Սյունիք․ մշակույթը և բնությունը գիտաժողովի ամփոփագրեր

ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ

Սյունիք․ մշակույթը և բնությունը 

Գիտաժողովի ամփոփագրեր

26-28 ապրիլի, 2022 թ․

ՀԱԻ հրատարակչություն

Երևան  2022

______________________________________________________

Institute of Archeology and Ethnography of NAS RA

Syunik Culture and Nature

Conference Abstracts

April 26-28, 2022

IAE Publishing House

Yerevan  2022

 

ՀՏԴ 908(082)

ԳՄԴ 26.891ց43

          Ս 637

 

Գիտաժողովի մասնագիտական խորհուրդ`

Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի գիտաշխատողներ Արսեն Բոբոխյան, Տորք Դալալյան, Արսեն Հարությունյան, Պավել Ավետիսյան, Ռոման Հովսեփյան, Հասմիկ Աբրահամյան։

Սյունիք մշակույթը և բնությունը: Գիտաժողովի ամփոփագրեր

Ս 637    (26-28 ապրիլի, 2022 թ․, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ) / Հրատարակության պատրաստեցին Հասմիկ Աբրահամյանը, Ռոման Հովսեփյանը և Անի Սարատիկյանը. - Եր.: ՀԱԻ հրատարակչություն, 2022.-  90 էջ։

 

Գիտաժողովում ներկայացված ազգագրական, բանագիտական, լեզվաբանական, հնագիտական, պատմագիտական և այլ ոլորտների հետազոտություններն առնչվում են Սյունիքում մարդ-բնություն փոխհարաբերություններին և փոխազդեցություններին՝ հիմնականում հումանիտար գիտությունների տեսանկյունից: Գիտաժողովի նյութերը խմբավորվել են Սյունիքի մշակույթին և բնությանն առնչվող հետևյալ թեմատիկ բաժիններում․ «Մշակույթը և լանդշաֆտը», «Սրբացված բնությունը և բնության տարրերը», «Մարդը և կենդանի աշխարհը», «Բնության տարրերը արվեստում», «Զբոսաշրջությունը և թանգարանագիտությունը», «Բառը և բնությունը», «Բնությունը բանահյուսության մեջ» և «Բնությունը գրականության մեջ»։

Գիտաժողովը իրականացվել է «Բնական բուսական ռեսուրսների օգտագործումը Սյունիքում. ավանդույթները, ժամանակակից միտումները և հեռանկարները» (ՀՀ ԿԳՄՍՆ ԳԿ 20TTSH-053) գիտական նախագծի շրջանակում։

 

ՀՏԴ 908(082)

ԳՄԴ 26.891ց43

 

ISBN 978-9939-886-30-5

© ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, 2022

Հեղինակներ / Authors: 
Հասմիկ Աբրահամյան
Ռոման Հովսեփյան
Անի Սարատիկյան
Աղբյուր / Source: 
ՀԱԻ
Տարի / Year: 
2022
Ամիս / Month: 
04
Վայր / Place: 
Երևան
Պիտակ / Tag: 
գիտաժողովի ամփոփագրեր
գիտաժողով