Հացկերույթը հայոց ավանդական մշակույթում

Իրա­կանացնել հացկերույթի մարդաբա­նական վերլուծություն՝ հացկերույթը դի­տարկելով որպես համատեղ կերակուր ըն­դու­նելու երևույթ, որի ընթացքում շրջա­նառվում են ավանդական հասարա­կական մշա­կույթի հիմնական արժե­քա­յին կոդերը, պատ­կերացումները, գիտե­լիք­ները: Հաց­կե­րույ­թի մշակույթի ուսում­նասիրությունը նե­րա­ռում է ինչպես ուտես­տի մար­դաբա­նու­թյան բազմաթիվ հարցադրումներ, այնպես էլ հասարա­կության սոցիալական կա­պի­տա­լի, սո­ցիա­լական կառուցվածքի հետ կապ­ված հարցադրումներ:

 

Ռուզաննա Ծատուրյան