Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի աշխատություններ 3

 

ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՒ ԱԶԳԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 3

ԵՐԵՒԱՆ

ՀԱԻ ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ

 

Խմբագրական խորհուրդ․ Պավել Ավետիսյան (գլխավոր խմբագիր), Լեւոն Աբրահամյան, Գրիգոր Արեշյան, Ռուբեն Բադալյան, Միհրան Գալստյան, Տորք Դալալյան (պատասխանատու խմբագիր), Ջուստո Թրաինա, Թեո վան Լինթ, Լորի Խաչատուրեան, Թամար Հայրապետյան, Հարություն Մարության, Արմեն Պետրոսյան, Համլետ Պետրոսյան, Գագիկ Սարգսյան, Ադամ Սմիթ, Պատրիկ Տօնապետեան, Պիտեր Քաուի:

 

Համարի խմբագիրներ՝ Տորք Դալալյան, Ռոման Հովսեփյան, Աստղիկ Բաբաջանյան:

 

Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի աշխատություններ, 3 / ՀՀ ԳԱԱ հնագիտ. և ազգագր. ինստ.: Խմբ. Տ. Դալալյան, Ռ. Հովսեփյան, Ա. Բաբաջանյան, – Եր., ՀԱԻ հրատ., 2019. – 252 էջ:

 

ՀԱԻԱ մատենաշարի հերթական՝ 3-րդ հատորն ընդգրկում է երիտասարդ եւ փորձառու հետազոտողների հոդվածներ, որոնք վերաբերում են վաղ եւ միջնադարյան հնագիտությանը, ավանդական ծեսին, բանարվեստին ու աշխարհայացքային ընկալումներին, խորհրդային եւ ետխորհրդային շրջանի մարդաբանությանն ու մշակութաբանությանը, ինչպես նաեւ արդի աշխարհաքաղաքական խնդիրներին։ Ժողովածուն օգտակար կարող է լինել Հայաստանի եւ հարակից երկրների պատմությամբ, մշակույթով ու քաղաքագիտությամբ զբաղվող հետազոտողների, ինչպես նաեւ հայագիտության ամենալայն ու բազմազան խնդիրներով հետաքրքրվող ընթերցողների համար։

 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԱԽՆԱԴԱՐՅԱՆ ՀԱՆՐՈՒՅԹՆԵՐ

Ա. Ա. Բոբոխյան – Վիշապ կոթողներն՝ ըստ Ատրպետի արխիվային նյութերի

Մ. Ս. Շախմուրադյան - «Անապատի օդապարուկների» կառուցվածքի և ձևերի քննություն

Ա. Կ. Ջուհարյան – Վանակատի հումքի օգտահանման սկզբունքները բրոնզի դարում՝ ըստ ՀՀ տարածքից գտնված նմուշների pXRF վերլուծության տվյալների

Տ. Է. Հարությունյան – Քարաշամբի հնավայրի նորահայտ շքասեղների ժամանակագրությունը եւ տիպաբանությունը

Բ. Վ. Վարդանյան - Կուր-արաքսյան միջագետքի ուշբրոնզեդարյան դամբանային համալիրների սոցիալ-ժողովրդագրական վերլուծության խնդիրներն՝ ըստ Լճաշենի տվյալների (մ. թ. ա. 16 –13-րդ դդ.)

Ռ. Ա. Հովսեփյան - Բուսական մնացորդներ Մաստարա–3 հնավայրի անտիկ դարաշրջանի կարասային թաղումներից (անգլերեն)

ՄԻՋՆԱԴԱՐ

Տ. Ս. Դալալյան - Դիտարկումներ՝ 13-րդ դարում երաժշտական գործիքներին առնչվող աշխարհայացքային ընկալումների վերաբերյալ

Դ. Հ. Միրիջանյան, Ս. Հ. Աղայան – Դիտարկումներ Գնթունյաց իշխանների տիրույթների մասին՝ ըստ արձանագիր և մատենագիր աղբյուրների

Ա. Լ. Գրիգորյան - Սոթք –1 ամրոցը և Դվին-Պարտավ առևտրական ճանապարհի սոթքյան հատվածը

Ա. Ա. Բաբաջանյան, Ք. Ջ. Ֆրանկլին – Միջնադարյան մշակութային լանդշաֆտը Վայոց ձորում՝ Մետաքսի ճանապարհի համակարգում

Ա. Ա. Մարտիրոսյան – Դաշտադեմի ամրոցի 2015 թվականի պեղումներով հայտնաբերված կենցաղային քարե առարկաների տնտեսական բաղադրիչի շուրջ

Ե. Ե. Վասիլևա – Եկեղեցիների տապանաբակերի և վանական գերեզմանատների հնագիտական ուսումնասիրությունն արդի Ռուսաստանում (ռուսերեն)

ԱՎԱՆԴԱԿԱՆ ԾԵՍ ԵՒ ԲԱՆԱՐՎԵՍՏ

Ն. Խ. Վարդանյան - «Թագվորի՛ մեր, դու՛րս արի» հարսանեկան կատակերգի հորինվածքը և գործառնականությունը ծեսում

Ն. Յ. Խաչատուրեան - Երաժշտաբանահիւսական տարբեր ժանրերի փոխազդեցութիւնն ու փոխներթափանցումը հայ ժողովրդական օրօրներում

ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ԵՒ ԵՏԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԻ ՄԱՐԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒ ՄՇԱԿՈՒԹԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ա. Գ. Միքայելյան - Բանտի մշակութային մարդաբանությունն՝ ըստ Փարաջանովի ստեղծագործությունների

Հ. Մ. Մուրադյան – Մշակույթի տները խորհրդային և ետխորհրդային Հայաստանում. ժառանգականությունը, գործառութային և իմաստային փոխակերպումները

Ա. Ն. Նալբանդյան – Թուրքիայի մշակութային քաղաքականությունը Վրաստանում

ՍՓՅՈՒՌՔՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ

Ա. Գ. Անդրիկյան - Կ. Պոլսի պատրիարքարանի ներկայիս իրավիճակը

 

Շտեմարան

Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի աշխատություններ 3

Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի աշխատություններ 3

Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի աշխատություններ, 3: / ՀՀ ԳԱԱ հնագիտ. և ազգագր. ինստ.: Խմբ. Տ. Դալալյան, Ռ. Հովսեփյան, Ա. Բաբաջանյան, – Եր., ՀԱԻ հրատ., 2019. – 252 էջ:

Հեղինակներ / Authors: 
Տորք Դալալյան
Ռոման Հովսեփյան
Աստղիկ Բաբաջանյան
Աղբյուր / Source: 
ՀԱԻ
Տարի / Year: 
2019
No.: 
3
Վայր / Place: 
Երևան
Երկիր / Country: 
Հայաստան
Ֆայլեր / Files: 
Պիտակ / Tag: 
ՀԱԻԱ
PIAE
աշխատություններ
proceedings
հնագիտություն
ազգագրություն