Գայանե Քոչարյան

Գայանե Քոչարյան's picture

Գայանե Քոչարյան

Գայանե Քոչարյան's picture
Specialization: 
հնագետ
Employee of the institute since: 
1972
Research fields: 
Հին Հայաստանի պատմության, անտիկ ժամանակաշրջան, ռազմաքաղաքական իրավիճակ, բարոյահոգեբանական իրավիճակ, նյութական մշակույթ, աշխարհա-հայեցողական ըմբռնումներ, Դվին ամրոց-սրբավայր
Publications: 

Գրքեր

 1. Քոչարյան Գ. Գ. 1991. Դվին III. Դվինը անտիկ դարաշրջանում, Երևան, Հայաս­տանի  ԳԱ  հրա­տա­րակ­չություն, 113 էջ:
 2. Кочарян Г. Г. 2008. Двин IV, Город Двин и его раскопки (1981-1985), Ереван, изд. “Гитутюн” НАН РА, 234 с. (соавт. Акопян Н. Г., Бабаян Ф. С.,  Жамкочян А. С., Ка­лантарян А. А., Кафадарян К. К.)

 

Հոդվածներ

Գրքեր

 1. Քոչարյան Գ. Գ. 1991. Դվին III. Դվինը անտիկ դարաշրջանում, Երևան, Հայաս­տանի  ԳԱ  հրա­տա­րակ­չություն, 113 էջ:
 2. Кочарян Г. Г. 2008. Двин IV, Город Двин и его раскопки (1981-1985), Ереван, изд. “Гитутюн” НАН РА, 234 с. (соавт. Акопян Н. Г., Бабаян Ф. С.,  Жамкочян А. С., Ка­лантарян А. А., Кафадарян К. К.)

 

