովհ. Թումանյանի թանգարան, էջ 84-95:
19. Սարգսյան Ա., 2010, Հեքիաթի ժանրի դրսևորումները Պարույր Սևակի ստեղծագործություններում // «Ոսկե դիվան» միջազգային հեքիաթագիտական հանդես, պրակ 2, Երևան, Հովհ. Թումանյանի թանգարան, էջ 156-164:
20. Սարգսյան Ա., 2010, Լոռու երգիծական մանրապատումները (պատմական և կառուցվածքային համառոտ անդրադարձ) // Հայ ժողովրդական մշակույթ XV, նյութեր հանրապետական գիտական նստաշրջանի, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., ISBN 978-58080-0864-9, էջ 507-517, տպաքանակ` 300: 
21. Սարգսյան Ա., 2010, Պարույր Սևակը և ժողովրդական բանահյուսությունը, Երևան, «Գիտությունը», 314 էջ:
22. Սարգսյան Ա., 2011, Հայ ժողովրդական առակներ, (արևելահայերեն), Երևան, «Էդիթ Պրինտ», 176 էջ: Կազմեց և մշակեց Արմեն Սարգսյանը:
23. Սարգսյան Ա., 2011, Հայ ժողովրդական առակներ, (արևմտահայերեն), Երևան, «Էդիթ Պրինտ», 176 էջ: Կազմեց և մշակեց Արմեն Սարգսյանը: 
24. Սարգսյան Ա., 2011, Հայ ժողովրդական առակներ (անգլերեն), Երևան, «Էդիթ Պրինտ», 176 էջ: Կազմեց և մշակեց Արմեն Սարգսյանը:
25. Սարգսյան Ա., 2011, Արևելքի զվարճախոս Խոջա Նասրեդինը հայկական գրառումներում // «Ոսկե դիվան» միջազգային հեքիաթագիտական հանդես, պրակ 3, Երևան, Հովհ. Թումանյանի թանգարան, էջ 78-83:
26. Սարգսյան Ա., 2013, Վանեցիները անեկդոտ-զվարճապատումներում // Հայաստանի մայրաքաղաքները, գիրք I, Վան, Վան քաղաքի առաջին հիշատակության 2865-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի (7-9 հոկտեմբերի, 2010թ.) նյութերի ժողովածու, Երևան,  ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., ISBN 978-5-8080-1003-1, էջ 322-328: 
27. Սարգսյան Ա., 2012-2013, Հայ մանկական բանահյուսություն (տեսակային և կառուցվածքային առանձնահատկությունների համառոտ անդրադարձ) // «Հասկեր» մանկական գրականության և բանահյուսության տարեգիրք, Երևան, Հովհ. Թումանյանի թանգարան, էջ 5-24:
28. Սարգսյան Ա., 2014, Ականջդ բեր` ասեմ: Սևակյան իմաստախոսություններ, Երևան, «Էդիթ Պրինտ», 248 էջ: 
29. Սարգսյան Ա., 2014, Դիմանկարի ամբողջացման համար, Սևակյան դիմապատկերներ, Երևան, «Էդիթ Պրինտ», 136 էջ: 
30. Սարգսյան Ա., 2014, Հայ ժողովրդական երգիծական մանրապատումների կապը առակի, ավանդազրույցի, աղոթքի տեսակների հետ // Հայ ժողովրդական մշակույթ XVI, Ավանդականը և արդիականը հայոց մշակույթում, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ: Դերենիկ Վարդումյանի 90-ամյակին նվիրված հոդվածների ժողովածու, Երևան,  ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., ISBN 978-5-8080-1075-8, էջ 400-408, տպաքանակ` 300: 
31. Սարգսյան Ա., 2015, Համանուն-հարանունային դրսևումները անեկդոտ-զվարճախոսություններում // Հայ գիտական բարբառագիտության 100-ամյակի գիտաժողովի նյութեր. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ, Երևան ԵՊՀ հրատ., էջ 206-222:

Phone: 
093 30 98 06
E-mail: 
armensargg@gmail.com