Դիվան հայ վիմագրության Սյունիքի լրացուցիչ պրակի կազմում և հրատարակություն