Հոդվածներ

 1. Քոչարյան Գ. 1977. Անտիկ դարաշրջանի զոհասեղան Դվինից, Եր. «Պատմա-բանասիրական հանդես», № 2, էջ 280-286:
 2. Кочарян Г.Г. 1979. Раскопки Двинской экспедиции, В кн.: Археологические открытия 1978 года, М. 1979, с. 521 (соавт. Калантарян А., Акопян Н., Жамкочян А., Бабаян Ф.).
 3. Քոչարյան Գ. Գ. 1979. Դվինը անտիկ դարաշրջանում, Եր. «Պատմա-բանասիրա­կան հանդես», № 2, էջ 272-277:
 4. Кочарян Г.Г. 1984. Двин в античную эпоху, Автореферат дис…. канд. ист. наук, Ереван, 1984,  25 с.
 5. Քոչարյան Գ.  1996. Անտիկ Դվինը Արտաշատի պաշտպանական համա­կար­գում, Եր., «Հանդէս ամսօրեայ», թիւ 1-12, էջ 336-359:
 6. Kotcharian G. 1996. Tête masculine d’un prince à tiare radiée (105), Tête masculine d’un prince à tiare (106), Arménie, Trésors de l’Arménie ancienne des origines au IVe siècle, Paris, Somogy Editions d’ Art, p p. 114-115.
 7. Քոչարյան Գ. 1996-1997. Բարոյահոգեբանական իրադրության դրսևորումը Հայաս­­տանի արքայանիստ քա­ղաքների համակարգում, Եր., «Իրան-Նամէ», Արևելա­գիտա­կան հանդես, № 22-23, էջ 53-56:
 8. Քոչարյան Գ. 1998. Արտահայտչամիջոցների ոճաբանական վերլուծությամբ թվա­գրման փորձ, «Աշ­տա­նակ» (Հայագիտական պարբերագիրք), Բ, Եր., «Նաիրի» հրա­տա­րակ­չություն, էջ 154-161:
 9. Քոչարյան  Գ. Գ. 1998.  Ոստան Հայոց գավառը Արտաշատի մերձքաղաքային տնտե­­սական տարածք, Եր., «Լրաբեր հասարակական գիտությունների,  № 2, էջ 172-176:
 10. Քոչարյան  Գ. 1999.  «Արքունի ծառազարդ ապարանքը» Երվանդակերտից առաջ և հետո, Գյումրի, «Գիտական աշխատություններ» II, էջ 120-126:
 11. Քոչարյան Գ. Գ. 2000.  Դվին տեղանվան վաղեմության հարցը, Եր. «Լրաբեր հա­սարա­կա­­կան գիտություննե­րի»,  № 2, էջ 132-138:
 12. Քոչարյան  Գ. 2000.  Արտաշես Ա Բարին որպես հզոր պետականություն կերտող (Կերպարային դիմա­նկարի վերականգման փորձ), Գյումրի, «Գիտական աշխատու­թյուն­­­ներ» III, էջ 22-27:
 13. Քոչարյան Գ. 2001. Դվին ամրոց-սրբավայրը Հայոց դարձի նախօրեին, «Հայոց սրբերը և սրբավայրերը»  (Հոդվածների ժողովածու), Եր. ,«Հայաստան» հրա­տա­րակ­չություն, էջ 289-296:
 14. Քոչարյան  Գ. 2002. Դվինը վաղ Արշակունյաց շրջանում (Ուրվագծման փորձ), Եր., Պատ­մա-բանասի­րա­կան հանդես, № 3,  էջ 206-214:
