Աղավնի Ժամկոչյան

Աղավնի Ժամկոչյան

Աղավնի Ժամկոչյան-ի նկարը
Գիտական աստիճան: 
պատմական գիտությունների թեկնածու
Պաշտոն: 
Ավագ գիտաշխատող
Մասնագիտություն: 
հնագետ, պատմաբան
Աշխատում է ՀԱԻ-ում սկսած: 
1970
Հետազոտությունների ոլորտները: 
Հայաստանի միջնադարյան պատմություն և հնագիտություն
Գիտական հրապարակումները: 

Գրքեր

 1. Ժամկոչյան Ա. 1981. Միջնադարյան Հայաստանի հախճապակին IX-XIV դդ., Հա­յաստանի «հնագիտական հուշարձաններ» № 10, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ հրատ., 10 մամուլ:
 2. Ժամկոչյան Ա. 2007. Հեղինակների կոլեկտիվ աշխատանք, «Հին Հայաստանի ոս­կին», Երևան, ԳԱ Հրատ., էջ 255-259
 3. Жамкочян А., Акопян Н., Бабаян Ф., Калантарян А., Кафадарян К., Кочарян Г. 2008. Двин IV, Город Двин и его раскопки 1981-1985 (Археологические рас­коп­ки в Ар­мении № 24), Ереван, Изд. "Гитутюн", НАНРА, стр. 55-90 и 182-185.
 4. Zhamkochyan A., Kalantaryan A., Karakhanyan G., Melkonyan H., Petrosyan H., Ha­gopyan N., Babayan F., Nawasardyan K., Hayrapetyan A. 2009. "Armenia in the cul­tu­ral context of East and West (Ceramics and glass (4th-14th centuries)", Yerevan, IV asra, "Gitutyun" Publishing house.
 5. Ժամկոչյան Ա. 2015. Հեղինակությամբ Ֆ. Բաբայանի «Ուրվագծեր հին Երևանի պատմության և հնագիտության», Երևան:
 6. Ժամկոչյան Ա. 2016. Հեղինակությամբ Հ. Մելքոնյանի, Ն. Հակոբյանի, Ֆ. Բա­բա­յանի, Դ. Միրիջանյանի, Ն. Մխիթարյանի, «Ա.Ա. Քլանթարյանի կենսամատտե­նա­գիտու­թյունը», Երևան:

