Ա. Թադևոսյան, ԳՅՈՒՄՐԻ ՔԱՂԱՔԻ ԴԱՐԲՆՈՑԱՅԻՆ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ

Աշխատությունը նվիրված է Գյումրի քաղաքի դարբնոցային մշակութային ժառանգության ուսումնասիրությանը։ Գյումրին Հայաստանի եզակի քաղաքներից է, որն ունենալով արհեստագործական հարուստ ավանդույթներ պահպանել է դրանք և փոխանցել մինչև մեր օրերը։ Այդ հրաշքով պահպանված ավանդական արհեստներից է դարբնությունը, որն այստեղ, ի տարբերություն Հայաստանի այլ բնակավայրերի, զարգացել ու հասել է գեղարվեստական դարբնության մակարդակի։ Աշխատությունում ներկայացված են 19-20 դդ․ քաղաքային դարբնության ավանդույթները, դրանց պահպանվածության աստիճանը։ Առանձնակի կարևորություն է տրված մշակութային ժառանգության տեսանկյունից խնդիրը դիտարկելուն։ Գիրքը նախատեսված է ազգագրագետների, մշակութաբանների, հայագետների և մշակութային ժառանգությամբ հետաքրքրված լայն հանրության համար։

Հեղինակներ / Authors: 
Թադևոսյան Աղասի
Աղբյուր / Source: 
ՀԱԻ
Տարի / Year: 
2021
Վայր / Place: 
Երևան