 15. Քոչարյան Գ. 2004. «Տաճար մայրի» կաղնետունկ անտառապուրակ, Եր., «Հան­­դէս ամսօրեայ»,  թիւ 1-12,  էջ 415-428:
 16. Քոչարյան Գ. 2005. Դվինի մահարձանի պատկերագրությունը տեղեկատու վավերագիր, Եր., «Նոր ազգա­գրակ­ան հանդես», Ա, Գիտական աշխատություններ, էջ 94-99:
 17. Քոչարյան Գ. Գ. 2005. Տիր/Տիւր աստվածությունը «Հայոց մեծաց» սերնդաշար­քում, Եր., «Լրաբեր հա­սա­­րա­­կա­կան գիտությունների»,  № 1, էջ 130-141:
 18. Քոչարյան  Գ. 2005.  Խոսրովակերտ արքայական անտառապուրակ, Եր., «Հան­­դէս ամսօրեայ»,  թիւ 1-12, էջ 339-344:
 19. Քոչարյան  Գ. 2007. Դվինի պատմության շրադարձային հանգրվանը, Եր., «Հան­­դէս ամսօրեայ», թիւ 1-12, էջ 205-212:
 20. Քոչարյան Գ. 2008. Մոխրաբլուր հնավայրը (Անտիկ շերտի բնութագիրն ըստ 1975, 1977 թթ. պե­ղումների արդյունքների), Եր., «Հուշարձան», Տարեգիրք Դ-Ե,  էջ 160-168:
 21. Քոչարյան Գ. 2010. Հայաստանի գյուղատնտեսությունը մ. թ. ա. VI-IV դդ., Եր., «Պատմա-բանա­սի­րա­կ­ան հանդես»,  № 2, էջ 169-177:
 22. Քոչարյան Գ. 2011. Հայաստանի գյուղատնտեսությունը մ. թ. ա. III-I դդ., Եր., «Պատմա-բանասիրա­կան հանդես», № 1, էջ 253-260:
 23. Քոչարյան  Գ. 2011. Դվինի միջնաբերդի անտիկ շերտի բնութագիրը (1986-1989 թթ. պեղումների արդյուքները), Եր., «Հուշարձան», Տարեգիրք Է, էջ 66-73:
 24. Քոչարյան Գ. Գ. 2012. Դվինի տարածքում հայտնաբերված բազմանիստ կնիքը, Եր., «Լրաբեր հասարա­կական գիտությունների», № 2-3, էջ 352-355:­
 25. Քոչարյան Գ. 2013. Արտաշիսյան ժամանակաշրջանի շինություն Դվինում, «Հուշ­ար­ձան», Տա­րե­­գիրք Ը, Եր., էջ 97-107:
 26. Քոչարյան  Գ. 2013. Դվինի 2007-2008 թթ. պեղումների հիմնական արդյուքները, «Էջմիածին, Մայիս, 2013, էջ 202-212 (համահեղինակներ` Քալանթարյան Ա., Հակո­բյան Ն., Ղաֆադա­րյան Կ., Ժամկոչյան Ա., Բաբայան Ֆ., Քալանթարյան Ի., Միրիջա­նյան Դ.):
 27. Քոչարյան Գ. 2014. Անտիկ Դվինը ամրոց-սրբավայրից արքայանիստ քաղաք, Եր., §Բանբեր հայա­գիտու­թյան¦, Հայագիտական միջազգային հանդես, № 1(4), էջ 26-46:
 28. Քոչարյան Գ. 2015. Դվինի 2009-2011 թթ. պեղումների հիմնական արդյուքնե­րը, §Հուշարձան¦, Տարե­գիրք Զ,  Երևան, 2015 (համահեղինակներ` Մելքոնյան Հ., Հակոբյան Ն., Ժամկո­չյան Ա., Բաբայան Ֆ.):
 29. Քոչարյան Գ.  2016. Դվինի վաղմիջնադարյան կղմինդրը որպես թվագրման գործոն, Եր., Բանբեր Երևան­ի Համալսարանի,  Հայագիտություն, № 2(20), էջ 28-37:

 

Kocharian G. G. 2015. Archaeological survey of Dvin of the Classical and Early medieval periods, Fundamental Armenology, Electronic journal, Issue II, , pp. 206-223.

Քոչարյան  Գ.  2017. Դվին բազմաշերտ հուշարձա­նի ձևա­­վոր­ման ընթացքը, Եր., «Հան­­դէս ամս­օրեայ»,  թիւ 1-12, էջ 1-21:

Presentations: 
 1. Кочарян Г. Г. 1976. Культура Двина античного времени, В кн.: ХIУ Международная конференция антич­ни­ков соц. стран «Эйрене». Ереван, 18-23 мая.
 2. Кочарян Г. Г. 1988. Новые материалы из раскопок Двина эллинистической эпохи, «Третий Всесоюзный симпозиум по проблемам эллинистической культуры на Востоке». Май. Ереван.
 3. Քոչարյան  Գ. 1994. Շիրակի պաշտպանական համակարգի ուրվագծման փորձ, «Շիրակի պատմամ­շա­կութային ժառանգությունը», Հանրա­պետական առաջին գիտա­ժո­ղով:, Գյումրի:
 1. Кочарян Г. Г. 1976. Культура Двина античного времени, В кн.: ХIУ Международная конференция антич­ни­ков соц. стран «Эйрене». Ереван, 18-23 мая.
 2. Кочарян Г. Г. 1988. Новые материалы из раскопок Двина эллинистической эпохи, «Третий Всесоюзный симпозиум по проблемам эллинистической культуры на Востоке». Май. Ереван.
 3. Քոչարյան  Գ. 1994. Շիրակի պաշտպանական համակարգի ուրվագծման փորձ, «Շիրակի պատմամ­շա­կութային ժառանգությունը», Հանրա­պետական առաջին գիտա­ժո­ղով:, Գյումրի:
 4. Քոչարյան  Գ. 1994. Նոր տվյալներ Դվինի սբ. Գրիգոր եկեղեցու վերաբերյալ, «Հայաստանի հանրա­պետու­թյունում 1991-1992 թթ. դաշտային հնագիտական աշխատանքների արդյունք­ներին նվիր­ված գիտական նստաշրջան», Երևան, 1994 (համահեղինակներ` Քալանթարյան Ա., Ղաֆադարյան Կ., Հակո­բյան Ն., Պետ­րոսյան Մ., Հակո­բյան Ա.),
 5. Քոչարյան Գ. 1996. Ամրոց-սրբավայր զույգը Հայաստանի արքայանիստ քաղա­քներում, «Շիրակի պատ­մամ­շա­կութային ժառանգությունը», Հանրա­պետական երկ­րորդ գիտաժողով: Գյումրի:
 6. Քոչարյան Գ. 1996. Դվինի արձաններից երկուսի վերաթվագրման հարցի շուրջ, «Հայաստանի հան­րա­պետու­թյունում 1993-1995 թթ. հնագիտական հետազոտությունների արդյունք­ներին նվիր­ված 10-րդ գիտական նստաշրջան», Երևան:
 7. Քոչարյան Գ. 1997. Արարատյան գոգավորության պաշտպանական համակարգը, «Թեզիսներ հանրա­պե­տա­կան գիտաժողովի», Երևան:
 8. Քոչարյան Գ. 1998. Արտաշատի մերձքաղաքային տարածքի տնտե­սական ներուժը, «Հին Հայաստանի մշակույթը», ХI, Հանրա­պետական գիտական նստաշրջան, Երևան, 1998:
 9. Քոչարյան Գ. 1998. Նոր անդրադարձ Դվին տեղանվանը, «Հին Հայաստանի մշակույթը», ХI, Հանրա­պե­տական գիտական նստաշրջան: Երևան:
 10. Քոչարյան Գ. 1998. Դվինի մահարձանի պատկերագրությունը որպես անձը ներկայացնող գաղա­փարա­գիր, «Ավանդույթն ու նորույթը հայոց կենսապահովման մշակույթում», V: Երևան:
 11. Քոչարյան  Գ. 1998. «Արքունի ծառազարդ ապարանքի» ավանդականությունը Հայ­կական լեռնաշխար­հում, «Շիրակի պատ­մամ­շա­կութային ժառանգությունը», Հանրա­պետական երրորդ գիտաժողով: Գյումրի:
 12. Քոչարյան  Գ. 1998. Արարատյան գոգավորության պաշտպանական համակարգը, «Ազգ, պետություն, բա­նակ», Հանրա­պե­տական գիտագործնական կոնֆերանս: Երևան:
 13. Քոչարյան Գ. 2000. Արտաշես Առաջինը որպես հզոր պետականություն կերտող (Անհատականու­թյունն ըստ գործելակերպի), «Շիրակի պատ­մամ­շա­կութային ժառան­գու­թյունը», Հան­րա­­պե­տա­կան չորրորդ գիտաժողով: Գյումրի:
 14. Քոչարյան Գ. 2002. Դվինի պատմության ցարդ անհայտ մի դրվագ, «Հին Հայաստա­նի մշակույթը», ХII, Հանրա­պե­տական գիտական նստաշրջան: Երևան:
 15. Քոչարյան  Գ. 2005. Տիրի պաշտամունքի վաղեմության հարցը, «Հին Հայաստանի մշակույթը», ХIII, Նյութեր հանրա­պե­տական գիտական նստաշրջանի, Երևան:
 16. Քոչարյան  Գ. 2005. Դվինի հնագիտական արշավախմբի 2006 թ. աշխատանքների հիմնական ար­դյունքները, «Հին Հայաստանի մշակույթը», ХIV: Երևան, 2008 (համահեղինակներ` Քալանթարյան Ա., Հակո­բյան Ն., Ժամկոչյան Ա., Բաբայան Ֆ.):
 17. Քոչարյան Գ., 2017, Դվին ամրոց-սրբա­վայրը անտիկ ժամանակաշրջանում, «Խոսրով Կո­տակից մինչև Կարո Ղաֆադարյան», «Հանրապետական գիտական նստա­շրջան նվիր­ված անվանի հայագետ Կարո Գրիգորի Ղաֆադարյանի ծննդյան 110-ամյա հոբելյա­նին», Երևան:
Additional Info: 

Մասակցել եմ Արմավիրի, Մոխրաբլրի, Հողմիկի պեղումներին: Դվին բազմա­­շերտ հնավայրի անտիկ ժամանակաշրջանի շերտի ուսումնասիրության նպա­տակով` 1970-ականներից սկսյալ մասակցում եմ «Դվինի հնագիտական արշա­վա­խմբի»  դաշտային հետազոտական աշխատանքներին:

Phone: 
010 55-26-04
E-mail: 
vruyr2001@yahoo.com