Հոդվածներ

 1. Ժամկոչյան Ա. 1967. Հայկական հնագույն ճրագներ, «Գիտություն և տեխնիկա», Երևան, № 1, էջ 47-54:
 2. Ժամկոչյան Ա. 1968. Հայաստանի պատմության թանգարանի միջնադարյան մի ճրագակալի մասին, «Էջմիածին», Ժ, էջ 67-71:
 3. Ժամկոչյան Ա., Քալանթարյան Ա. 1971. Եղվարդի Ս. Աստվածածին եկեղեցու հախճասալերի մասին, ՊԲՀ, N 4, էջ 277-281:
 4. Ժամկոչյան Ա. 1973. Դվինի վաղ հախճապակե խեցեղենի մասին, ՊԲՀ, №1, էջ 281-285:
 5. Ժամկոչյան Ա. 1974. Դվինի 12-13 դդ. ներմուծված հախճապակին, «Հայա­գիտա­կան հետազոտություններ», հ. 1, Երևան, 123-129:
 6. Ժամկոչյան Ա. 1975. Հայաստանի XIII դարի վերջին և XIV դարի  հախճապակին, ՊԲՀ, № 1, էջ 230-239:
 7. ЖамкочянА. 1976. Средневековой фаянс Армении IX-XIV bb., Авт. канд. дисс., Ер., 22 с.
 8. Ժամկոչյան Ա. 1978. Բնակելի շենքի պեղումները Դվինի ստորին բերդում, ՊԲՀ, №1, էջ 275-282:
 9. Ժամկոչյան Ա. 1978. Դվինից հայտնաբերված պատկերազարդ մի անոթի մասին, ԼՀԳ, Երևան, № 8, էջ 73-79:
 10. Жамкочян А. 1978. Произволство фаянса в средневековой Армении, II Межд. симпо­зиум по арм. искусству, Ереван, 10 с (брошюр).
 11. Jamkochyan A. 1978. Fayancepzodiktion in Mittelalterlichen Armenien, II Межд. симпозиум по арм. искусству, Ереван, 10 с (брошюр)..
 12. Ժամկոչյան Ա. 1978. Ավստրալիական տեղաբնիկների արվեստի մասին, «Գիտություն և տեխնիկա», Երևան, № 1, էջ 37-39, 55-57:
 13. Жамкочян А., Калантарян А., Акопян Н., Бабаян Ф., Кочарян Г. 1979. Раскопки Двинской экспедиции, Археологические открытия, с. 521.
 14. Жамкочян А., Калантарян А., Акопян Н., Бабаян Ф., Джанполадян Р. 1979. Основные итоги археологических раскопок Двина 1975-82 гг., Тбилиси, с. .
 15. Ժամկոչյան Ա.  1981. Դիմակազարդ անոթներ Դվինից և Անիից, ՊԲՀ, № 4, էջ 201-209:
 16. Ժամկոչյան Ա. 1986.  Ջրվեժի վաղմիջնադարյան դամբարանների պեղումները, ՊԲՀ, № 1, էջ 220-225:
 17. Ժամկոչյան Ա. 1988. Վաղմիջնադարյան Հայաստանի առևտրամշակութային հարաբերությունների պատմությունից, Հին Հայաստանի մշակույթը, XI, Երևան, էջ 74-78:
 18. Ժամկոչյան Ա. 1990. ճարտարապետական հարդարանքի նմուշներ Տիկնունի ամրոցից, ԼՀԳ, № 12, էջ 66-75:
 19. Ժամկոչյան Ա. 1992. Դիտողություններ Անի քաղաքի 13-14 դդ. նյութական մշակույթի վերաբերյալ, «Անի ժողովածու», № 2, էջ 13-15:
 20. Ժամկոչյան Ա. 1992. Կիրառական արվեստի նմուշներ Անիից (ըստ Տիգրան Հոնենցի դամբարանի նյութերի), «Անի ժողովածու», № 3-4, էջ 81-85:
 21. Jamkochyan A., Kalantaryan A., Hagopyan N., Ghafadaryan K., 1992. Armenische Und Sasanidische Bautatigkeit in Dvin, "Archaeologische Mitteilungen Aus Iran", Berlin, Band 25, p. 219-233.
 22. Ժամկոչյան Ա. 1995. Կուտինայի խեցեգործության պատմությունից, «Պայքար», Երևան, էջ 79-82:
 23. Ժամկոչյան Ա. 1996.  The Kutahya роtteгу in Armenian museums, Sanaat Tarihi Dergesi, VIII, «Ժողովածու», էջ 45-49:
 24. Ժամկոչյան Ա., Խաչատրյան Ա. 1996. Թուրքական արվեստին նվիրված X միջազգային կոնգրեսը, «Իրան-նամե», էջ 35-39:
 25. Ժամկոչյան Ա., Մեշինյան Ա. 1996. Չինական   ճենապակու   նմուշներ   Գնդե­վան­քից, ՊԲՀ, № 1-2, էջ 382-385:
 26. Ժամկոչյան Ա. 1999. Հախճապակի, Հայկական համառոտ հանրագիտարան, հ. 3, Երևան, էջ 10-14:
 27. Ժամկոչյան Ա. 1999. Կուտինա, Հայկական համառոտ հանրագիտարան, հ. 3, Երևան, էջ 27:
 28. Ժամկոչյան Ա., Հակոբյան Ն. 2001. Սրբերի պատկերագրությունը գեղարվեստական մետաղի կերտվածքում, «Հայոց սրբերը և սրբավայրերը» ժողովածու, Երևան, էջ 314-322:
 29. Ժամկոչյան Ա., Հակոբյան Ն. 2001. Մեռոնամաններ Ս. Գևորգի պատկերով, «Հայոց սրբերը և սրբավայրերը» ժողովածու, Երևան, էջ 322-326:
 30. Ժամկոչյան Ա., Հակոբյան Ն. 2001.Ս. Սարգսի պատկերագրությունը միջնա­դար­յան հայ արարողական արվեստի նմուշներում, Սուրբ Սարգսի գիտա­ժողովի նյութեր, Երևան, էջ 85-95:
 31. Ժամկոչյան Ա. 2002. Միջնադարյան ծաղրածուի պատկերման փորձերը գեղարվեստական խեցեղենի նմուշներում, Հին Հայաստանի մշակույթը, XII, Երևան, էջ 74-78:
 32. Ժամկոչյան Ա. 2003. Մարդպետները և մարդպետական տունը V դարում, «Ավարայրի խորհուրդը» ժողովածու, Երևան, էջ 24-31:
 33. Жамкочян А., Калантарян А., Мелконян У., Бабаян Ф., Пилипосян А., Канецян А. 2003. Результаты раскопок 2002 г. в Ошакане, Сб. "Археология, этнология и фольклористика Кавказа", 2003 г., Ереван, с. 112-125.
 34. Ժամկոչյան Ա. Բաբայան Ֆ. 2005. Երևանի Հանրապետության հրապարակի բաց­ված ստորգետնյա շինությունները, Հին Հայաստանի մշակույթը, XIII, Երևան, էջ 255-261:
 35. Ժամկոչյան Ա. 2005. Դվին Պարտավ ճանապարհները վաղ միջնադարում (V-IX դդ.), էջ­միածին, ԺԲ, 2005, էջ 39-47:
 36. Ժամկոչյան Ա. 2005. Դանիելի և Հովնանի պատկերագրությունը միջնադարյան քանդակում, Աստվածաշնչական Հայաստան, ժողովածու, Երևան, էջ 662-670:
 37. Ժամկոչյան Ա., Քալանթարյան Ա., Բաբայան Ֆ., Հակոբյան Ն., Քոչարյան Գ. 2008. Դվինի հնագիտական արշավախմբի 2006 թ. աշխատանքների հիմնական    արդյունքները, «Հին Հայաստանի մշակույթը XIV», Երևան, էջ 265-287:
