Գագիկ Սարգսյան

Գագիկ Սարգսյան-ի նկարը

Գագիկ Սարգսյան

Գագիկ Սարգսյան-ի նկարը
Գիտական աստիճան: 
պատմական գիտությունների թեկնածու
Պաշտոն: 
Ավագ գիտաշխատող
Բաժնի վարիչ
Փոխտնօրեն
Մասնագիտություն: 
հնագետ
Աշխատում է ՀԱԻ-ում սկսած: 
1972
Հետազոտությունների ոլորտները: 
հնագիտություն
վիմագրություն
Գիտական հրապարակումները: 

Bibliography
Gagik Sargsyan, A. H. (Yerevan, 2015). Excavations of the Single-Nave Church of Mirak. 2012-2013,Aramazd. Armenian journal of near eastern studies , Volum IX, ISSUE 1-2015, 177-193.
Gagik Sargsyan, A. H. (15(2015)). Armenian inscriptions and graffiti at the monastery of Mar Behnam and in qaraqosh. Journal of the Canadian Society for Syriac Studies , 17-32.
Gagik Sargsyan, A. K. (Yerevan, 2015). Results of Excavations In Gogaran, . 2007-2008, Aramazd. Armenian journal of near eastern studies , Volum IX, ISSUE 1-2015 , 41-57.
Sargsyan G., M. H. (Paris, 1999). Kalantar՚s, studies on epigraphy, Ashkharbek Kalantar,. ,The Mediaeval insceriptions of Vans¬tan, Armenia. Civili¬sations do procheorlent, , volume 2, 73-77.

Bibliography
Gagik Sargsyan, A. H. (Yerevan, 2015). Excavations of the Single-Nave Church of Mirak. 2012-2013,Aramazd. Armenian journal of near eastern studies , Volum IX, ISSUE 1-2015, 177-193.
Gagik Sargsyan, A. H. (15(2015)). Armenian inscriptions and graffiti at the monastery of Mar Behnam and in qaraqosh. Journal of the Canadian Society for Syriac Studies , 17-32.
Gagik Sargsyan, A. K. (Yerevan, 2015). Results of Excavations In Gogaran, . 2007-2008, Aramazd. Armenian journal of near eastern studies , Volum IX, ISSUE 1-2015 , 41-57.
Sargsyan G., M. H. (Paris, 1999). Kalantar՚s, studies on epigraphy, Ashkharbek Kalantar,. ,The Mediaeval insceriptions of Vans¬tan, Armenia. Civili¬sations do procheorlent, , volume 2, 73-77.
Sargsyan G., M. H. (Paris, 1999). Vanstan in the historical ehro hicles, Ashkharbek Kalantar,. The Mediaeval insceriptions of Vans¬tan, Armenia, Civili¬sations do procheorlent , volume 2, 79-83.
Գ., Ս. Գ. (2008). Լվովի հայոց եկեղեցու սկիհը եւ նրա արձանագրութիւնը. Հանդէս ամսօրեայ , 199-210.
Գ., Ս. Գ. (2001). Հայր Ներսէս Ակինէանի վիմագրագիտական պրպտումները, . Բազմավէպ, թիվ 1-4,, 264-276.
Գ., Ս. Գ. (2005). Վկայաբանությունները որպես պատմաաշխարհագրական սկզբնաղբյուր. Հայոց պատմության հարցեր , հ. 6, Երևան, 169-182.
Գ., Ս. Գ. (1977). Արձանագրություն Թեղենյաց վանքից. № 8, 100-107.
Գ., Ս. Գ. (1983). Գհուկ-Բոլորահարի վանքը. ՊԲՀ , № 1, 125-135.
Գ., Ս. Գ. (Եր.,2002). Գրիգոր Ապիրատ Հասանյան. հիմնադիր Կեչառիսի վանքի վիմագրական նոր վկայություն. «Հին Հայաստանի մշակույթը, XII հանրապետ. գիտ. նստ. նվ. ակադ. Բ.Առաքելյանի ծննդ. 90-ամյակին , 107-112.
Գ., Ս. Գ. (1990). Թեղենյաց վանքի պեղումները 1979-1989թթ. արդյունքները. ՊԲՀ , № 2, 174-190.
Գ., Ս. Գ. (1999). Հ.Ներսէս Ակինեանի վիմագրագիտական պրպտումները. Հանդէս ամսօրեայ , թիվ 1-12, 301-314.
Գ., Ս. Գ. (1988). Հավուց թառի հիմնադրման վկայագրի շուրջ. ԼՀԳ , № 4, 65-71.
Գ., Ս. Գ. (1977). Միջնադարյան կուղպակները և դրանց նվիրատվությունը. ՊԲՀ , № 3, 269-276.
Գ., Ս. Գ. (1979). Նոր նյութեր Համազասպյան -,,Մամիկոնյան իշխանական տան մասին. ԼՀԳ , № 3, 70-79.
Գ., Ս. Գ. (Մոնրէալ-Երեւան, 2001). Նորավանքի նվիրատվական արձանագրությունները և մի տեղադրության ճշգրտման փորձ, Նորավանք»Բ հրատ. Հայ առաքելական եկեղեցու Սիւնեաց թեմի հայագիտական տարեգիրք , 77-83.
Գ., Ս. Գ. (1993). Չորուտ -Իշխանավանք. ԼՀԳ , № 2, 114-125.
Գ., Ս. Գ. (2001). Վիմագրական նորույթներ (Հավուց թառ). Հանդէս ամսօրեա , թիվ 1-12, 229-256.
Գ.Գ., Ս. (2006). Միջնադարյան կրոնաիրավական նորմերի վիմագրական արտացոլումները. ՊԲՀ , 109-133.
Գ.Գ., Ս. (2005). Պատմամշակութային հուշարձանների պահպանության հիմունքներ. Երևան: Մուղնի հրատարակչություն,.
Գ.Գ., Ս. (2005). Պատմամշակութային հուշարձանների պահպանության հիմունքներ. Երևան: Մուղնի հրատարակչություն.
Սարգսյան Գ. Գ. (Եր.,2005). Ջրառատի ս.Կարապետ եկեղեցին. Հին Հայաստանի մշակույթը XIII, , 232-239.
Սարգսյան Գ. Գ., Մ. Հ. (Երևան, 2009). Նորահայտ թևավոր խաչեր Իջևանից,. Տավուշ. Նյութական և հոգևոր ժառանգություն , 270-276.
Սարգսյան Գ. Գ., Մ. Հ. (2003). .Աստվածածին-Ս.Հրեշտակապետաց եկեղեցի. Երևան.
Սարգսյան Գ. Գ., Մ. Հ. (2009). Պատմութիւն եւ յիշատակարանք Եղվարդի Կարմիր Աւետարանի,Էջմիածին». Դ, 127-140.
Սարգսյան Գ. Գ., Մ. Հ. (1999). Վանստանի վանքը. Հայագիտական հանդես , № 2, 121-129.
Սարգսյան Գ. Գ., Մ. Հ. (2012). Վիմագրագիտական էսքիզներ-2. ՊԲՀ , 3, 94-119.
Քալանթարյան Ա. Ա., Ս. Գ. (Երևան, 2005). Նորահայտ հիշատակագրեր Մոմիկի տոհմի մասին,. Հայոց պատմության հարցեր , հ. 6, 183-194.
Քալանթարյան Ա. Ա., Ս. Գ. (1980). Սպիտակի քարանձավային բնակավայրը. Գիտություն և տեխնիկա , № 4, 21-26.

Հեռախոս: 
+37410556896
Էլ․ փոստ: 
gagiksargsyan@iae.am