Էսթեր Խեմչյան

Էսթեր Խեմչյան

Էսթեր Խեմչյան-ի նկարը
Գիտական աստիճան: 
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու
Պաշտոն: 
Ավագ գիտաշխատող
Մասնագիտություն: 
Բանասեր
Աշխատում է ՀԱԻ-ում սկսած: 
1972
Հետազոտությունների ոլորտները: 
Հայ ժողովրդական բանահյուսություն
Գիտական հրապարակումները: 

1. Խեմչյան Է.Հ., 2000, Տավուշ, Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն, հ. 21, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան, 316 էջ: 
2. Խեմչյան Է.Հ.,  2000, Արտաշես Նազինյան-70. Անմնացորդ նվիրումով կյանք, «Կանչ», № 8:
3. Խեմչյան Է.Հ., 2002,Երկեղջյուր Ալեքսանդրի հայկական պատումները և նրանց ծիսաառասպելաբանական ակունքները, «Մովսես Խորենացի» գիտական, պատմաբանասիրական, բնագիտական հանդես, № 2, Երևան,  էջ 26-38:
4. Խեմչյան Է.Հ., 2004, Բանահյուսական նյութեր. Եղջրակիր Ալեքսանդրի սյուժեների հայկական տարբերակները, «Մովսես Խորենացի» գիտական, պատմաբանասիրական, բնագիտական հանդես, № 5-6, Երևան, էջ 71-76:
5. ԽեմչյանԷ.Հ., 2006, Ջրային տարերքի նվաճման մոտիվը հայոց ալեքսանդրյան սյուժեներում, Հայ ժողովրդական մշակույթ XIII, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան,  էջ 94-101:

1. Խեմչյան Է.Հ., 2000, Տավուշ, Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն, հ. 21, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան, 316 էջ: 
2. Խեմչյան Է.Հ.,  2000, Արտաշես Նազինյան-70. Անմնացորդ նվիրումով կյանք, «Կանչ», № 8:
3. Խեմչյան Է.Հ., 2002,Երկեղջյուր Ալեքսանդրի հայկական պատումները և նրանց ծիսաառասպելաբանական ակունքները, «Մովսես Խորենացի» գիտական, պատմաբանասիրական, բնագիտական հանդես, № 2, Երևան,  էջ 26-38:
4. Խեմչյան Է.Հ., 2004, Բանահյուսական նյութեր. Եղջրակիր Ալեքսանդրի սյուժեների հայկական տարբերակները, «Մովսես Խորենացի» գիտական, պատմաբանասիրական, բնագիտական հանդես, № 5-6, Երևան, էջ 71-76:
5. ԽեմչյանԷ.Հ., 2006, Ջրային տարերքի նվաճման մոտիվը հայոց ալեքսանդրյան սյուժեներում, Հայ ժողովրդական մշակույթ XIII, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան,  էջ 94-101:
6. ԽեմչյանԷ.Հ.,2006, Վիպականի և պատմականի փոխհարաբերությունը հայ բանահյուսության շահաբասյան սյուժեներում, «Մովսես Խորենացի» գիտական, պատմաբանասիրական, բնագիտականհանդես, № 1-2, Երևան,  էջ 48-59:
7. Խեմչյան Է.Հ., 2006, Երևան քաղաքի բանահյուսական գրառումները 20-րդ դարի 70-80-ական թվականներին (ըստ ՀԱԻ բանահյուսական արխիվի նյութերի), «Երևան» գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, էջ 75-82:
8. ԽեմչյանԷ.Հ., 2007, Պատմական անձանց վիպական կերպավորումը Արցախի բանահյուսության մեջ, «ԼՂՀ անցյալը, ներկան և ապագան» միջազգային գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ, ՀՀ ԳԱԱ հրատ., Երևան, էջ 325-336:
9. ԽեմչյանԷ.Հ., 2007,Ժողովրդագիտական նյութերի հավաքման ու հրատարակման պատկերը Շուշի քաղաքում (XIX դ. 60-ական թվականներից մինչև XX դ. 60-ական թվականները), Շուշին հայոց քաղաքակրթության օրրան, Շուշիի ազատագրման 15-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2007, էջ 335-350:
10. Խեմչյան Է.Հ., 2007, Վարդանյան Ս.Ա., Շիրակի բանահյուսական ժառանգությունը (ըստ ՀԱԻ բանահյուսական արխիվի նյութերի), Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը հանրապետական 7-րդ գիտական նստաշրջանի հոդվածների ժողովածու, Երևան, էջ 248-253:
11. Հարությունյան Ս.Բ., 2007, Խեմչյան Է.Հ, Խեմչյան Մ.Հ.,Ադրբեջանիից բռնագաղթված փախստականների ժողովրդագիտական նյութերը, Հայ ժողովրդական մշակույթ XIV, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան,  էջ 152-159:
12. Խեմչյան Է.Հ., 2008, Իջևան (Ձորոփոր), Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն, հ. 25, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան, 490 էջ:
13. Խեմչյան Է.Հ. 2008, Շահ Աբասի կերպարը հայ վիպական բանահյուսության մեջ, Shah Abas’s Character in Armenian epical poetry, Հայագիտական և իրանագիտական առաջին միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Proceedings of the First International Armenology and Iranology Conference Իրանի Իսլամական Հանրապետության Սպահանի համալսարան, University of Isfahan Սպահան, 2008, էջ 125-143:
14. Հովսեփյան Հ., Ղարադաղի հայերը, Բանահյուսություն, հ. II, Կազմողներ՝Վարդանյան Ս.Ա., Խեմչյան Է.Հ., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ, Երևան, 2009, 644 էջ:  
15. Խեմչյան Է.Հ., 2010, Անմահական ջրի մոտիվը հայ բանահյուսության ալեքսանդրյան սյուժեներում, Հայ ժողովրդական մշակույթ XV, Ավանդականը և արդիականը հայոց մշակույթում, ՀՀԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի 50-ամյակին նվիրված հոդվածների ժողովածու, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան,  էջ 494-503.
16. ԽեմչյանԷ.Հ., 2010, Բանաձև-սկսվածքները Լոռու հրաշապատում հեքիաթներում, Ոսկե դիվան, հեքիաթագիտականհ անդես,Երևան,  № 2, էջ 78-84.
17. Խեմչյան Է.Հ., 2010, Պոլոզ Մուկուչը Գյումրվա բանահյուսական ավանդության մեջ (ըստ ՀԱԻ բանահյուսական արխիվի նյութերի), Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը, Հանրապետական ութերորդ գիտական նստաշրջանի նյութեր,  էջ 228-235:
18. Խեմչյան Է.Հ., 2011, Արևելքի պատմավիպական կերպարները Տավուշի բանահյուսության մեջ, Ոսկե դիվան, հեքիաթագիտական հանդես, № 3, էջ 25-35.
19. Խեմչյան Է.Հ., 2011, Սկսվածքային և միջնամասային կայուն բանաձևերը Տավուշի հեքիաթներում, Պատմաբանասիրական հանդես, № 1, էջ 206-229:
20. Խեմչյան Է.Հ., 2011, Եզրափակիչ կայուն բանաձևերը Տավուշի հեքիաթներում, Պատմաբանասիրական հանդես, № 3, էջ 200-207:
21. ԽեմչյանԷ.Հ., 2012, Տավուշի բանահավաքչության պատմությունից, Պատմաբանասիրական հանդես,  № 2, էջ139-154:
22. ԽեմչյանԷ.Հ., 2012, Տավուշի բանասացության պատմությունից, Պատմաբանասիրական հանդես, № 3, էջ 66-77:
23. ԽեմչյանԷ.Հ., 2013, Կայուն բանաձևերը Վասպուրականի հրաշապատում հեքիաթներում, Հայաստանի մայրաքաղաքները, Գիրք 1, Վան, Վան քաղաքի առաջին հիշատակության 2865-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, էջ 314-321.
24. Հարությունյան Ս.Բ., Վարդանյան Ս.Ա., Խեմչյան Է.Հ. Ղռեջյան Լ.Խ., Խեմչյան Մ.Հ.,Կարս. Հայոց բանահյուսական մշակույթը, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան,  2013, 752էջ (կոլեկտիվ մենագրություն):
25. Խեմչյան Է.Հ., 2014, Զրույցի ժանրը Տավուշի բանահյուսության մեջ, Հայ ժողովրդական մշակույթ XVI, «Ավանդականը և արդիականը հայոց մշակույթում» Դերենիկ Վարդումյանի ծննդյան 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, էջ 384-392:
26. Հարությունյան Ս.Բ., Խեմչյան Է.Հ., Խեմչյան Մ.Հ., Պողոսյան Ա. Կ. // Մոկս. Հայոց հայոց բանահյուսական մշակույթը, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան,  2015, 708 էջ (կոլեկտիվ մենագրություն):
27. Խեմչյան Է.Հ., 2015, Երկեղջյուր Ալեքսանդրի հայկական պատումները և դրանց ծիսաառասպելաբանական ակունքները, Արարատից Օլիմպոս, Սալոնիկ, էջ 385-400. (հունարեն):
28. Խեմչյան Է.Հ., 2015, Տավուշի ասույթաբանական բանահյուսությունը (ըստ 1970-90-ական թթ.հավաքած նյութերի), Հայ գիտական բարբառագիտության 100-ամյակին նվիրված հանրապետական գիտական նստաշրջանի հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ հրատ. Երևան, էջ189-205:

29․ Խեմչյան Է.Հ., Արմեն Սարգսյան, Արցախի բանահյուսությունը (գրախոսություն), «Էջմիածին» ամսագիր, հ. Ը, Ս. Էջմիածին, 2016, էջ 167-170:

30․ Խեմչյան Է.Հ.,   Անեծք-սպառնալիքների եվ օրհնանք-բարեմաղթությունների կիրառումը Կարսի հեքիաթներում, Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ» պարբերական, հ. 19,  Երևան, 2016, էջ :

31․ Խեմչյան Է.Հ., Ժամանակի գերբնական հոսքը հայ ժողովրդական հեքիաթներում, Ոսկե դիվան, հեքիաթագիտական հանդես, պրակ 5 (2014-2015), Երևան, 2016, էջ 36-45:

32․ Խեմչյան Է.Հ., Առած-ասացվածքները, երդումները և դարձվածները որպես կայուն բանաձևերի ատաղձ Կարսի հեքիաթներում, Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ» պարբերական, հ. 20,  Երևան, 2017, էջ 6-15:

33․ Խեմչյան Է.Հ., Թագավորի աշխարհատեսության մոտիվը հայ բանահյուսության շահաբասյան սյուժեներում, Բանբեր հայագիտության հայագիտական միջազգային հանդես, № 2(14), 2017, էջ 151-168:

34․ Խեմչյան Է.Հ., Հրաշքի գործոնը Մոկսի կրոնաեկեղեցական ավանդությունններում, Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի աշխատություններ № 1, 2017, էջ 