 38. Ժամկոչյան Ա. 2007. Դվինի սասանյան երկու կնքադրոշմների մասին, «Լրա­բեր հասարակական գիտությունների», № 2, էջ 239-247:
 39. Ժամկոչյան Ա. 2008. Հայաստանի խաչանշան կնիքների և կնքադրոշմների կիրառությունը վաղ միջնադարում, «Էջմիածին», Ա, էջ 64-71:
 40. Ժամկոչյան Ա. 2009,  Հ. Պետրոսյանի հեղինակությամբ, Հայերեն արձանա­գրու­թ­յուններով սկավառակ Արցախի Տիգրանակերտից, «Պատմա-բանասիրական հանդես», № 1, էջ 166-176:
 41. Ժամկոչյան Ա. 2010. Վաղմիջնադարյան կոթողային շինության ավերակները Դվինի հարավային բուրգում, «Հուշարձան» տարեգիրք, Պատմա-մշակութային մատենաշար, Երևան, Զ., էջ 91-98:
 42. Zhamkochyan A. 2009. Co-author A. Kalantaryan, On some Dvin seals and bullae, "Aramazd",  Vol. VI, Issue I, p. 130-135. (In English).
 43. Ժամկոչյան Ա. 2011. Հեղինակությամբ Ֆ. Բաբայանի և Դ. Ամիրջանյանի, Հնա­գի­տական պեղումներ Տողի Մելիք Եգանի ընդունարանի Հարավ-արևելյան և հա­րակից տարածքներում, «Հնագիտական ուսումնասիրություններն Արցա­խում», ժողովածու, Ստեփանակերտ, էջ 71-84:
 44. Ժամկոչյան Ա. 2011. Արցախյան մի նորահայտ վավերագիր Իսրայել հակաթոռ կաթողիկոսի մասին, «Էջմիածին», Ե, էջ 94-100:
 45. Ժամկոչյան Ա., Պետրոսյան Հ., Կիրակոսյան Լ., Սաֆարյան Վ., Վարդանյան Ռ., Կարապետյան Ի., Վարդանեսովա Տ., հեղինակցությամբ, 2011. Արցախի Տիգ­րանակերտի հնագիտական հետազոտությունների հիմնական արդ­յունք­նե­րը, «Տիգրան Մեծ» ժողովածու, Տիգրան Մեծի գահակալության 2100 ամյակին նվիր­ված միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Ե., էջ 227-239:
 46. Zhamkochyan A., Co-authors Petrosyan H., Kirakosian L., Safaryan V., Vartanyan R., Karapetyan I., Vartanesova T. 2012. The discovery and first results of archeological investigation of Tikranakert in Artsakh (2005-2009) ժողովածու, “Archaeology of Armenia in regional context”, Yerevan, p. 223-235. (In English).
 47. Ժամկոչյան Ա., Քալանթարյան Ա., Հակոբյան Ն., Բաբայան Ֆ., Քոչարյան Գ., Քալանթարյան Ի., Միրիջասյան Դ. 2013. Դվինի 2007-2008 թթ. Պեղումների հիմնական արդյունքները, «էջմիածին», էջ 102-112:
 48. Ժամկոչյան Ա. 2014. Ն. Հակոբյանի հեղինակությամբ, Հայաստանի սասանյան մշա­կութային հարաբերությունների պատմությունից, «Էջմիածին», “Բ”, էջ 69-78:
 49. Жамкочян А., Худавердян А., Бабаян Ф., Акопян Н. 2014. К вопросу о де­кан­и­тации в Двине антропологическая экспертиза средневековых черепов из Ар­мении, “Вестник археологии, антропологии и этнографии”, М., № 4 (27), стр. 96-107.
 50. Ժամկոչյան Ա. 2015. Դվինի միջնաբերդի հարավային բուրգի շերտագրության պատմությունից, ժողովածու «Մեծամորի հնավայրի պեղումների 50 և արգելոց թանգարանի ստեղծման 45 ամյակի առթիվ», էջ 206-218:
 51. Ժամկոչյան Ա., համահեղինակներ Հակոբյան Ն., Բաբայան Ֆ., Քոչարյան Գ. Մելքոնյան Հ. 2015. Դվին քաղաքատեղին (2011-2012 թ. պեղումների ար­դյունք­ները), «Հուշարձան» տարեգիրք, «Ժ», էջ 5-22:
 52. Xудавердян А.Ю., Акопян Н.Г., Бабаян Ф.С., Жамкочян А.С. 2015. Материалы к вопросу о декапитации в Двине (Армения): антропологическая экспертиза костныx останков фео­дального времени. Лавровский сборник. Материалы XXXVIII и XXXIX Среднеазиатско-Кавказских чтений 2014–2015 гг. Этнология, история, археология, культурология. Санкт-Петербург, с. 60-64.
 53. Ժամկոչյան Ա. 2016. Ն. Հակոբյանի հեղինակությամբ, «Հովհանավանքի արևմտյան պարսպապատի պեղումների արդյունքները», «Էջմիածին», “Բ”, էջ 110-126:
 54. Ժամկոչյան Ա. 2016. Միջնաբերդի Հարավային տեղամասի պատմությունից, «Բանբեր հայագիտության», Երևան, էջ 175-188:
 55. 55.  Khudaverdyan A., Akopyan N. G., Zhamkochian A.C. 2016. Anthropology of human remains from Hovhannavank (Armenia). Serbia, "Journal of Antropologija", N 16 (1), p. 73-87.
 56. Худавердян А.Ю., Жамкочян А.С., Акопян Н.Г. 2016. Население Ованнаванка в эпоху средневековья. Биологический журнал Армении НАН РА, N 4, т. LXVIII, Ереван, c. 13-21.
 57. Худавердян А.Ю., Акопян Н.Г., Жамкочян А.С. Енгибарян А.А., Oганесян А.А. 2017. Антропологическая характеристика индивидов IX-XIвв. из памятника Двин (Армения) со следами ростовых нарушений. Тюмень, Вестник археологии, антропологии и этнографии, N 3 (38), c. 73-99.
 58. Ժամկոչյան Ա. 2017. Դելմիկները Դվինում, Հայաստանը եւ արեւելաքրիս­տո­նե­ա­կան քաղաքա­կր­թությունը. Բ, Միջազգային գիտաժողով՝ նվիրված ականա­վոր հայագետ-բյուզանդագետ Կարեն Յուզբաշյանի (1927-2009 թթ.) ծննդյան 90-ամյակին, Զեկուցումներ եւ զեկուցումների դրույթներ, Երեւան, 7-8 դեկտեմբերի, էջ 89-92:
 59. Ժամկոչյան Ա. 2018. IX-X դարերի ջնարակած խեցեղենը պատմաաշխարհագրական կոնտեքստով ներկայացնելու փորձ. Լրաբեր հասարակական գիտությունների, №2 (653), էջ 310-324:

