Error message

  • Warning: Trying to access array offset on value of type null in template_preprocess_tb_megamenu_subnav() (line 296 of /home/iaeam/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.themes.inc).
  • Warning: Trying to access array offset on value of type null in template_preprocess_tb_megamenu_item() (line 86 of /home/iaeam/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.themes.inc).
  • Warning: Trying to access array offset on value of type null in template_preprocess_tb_megamenu_item() (line 86 of /home/iaeam/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.themes.inc).

Գյուղատնտեսական մթերքի վերամշակման ժողովրդական միջոցներն ու եղանակները /ջրաղացներ, հնձաններ, ձիթհաններ/

Սույն թեման նպատակ ունի ազգա­գրո­րեն ուսումնասիրելու հայ ժողովրդի եր­կրա­գոր­ծա­կան մշակույթի այնպիսի կա­րևո­րագույն վկա­յությունները, ինչպիսիք են գյու­ղա­տն­տե­սական մթերքի վերամ­շա­կման միջոց­ներն ու եղանակները: Ուսում­նա­սի­րու­թյու­նը կիրականացվի գրա­­վոր աղ­բյուր­նե­րի, ար­խիվային, հնա­գիտական և դաշ­տային  ազ­­գագրական նյու­թերի հիման վրա:

 

Սուրեն Հոբոսյան