"Polish Cultural Anthropology: History and the Present"

Polish Cultural Anthropology
Tue, 09/20/2016 -
18:00 to 21:00

The lecture is devoted to cultural anthropology formed in the Polish national context.

Cultural anthropology is the sciences defining culture and the humans. The main aim of this lecture is to present the development of this discipline in Poland and its relationship with worldwide anthropology. The author will discuss three stages of the development of anthropological research: the influence of Enlightenment age and the role of non-European cultures on a creation of new discipline in the Polish territory, the fate of cultural anthropology in the communist era and contemporary days. In the process of the formation of cultural anthropology in Poland, special attention will be paid to the modern trends of research that may be considered important for the identity of this discipline. Its current shape is not determined only by its own history, but also it was influenced by social theories, developed by individual investigators and by ethnological efforts. It has had institutional relationships with other social sciences and the humanities. The outlined problems are part of the general discussion on the national anthropological traditions and cosmopolitan circumstances of this discipline.

Adam Pomieciński - Associate Professor works at the Institute of Ethnology and Cultural Anthropology at the Adam Mickiewicz University in Poznan. Adam Pomiecinski is a member of the Committee of Ethnological Sciences of the Polish Academy of Sciences. His main interests are contemporary anthropology, anthropology of social movements and urban anthropology.

 

Polska antropologia kulturowa: historia i współczesność Wykład poświęcony będzie antropologii kulturowej ukształtowanej w polskim kontekście narodowym. Antropologia kulturowa jest jedną z nauk o kulturze i o człowieku. Zasadniczym celem wykładu będzie przedstawienie rozwoju tej dyscypliny w Polsce oraz jej związków z antropologią światową. Omówione zostaną trzy etapy rozwoju badań antropologicznych: od oświeceniowych fascynacji polską kulturą ludową i kulturami pozaeuropejskimi zapowiadającymi powstanie nowej dyscypliny na ziemiach polskich, po losy antropologii kulturowej w czasach komunistycznych oraz czasy współczesne. W procesie kształtowania się antropologii kulturowej w Polsce szczególna uwaga poświęcona zostanie współczesnym kierunkom badań, które mogą zostać uznane za ważne dla tożsamości tej dyscypliny. O jej obecnym kształcie decyduje nie tylko jej historia, ale także podejmowana przez nią problematyka, teoria społeczna rozwijana przez poszczególnych badaczy i ośrodki etnologiczne, zaplecze instytucjonalne, relacje z innymi naukami społecznymi i humanistycznymi oraz znaczenie społeczne. Tak zarysowana problematyka wpisuje się w ogólną dyskusję nad narodowymi tradycjami antropologicznymi oraz kosmopolitycznymi uwarunkowaniami tej dyscypliny.

Adam Pomieciński – profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany, pracuje w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest członkiem Komitetu Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk. Interesuje się antropologią współczesności, antropologią ruchów społecznych i etnologią miasta.

 

Facebook event