 60. Худавердян А.Ю., Жамкочян А.С.,Акопян Н.Г., Енгибарян А.А., Хачатрян А.A., Еганян Л.Г. 2018. Антропологические особенности населения Армянского нагорья и этногенетическая ситуация на Южном Кавказе в эпоху средневековья. Вестник археологии, антропологии и этнографии, №1(40), Тюмень, c. 60-88.

 61. Ժամկոչյան Ա., Հակոբյան Ն. 2018. Դվինի պաշտամունքային տախտակների շուրջ. «Արագածի թիկունքում» միջազգային գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ հրատ., էջ 157-161: 

Худавердян A.Ю., Жамкочян А.С., Акопян Н.Г., Бабаян Ф.С., Енгибарян A.A., Хачатрян А.А., Еганян Л.Г. Антропологические особенности населения Армянского нагорья и этногенетическая ситуация на Южном Кавказе в эпоху средневековья. Вестник археологии, антропологии и этнографии, № 1 (40) 2018, стр. 60-88.

Ժամկոչյան Ա., Հակոբյան Ն., Դվինի պաշտամունքային տախտակների շուրջ, «Արագածի թիկունքում», Հնագիտական հետազոտություններ նվիրված Տելեմակ Խաչատրյանի հիշատակին, Երևան, 2018, էջ 158-162:

Ժամկոչյան Ա. 2018. IX-Xդարերի ջնարակած խեցեղենը պատմաաշխարհագրական կոնտեքստով ներկայացնելու փորձ: «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», N2, էջ 310-324:

Худавердян A.Ю., Жамкочян А.С., Акопян Н.Г., Бабаян Ф.С., Енгибарян A.A., Хачатрян А.А., Еганян Л.Г. Антропологические особенности населения Армянского нагорья и этногенетическая ситуация на Южном Кавказе в эпоху средневековья. Вестник археологии, антропологии и этнографии, № 1 (40) 2018, стр. 60-88.

