Հայոց ավանդական և արդի քաղաքային համայնքները (պատմազգագրական ուսումնասիրություն)