Մարինե Խեմչյան

Մարինե Խեմչյան-ի նկարը

Մարինե Խեմչյան

Մարինե Խեմչյան-ի նկարը
Գիտական աստիճան: 
բանասիրական գիտությունների թեկնածու
Պաշտոն: 
Գիտաշխատող
Մասնագիտություն: 
բանասեր
Աշխատում է ՀԱԻ-ում սկսած: 
1992
Հետազոտությունների ոլորտները: 
Հայ ժողովրդական բանահյուսություն
Գիտական հրապարակումները: 

1. Հարությունյան Ս.Բ., Խեմչյան Է.Հ, Խեմչյան Մ.Հ., Ադրբեջանիից բռնագաղթված փախստականների ժողովրդագիտական նյութերը, Հայ ժողովրդական մշակույթ XIV, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան, 2007, էջ 152-159:
2. Հարությունյան Ս.Բ., Վարդանյան Ս.Ա., Խեմչյան Է.Հ. Ղռեջյան Լ.Խ., Խեմչյան Մ.Հ., Կարս. Հայոց բանահյուսական մշակույթը, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ.,  Երևան,   2013, 752 էջ (կոլեկտիվ մենագրություն):
3. Խեմչյան Մ. Հ., 2014, Նվիրատուն և խորհրդատուն Կարսի հրաշապատում հեքիաթներում, Հայ ժողովրդական մշակույթ XVI, «Ավանդականը և արդիականը հայոց մշակույթում» Դերենիկ Վարդումյանի ծննդյան 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, էջ 426-433:

1. Հարությունյան Ս.Բ., Խեմչյան Է.Հ, Խեմչյան Մ.Հ., Ադրբեջանիից բռնագաղթված փախստականների ժողովրդագիտական նյութերը, Հայ ժողովրդական մշակույթ XIV, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան, 2007, էջ 152-159:
2. Հարությունյան Ս.Բ., Վարդանյան Ս.Ա., Խեմչյան Է.Հ. Ղռեջյան Լ.Խ., Խեմչյան Մ.Հ., Կարս. Հայոց բանահյուսական մշակույթը, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ.,  Երևան,   2013, 752 էջ (կոլեկտիվ մենագրություն):
3. Խեմչյան Մ. Հ., 2014, Նվիրատուն և խորհրդատուն Կարսի հրաշապատում հեքիաթներում, Հայ ժողովրդական մշակույթ XVI, «Ավանդականը և արդիականը հայոց մշակույթում» Դերենիկ Վարդումյանի ծննդյան 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, էջ 426-433:
4. Հարությունյան Ս.Բ., Խեմչյան Է.Հ., Խեմչյան Մ. Հ., Պողոսյան Ա. Կ. // Մոկս. Հայոց հայոց բանահյուսական մշակույթը, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ.,  Երևան,  2015, 708 էջ (կոլեկտիվ մենագրություն):
5. Խեմչյան Մ. Հ., 2015, Նվիրատուն և խորհրդատուն Տավուշի հեքիաթներում, Հայ գիտական բարբառագիտության 100-ամյակին նվիրված հանրապետական գիտական նստաշրջանի հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ հրատ. Երևան,  էջ 223-235:

6․ Խեմչյան Մ.Հ., Նվիրատու և խորհրդատու թռչունը Կարսի հեքիաթներում, Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ» պարբերական, հ. 19,  Երևան, 2016, էջ 185-191:

7․ Խեմչյան Մ.Հ., Գերբնական հատկություններով օժտված գործող անձինք որպես հեքիաթի հերոսի օգնական, Ոսկե դիվան, հեքիաթագիտական հանդես, պրակ 5 (2014-2015), Երևան, 2016, էջ 80-86:

8․ Խեմչյան Մ.Հ., Խորհրդատվությունը և նվիրատվությունը երազներում (ըստ հայ ժողովրդական հեքիաթների), Պատմաբանասիրական հանդես, № 2, 2017, էջ 162-172:

9․ Խեմչյան Մ.Հ., Խորհրդատու և նվիրատու կենդանիները հայ ժողովրդական հեքիաթներում, Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի աշխատություններ № 1, 2017, էջ 446-457:

Այլ: 

1.Նվիրատուն և խորհրդատուն հայ ժողովրդական հեքիաթներում (տիպահամեմատական քննություն) (թեկնածուական ատենախոսություն) 
2.Գիտության պետական կոմիտեի կողմից ֆինանսավորված՝ «Կարսի հայոց բանահյուսական մշակույթը» (2011-2013) և «Մոկսի հայոց բանահյուսական մշակույթը» (2013-2015) թեմաները:

Էլ․ փոստ: 
mkhemchyan@yandex.ru