Ժամկոչյան Ա., Հակոբյան Ն., Դվինի պաշտամունքային տախտակների շուրջ, «Արագածի թիկունքում», Հնագիտական հետազոտություններ նվիրված Տելեմակ Խաչատրյանի հիշատակին, Երևան, 2018, էջ 158-162:

Ժամկոչյան Ա. 2018. IX-Xդարերի ջնարակած խեցեղենը պատմաաշխարհագրական կոնտեքստով ներկայացնելու փորձ: «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», N2, էջ 310-324:

Ժամկոչյան Ա. 2018. Ախթամիր (Ոսկեվազ) գյուղավանը միջնադարում «Հանրապետական գիտաժողովին նվիրված հնագետ-կովկասագետ Պավել Չոբանյանի ծննդյան 70-ամյակին», Երևան, էջ 73-85:

Ժամկոչյան Ա., Հակոբյան Ն. 2018. «Անվանի հայագետը» (Հռ. Ջանփոլադյանի ծննդյան 100-ամյակին նվիրված, ՊԲՀ, N3, էջ 286-290:

Զեկուցումներ: 
 1. Ժամկոչյան Ա. 1970. Եղվարդի Ս. Աստվածածին եկեղեցու շքաղյուսները, Զեկ. թեզիսներ, Երևան:
 2. Жамкочян А. 1971. О средневековой фаянсовой керамике в Армении IX-X вв., Тезиси докладов посв. итогам полевых арх. исслед. в 1970 г. в СССР.
 3. Ժամկոչյան Ա. 1977. Հայ-պարսկական մշակութային կապերի պատմությունից, Ա. Մանուկյանի հիշատակին նվիրված գիտական նստաշրջանի թեզեր, Երևան:
 4. Ժամկոչյան Ա. 1977. Դվինի ստորին բերդի պեղումները 1975 թ., 1975-76 թթ. Հնագիտական դաշտային աշխ. նվ. գիտ. նստ. թեզիսներ, Երևան:
 5. Жамкочян А. 1978. Произволство фаянса в средневековой Армении, Հայ արվես¬տին նվիրված միջազզայի II սիմպոզիումի զեկ. թեզ. ժող., հ. 3, Երևան:
 1. Ժամկոչյան Ա. 1970. Եղվարդի Ս. Աստվածածին եկեղեցու շքաղյուսները, Զեկ. թեզիսներ, Երևան:
 2. Жамкочян А. 1971. О средневековой фаянсовой керамике в Армении IX-X вв., Тезиси докладов посв. итогам полевых арх. исслед. в 1970 г. в СССР.
 3. Ժամկոչյան Ա. 1977. Հայ-պարսկական մշակութային կապերի պատմությունից, Ա. Մանուկյանի հիշատակին նվիրված գիտական նստաշրջանի թեզեր, Երևան:
 4. Ժամկոչյան Ա. 1977. Դվինի ստորին բերդի պեղումները 1975 թ., 1975-76 թթ. Հնագիտական դաշտային աշխ. նվ. գիտ. նստ. թեզիսներ, Երևան:
 5. Жамкочян А. 1978. Произволство фаянса в средневековой Армении, Հայ արվես¬տին նվիրված միջազզայի II սիմպոզիումի զեկ. թեզ. ժող., հ. 3, Երևան:
 6. Ժամկոչյան Ա. 1979. Դվինի միջնաբերդի Հարավային բուրգի 1977-78 թթ. պեղումները, Հնագիտական դաշտային աշխատանքներին նվիրված գիտական նստաշրջան, Երևան:
 7. Жамкочян А. 1979. Средневековой армянский фаянс с накладным орнаментом, IV респ. конф. по проблемам искусству, Армения, Сардарабад.
 8. Ժամկոչյան Ա. 1981. Ջրվեժի վաղմիջնադարյան դամբարանների պեղումները, 1979-80 թթ. Հնագիտական դաշտային աշխատանքներին նվիրված գիտական նստաշրջանի թեզիսներ, Երևան:
 9. Ժամկոչյան Ա. 1982. Դվինի աշխարհիկ շինությունների ճարտարապետական հարդարանքի շուրջը, Հայաստանի մշակույթի և արվեստի պրոբլեմներին նվիրված V գիտ. զեկ. թեզիսներ, Երևան:
 10. Ժամկոչյան Ա., Քալանթարյան Ա., Ղաֆադարյան Կ., Հակոբյան Ն.,  Բաբայան Ֆ., Ջանփոլադյան Հ. 1983. Դվինի պեղումների 1981-82 թթ. հիմնական արդյունքները, Հնագիտական դաշտային աշխատանքներին նվիրված գիտական նստաշրջանի թեզիսներ, Երևան:
 11. Ժամկոչյան Ա. 1985. Դվինի միջնաբերդի Հարավային տեղամասի պեղումները 1983-84 թթ. Հնագիտ. դաշտային աշխ. նվ. գիտ. նստ. թեզիսներ, Երևան:
 12. Ժամկոչյան Ա. 1987. Դվինի միջնաբերդի Հարավային տեղամասի պեղումները, Հնագիտ. դաշտային աշխ. նվ. գիտ. նստ. թեզիսներ, Երևան:
 13. Ժամկոչյան Ա. 1989. Դվինի միջնաբերդի Հարավային բուրգի շրջանում, Հնագիտական դաշտային աշխ. նվ. գիտ. նստ. թեզիսներ, Երևան:
 14. Ժամկոչյան Ա. 1991. Դվինի միջնաբերդի Հարավային բուրգի 1989-90 թթ. պեղումները, Հնագիտական դաշտային աշխ. նվ. գիտ. նստ. թեզիսներ, Երևան:
 15. Ժամկոչյան Ա. 1994. Վաղմիջնադարյան աշխարհիկ շինության մնացորդները Դվինում, Միջազգային գիտաժողովի նյութեր նվ. Հր. Աճառյանի գիտական գործունեությանը, թեզ., Երևան:
 16. Ժամկոչյան Ա. 1994. Փայտի գեղարվեստական փորագրության նմուշներ Անիից, Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությանը նվիրված գիտաժողովի թեզիսներ, Գյումրի:
 17. Ժամկոչյան Ա. 1995. Դվինից հայտնաբերված երաժշտի պատկերով մի անոթի մասին, Գիտաժող. թեզ., Երևան:
 18. Jamkochyan A., 1995. The Kutahya pottery in Armenian museums, international Congress of Turkish Art, Geneva, Summaries.
 19. Жамкочян А. 1995. Средневековые сосуды с изображениями маскаронов (по мат. Двина и Ани), Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1990-1994 թթ. ազգագրական-բանահյուսական հետ. արդյունքներին, թեզ., Երևան:
