Եկեղեցին սփյուռքի հայերի էթնիկ ինքնության համակարգում

Այսօր այլազգի միջավայրում էթնիկ փոքրամասնությունների  միջմշակութային փոխհարաբերությունների մեջ կարևոր նշանակություն է ստանում հոգևոր գործոնը: Հայ էթնոսի տարբեր խմբերի  դավանանքային պատկանելությունը կարող է արտացոլել էթնիկ մշակույթում իր ներգրավվածության և էթնոպահպան մեխանիզմների գործառնության իրավիճակի   բազմազանությունը:

Այս առումով կարևոր նշանակություն է ստանում ազգային եկեղեցու դերի ուսումնասիրությունը սփյուռքի հայերի  էթնիկ ինքնության պահպանման գործում: Վերջինս որոշվում է համայնքի կրոնական  կյանքում հայերի   ներգրավվածության աստիճանով:

 

Ալեքս Քալայջյան