Զեկուցումներ: 
 1. Ջրային տարերքի նվաճման մոտիվը հայոց ալեքսանդրյան սյուժեներում, Հայ ժողովրդական մշակույթ, XIII հանրապետական գիտական նստաշրջան
 2. Պատմական անձանց վիպական կերպավորումը Արցախի բանահյուսության մեջ, Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետություն, Անցյալը, ներկան և ապագան, Միջազգային գիտաժողով, 2006
 3. Ժողովրդագիտական նյութերի հավաքման ու հրատարակման պատկերը Շուշի քաղաքում, Շուշին հայոց քաղաքակրթության օրրան, Շուշիի ազատագրման 15-րդ տարեդարձին նվիրված գիտաժողով, 2007
 4. Շիրակի բանահյուսական ժառանգությունը (ըստ ՀԱԻ բանահյուսական արխիվի նյութերի), Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը, Հանրապետական յոթերորդ գիտական նստաշրջան, 2008
 1. Ջրային տարերքի նվաճման մոտիվը հայոց ալեքսանդրյան սյուժեներում, Հայ ժողովրդական մշակույթ, XIII հանրապետական գիտական նստաշրջան
 2. Պատմական անձանց վիպական կերպավորումը Արցախի բանահյուսության մեջ, Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետություն, Անցյալը, ներկան և ապագան, Միջազգային գիտաժողով, 2006
 3. Ժողովրդագիտական նյութերի հավաքման ու հրատարակման պատկերը Շուշի քաղաքում, Շուշին հայոց քաղաքակրթության օրրան, Շուշիի ազատագրման 15-րդ տարեդարձին նվիրված գիտաժողով, 2007
 4. Շիրակի բանահյուսական ժառանգությունը (ըստ ՀԱԻ բանահյուսական արխիվի նյութերի), Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը, Հանրապետական յոթերորդ գիտական նստաշրջան, 2008
 5. Շահ Աբասի կերպարը հայ վիպական բանահյուսության մեջ, Հայագիտական և իրանագիտական առաջին միջազգային գիտաժողով, Սպահանի համալսարան, Սպահան, նոյեմբերի 8-13, 2008
 6. Պոլոզ Մուկուչը Գյումրվա բանահյուսական ավանդության մեջ (ըստ ՀԱԻ բանահյուսական արխիվի նյութերի), Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը, Հանրապետական ութերորդ գիտական նստաշրջան, 2009
 7. Անմահական ջրի մոտիվը հայ բանահյուսության ալեքսանդրյան սյուժեներում, Հայ ժողովրդական մշակույթ, XV, Ավանդականը և արդիականը հայոց մշակույթում, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի 50-ամյակին նվիրված գիտաժողով, 2010
 8. Կայուն բանաձևերը Վասպուրականի հրաշապատում հեքիաթներում, Վան քաղաքի առաջին հիշատակության 2865-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողով, 2011
 9. Զրույցի ժանրը Տավուշի բանահյուսության մեջ, Հայ ժողովրդական մշակույթ, XVI, «Ավանդականը և արդիականը հայոց մշակույթում» Դերենիկ Վարդումյանի ծննդյան 90-ամյակին նվիրված գիտաժողով, 2012
 10. Տավուշի ասույթաբանական բանահյուսությունը (ըստ 1970-90-ական թթ. հավաքած նյութերի), Հայ գիտական բարբառագիտության 100-ամյակին նվիրված հանրապետական գիտական նստաշրջան, 2014
 11. Հրաշքի գործոնը Մոկսի կրոնաեկեղեցական ավանդությունններում, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի «Ավանդականը և արդիականը հայ ժողովրդական մշակույթում» գիտաժողովին (նոյեմբերի 18-20 2015 թ.)
 12. Երազատեսության խորհուրդը հայ բանահյուսության պատմավիպական սյուժեներում, Հովհ. Թումանյանի թանգարանում կազմակերպած «Քունը և երազը հեքիաթներում» գիտաժողով (նոյեմբերի 27-28, 2015 թ.)
 13. Վանի բանահյուսական նյութերի տեղայնացումը Տավուշում, Վանի հերոսամարտի 100-ամյակին նվիրված «Վանի ինքնապաշտպանություն-100» միջազգային գիտաժողով (Երևան, 2015 թ. մայիսի 4-6)
 14. Թագավորի աշխարհատեսության մոտիվը հայ բանահյուսության շահաբասյան սյուժեներում, Հովհ. Թումանյանի թանգարանում կազմակերպած «Թագակիր անձի առաքելությունը արքայապատում հեքիաթում» 8-րդ հեքիաթագիտական գիտաժողով (նոյեմբերի 19, 2016 թ.)
 15. Ասույթաբանական ժանրերի կիրառումը Կարսի հեքիաթներում, «Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը. հայագիտության արդի հիմնահարցեր» 9-րդ միջազգային գիտաժողով (սեպտեմբերի 24, 25, 2016, Գյումրի)
 16. Սողոմոնյան սյուժեները Սյունիքի բանահյուսական ժառանգության մեջ, Գորիսի պետական համալսարանի հիմնադրման 50-ամյակին նվիրված «Սյունիքը կրթության և մշակույթի օջախ» հանրապետական գիտաժողով (19-20 հոկտեմբերի, 2017 թ., Գորիս)
 17. Հարց-հանելուկները, այլաբանական երկխոսություններն ու ժեստերի լեզուն հայ բանահյուսության շահաբասյան սյուժեներում, «Ավանդականը և արդիականը հայոց մշակույթում» Հայ ժողովրդական մշակույթ 18-րդ հանրապետական գիտաժողովին (27-29 նոյեմբերի, 2017 թ.)
 18. Տիկնիկի գաղափարը և մարդկանց որպես տիկնիկ կառավարելու ցանկությունը հայ բանահյուսության շահաբասյան սյուժեներում, Հովհ. Թումանյանի թանգարանում կազմակերպած «Մարդացած տիկնիկը ժողովրդական և հեղինակային հրաշապատում հեքիաթում» հեքիաթագիտական 9-րդ գիտաժողով (դեկտեմբերի 22-23, 2017 թ.)
Այլ: 

1. Կայուն բանաձևերը հայ ժողովրդական հեքիաթներում
2. Արևելքի պատմավիպական կերպարները հայ բանահյուսության մեջ (պատրաստվող դոկտորական ատենախոսություն)
Գիտության պետական կոմիտեի կողմից ֆինանսավորված՝ «Կարսի հայոց բանահյուսական մշակույթը» (2011-2013) և «Մոկսի հայոց բանահյուսական մշակույթը» (2013-2015) թեմաները:

Էլ․ փոստ: 
ekhemchyan@yandex.ru