 20. Ժամկոչյան Ա. 1996. Անին նոր պեղումների լույսի ներքո, Շիրակի պատմա¬մշա-կութային ժառանգությանը նվիրված գիտաժողովի թեզիսներ, Գյումրի:
 21. Ժամկոչյան Ա., Սիմոնյան Հ., Գաշ Հ., Հմայակյան Ս., Կարապետյան Ի., Ավետիսյան Պ., Վարդանյան Ռ. 1996. Հայ-բելգիական համատեղ պեղումներ Ոսկեվազում, Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի դաշտային աշխատանքներին նվիրված գիտական նստաշրջան, Երևան:
 22. Ժամկոչյան Ա., 1997. Միջնադարյան Հայաստանի ոսկեթել գործվածքեղենը, Հին Հայաստանի ոսկին, գիտաժողովի թեզիսներ, Երևան:
 23. Ժամկոչյան Ա. 1998. Անիի վաղմիջնադարյան քանդակի մասին, Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությանը նվիրված III գիտաժողով, Գյումրի:
 24. Ժամկոչյան Ա. 1999. Անիի վերջին տարիների պեղումների մասին, Մի¬ջա¬զ¬գա¬յին գիտաժողովի թեզիսներ նվիրված արտերկրի հայկական պատմա¬մշա¬կու¬թա¬յին ժառանգության և պահպանության խնդիրներն, Երևան, 22/V:
 25. Ժամկոչյան Ա. 1999. Դանիելի և Հովհանի պատկերագրությունը միջնադարյան քանդակում, Միջազգային գիտաժողով «Աստվածաշնչական Հայաստան», Օշական:
 26. Ժամկոչյան Ա. 1999. Խաչանշան պատկերներով կնիքների կիրառությունը վաղ միջնադարում, Մաշտոցյան ընթերցումներ, Օշական:
 27. Ժամկոչյան Ա. 2001. Մարդպետները և մարդպետական տունը V դարում, Ավարայրի հերոսամարտի 1550-ամյակի առթիվ գիտական նստաշրջանի թե¬զիսներ, Օշական:
 28. Ժամկոչյան Ա. 2001. Դվին-Պարտավ ճանապարհը V-VII դդ., Միջազգային գիտա-ժողով «Քրիստոնյա Հայաստանը քաղաքակրթությունների խաչմերու¬կում», թեզիսներ, Երևան:
 29. Ժամկոչյան Ա., Հակոբյան Ն. 2002. Հին և Նոր Կատակարանային թեմաները, սրբերի պատկերագրությունը Կուտինային խեցեղեն նմուշներում, Քրիստո¬նե¬ական Հայաստանի արվեստը միջազգային գիտաժողովի թեզիսներ, Երևան:
 30. Ժամկոչյան Ա. 2002. Սասանյան մշակույթի հետքերը Շիրակում, Շիրակի պատ¬-մամշակութային ժառանգությանը նվիրված VI գիտաժողով, Գյումրի, Զեկուցման հիմնադրույթներ, էջ 10-11:
 31. Ժամկոչյան Ա. 2003. Հին և Նոր Կտակարանային թեմաների սրբերի պատ-կերագրությունը Կուտինայի խեցեղեն նմուշներում, «Շողակն Արարատյան», հունվար Բ., թիվ 2 (69):
 32. Ժամկոչյան Ա., Քալանթարյան Ա., Մելքոնյան Հ., Բաբայան Ֆ., Փիլիպոսյան Ա., Կանեցյան Ա. 2003. Պեղումները Օշականում, Արագածոտնի հոգևոր մշակու¬թա¬յին ժառանգությունը, Օշական, էջ 17-19: 
 33. Ժամկոչյան Ա. 2004. Միջնադարյան Հայաստանի ոսկեթել գործվածքների պատմությունից, Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությանը նվիրված VI գիտական նստաշրջանի նյութեր, Գյումրի, Զեկուցման հիմնադրույթներ, էջ 36:
 34. Ժամկոչյան Ա., Բաբայան Ֆ. և Հակոբյան Ն. հեղինակցությամբ 2006. Հոգևոր սպասքի եզակի նմուշներ Արցախի տարածքից, «Լեռնային Ղարաբաղի անց¬յալը, ներկան, ապագան», Գիտաժողովի նյութեր, Ստեփանակերտ, էջ 127-129:
 35. Ժամկոչյան Ա., Հակոբյան Ն. հեղինակցությամբ. 2012. Սասանյան խաչանշան կնիքներ և կնքադրոշմներ, «Միջազգային գիտաժողովին նվիրված Հ. Օրբելու ծննդյան 125-ամյակին, զեկուցման հիմնադրույթներ», Երևան, էջ 35-37:
 36. Ժամկոչյան Ա., Բաբայան Ֆ. հեղինակցությամբ, 2012. Դիզակի Մելիք Եգանի ապա-րանքը որպես պատմա-հնագիտական հուշարձան, «Հայկական լեռնաշ¬խար¬հի պատմա-մշակութային ժառանգությանը նվիրված միջազգային համա¬ժո¬ղովի հիմնադրույթներ», Երևան-Ստեփանակերտ, էջ 126-128:
 37. Ժամկոչյան Ա. 2013. Դվին քաղաքի պաշտպանական համակարգի պատ¬մու¬թյունից (Միջազգային գիտաժողովի պատմա-մշակութային ժառանգություն և արդիականություն), Թեզիսներ, Երևան, էջ 27-29:
 38. Ժամկոչյան Ա. 2016. Դիտողություններ Արցախի Տիգրանակերտից հայտ¬նա¬բեր¬ված, կնիքի վերաբերյալ, Գարդմանի և Շիրվանի հայության պատմա-մշա¬կութային ավանդները հանրապետական գիտաժողով, Երևան, Զեկուցման հիմ¬նադրույթներ, էջ 71-77:
 39. Ժամկոչյան Ա. 2016. Միջնադարյան ջնարակած (IX-X դդ.) խեցեղենի կենտ¬րոն¬ների արժեվորումը պատմա-համեմատական քննությամբ (Զեկուցումների հիմ-նադրույթներ), Շիրակի պատմա-մշակութային ժառանգությունը, Հայա¬գի¬տության արդի հիմնախնդիրների միջազգային 9-րդ գիտաժողով, Երևան, էջ 27-30:
 40.  Худавердян А.Ю., Акопян Н.Г., Жамкочян А.С. 2017. Необычные погребения в ка¬фед-раль¬ном соборе Св. Григора в Двине (Армения). XII Конгресс антропологов и этнологов Рос¬сии. Ижевск, 3–6 июля 2017 г. Москва - Ижевск, C. 382.
 41. Ժամկոչյան Ա. 2017. IX-X դարերի ջնարակած խեցեղենը պատմա-աշխարհագրական համատեքստում ուսումնասիրելու փորձ (Զեկուցման թեզիսներ «Կ. Ղաֆադարյանի ծննդյան 110 ամյակին» նվիրված գիտաժողովում (Խոսրով Կոտակից Կարո Ղաֆադարյան), Երևան, էջ 21-27:
Այլ: 
ԳՐԱԽՈՍԱԿԱՆՆԵՐ
 
1. Ժամկոչյան Ա. 1974. Գրախոսական Զ. Քարսվել և Դովսեթի Երուսաղեմի Ս. Հակոբյանց վանքը գարդարող հախճասալերն ու խեցեղենը, ԼՀԳ, , № 5, 114-117:
2. Ժամկոչյան Ա. 1979. Գրախոսություն, Դվին I, Ա. Քալանթարյան, Դվինի կենտ-րո¬նական թաղամասի պեղումները 1964-1970, ՊԲՀ, № 3, էջ 260-263:
3. Ժամկոչյան Ա. 1988. Գրախոսական Հ. Պետրոսյանի Գառնին IX-XIV դդ., Երևան, ՊԲՀ, 1989, № 2, 209-211:
4. Jamkochyan A., Kalantaryan A. 1999. Dvin Histoire et Archeologie de la ville Medievale, Paris, ՊԲՀ, N 6, էջ 355-359 /Գրախոսական/:
5. Jamkochyan A. 2006. N Wright Respected cityzens. The history of Armenians in Singapore and Malaysia", Melbourne 2003, 350 էջ։ «Հանդես ամսօրյա», էջ 1-12, 479-502:
6. Жамкочян А., Хачатрян Ж., Неверов О. 2009. Архивы столицы древней Армении Арташата, Е., 2008, Պատմա-բանասիրական հանդես, № 2-3, стр. 281-285.
7. Ժամկոչյան Ա. 2009. Գրախոսական Ж. Хачатрян, О. Неверов, "Архивы древней Армении Арташата" գրքի մասին, Ереван, 2008, ՊԲՀ, 2-3, էջ 281-285:
8. Ժամկոչյան Ա. 2009. Կարևոր ուսումնասիրություն նվիրված հին Արտաշատին, Գրախոսական, Ж. Хачатрян, О. Неверов, "Архивы столицы древней Армении Арташата" գրքի մասին, «Էջմիածին», “Ա”,  էջ 128-137:
9. Zhamkochyan A. 2011. The archives of the capital city of ancient Armenia-Artashat, "Aramazd", Vol. VI, Issue 1, Yerevan, p. 178-181.
 
***
 
1. Zhamkochyan A. 2007. Collective work, The gold of Ancient Armenia, III mill B.C. - 14 c. A.D., Medieval tex tiles, Yerevan, NASRA, "Gitutyun", publishing house, p. 255-259. (In Armenian).
2. Zhamkochyan A., Kalantaryan A., Karakhanyan G., Melkonyan H., Petrosyan H., Hagopyan N., Babayan F., Nawasardyan K., Hayrapetyan A. 2009. Armenia in the cultural context of East and West (Ceramics and glass 4th-14th centuries), Yerevan, "Gitutun" publishing house, Yerevan, chapter IV c, d,h,i, chapter V, b, c. (In English)
3. Zhamkochyan A. 2005. The route Dvin-Partav in early, medieval times (V-IX c.), "Echmiadzin", GB, p. 39-47. (In Armenian).
4. Zhamkochyan A. 2007. On two Sasanian sealings from Dvin, (Lraber hasa¬ra¬kakan gitutyunneri), № 2, p. 239-247
5. Zhamkochyan A. 2010. The ruins of the early medieval monumental building next to the Southern tower of Dvin, "Hushartzan", Annual 6, Yerevan, p. 91-98. (In Armenian).
6. Zhamkochyan A. 2009. A disk with Armenian inscriptions from Tigranakert of Artsakh, " Patma Banasirakan handes", № 1, p. 166-176. (In Armenian)
7. Zhamkochyan A., Khatchatryan Z.,  Neverov O. 2011. The archives of the capital of ancient Armenia Artashat, “Aramazd”, № 1, p. 178-181. (In English).
8. Zhamkochyan A. 2006. N. Wright, Respected citizens. The history of armenians in Singapore and Malasia, Melbourne, 2003, “Handes amsorya”, 1-12, p. 479-502. (In Armenian).
9. Zhamkochyan collective work with Petrosyan H., Kirakosyan L., Safaryan V., Vartanyan and first results of archeological investigateo of Tigranakert in Artsakh (2005-2009), "Archaeology of Armenia in regional coutext", Yerevan, 2012, p. 223-235.
 
Պեղել եմ՝ Դվին, Ջրվեժ, Օշական, Ոսկեվազ, Արցախ (Տիգրանակերտ, Տող), Հովհան-նավանքԿիրովական (Թագավորանիստ), Երևան:
Հեռախոս: 
010 235016, 077 583990
Էլ․ փոստ: 
meri.axababyan@yandex.ru