Համլետ Սարգսյան

Hamlet Sargsyan

Համլետ Սարգսյան's picture
Scientific degree: 
PhD
Position: 
Senior researcher
Specialization: 
Ethnic Demography
Employee of the institute since: 
1973
Research fields: 
Ethnic Demography
Historical Demography
Thematic Mapping
Publications: 

Արևելյան Հայաստանի բնակչության էթնիկ կազմի քարտեզագրման մի քանի հարցեր, Երիտասարդ գիտնականների հանրապետական գիտաժողով, Եր., 1982 44-48
 
Աշխարհագրական միջավայրի և ժողովրդական տարազի փոխառնչակցության մի քանի հարցեր, Հայրենագիտական ժողովածու, թիվ 3, 1984 132-138

Արևելյան Հայաստանի բնակչության էթնոժողովրդագրական բնութագիրը (19-րդ դ. վերջ –20-րդ դ. սկիզբ) Երիտասարդ գիտնականների հանրապետ. կոնֆերանս, Եր., 1986, 40-42 
Этнический состав населения Армянской области (1828-1840) Вестник Ереванского университета,  № 2, 1986 109-115
 
Արևելյան Հայաստանի բնակավայրերի տեղաբաշխման մի քանի առանձնահատկություններ (19-րդ դ. – 20-րդ դ. սկիզբ) Հանրապետ. գիտաժողով նվիրվ. 1984-1985թթ. դաշ-տային ազգագրական և բանագիտական հետազոտությունների արդյունքներին, Եր., 1987 78-80 

Արևելյան Հայաստանի բնակչության էթնիկ կազմի քարտեզագրման մի քանի հարցեր, Երիտասարդ գիտնականների հանրապետական գիտաժողով, Եր., 1982 44-48
 
Աշխարհագրական միջավայրի և ժողովրդական տարազի փոխառնչակցության մի քանի հարցեր, Հայրենագիտական ժողովածու, թիվ 3, 1984 132-138

Արևելյան Հայաստանի բնակչության էթնոժողովրդագրական բնութագիրը (19-րդ դ. վերջ –20-րդ դ. սկիզբ) Երիտասարդ գիտնականների հանրապետ. կոնֆերանս, Եր., 1986, 40-42 
Этнический состав населения Армянской области (1828-1840) Вестник Ереванского университета,  № 2, 1986 109-115
 
Արևելյան Հայաստանի բնակավայրերի տեղաբաշխման մի քանի առանձնահատկություններ (19-րդ դ. – 20-րդ դ. սկիզբ) Հանրապետ. գիտաժողով նվիրվ. 1984-1985թթ. դաշ-տային ազգագրական և բանագիտական հետազոտությունների արդյունքներին, Եր., 1987 78-80 

К этнокультурной характеристике Арцаха Вестник общественных наук, № 6, 1989 1-18 Харатян З.В. Марутян А.Т.

Երևանի նահանգի բնակչությունը 50 տարում (1850-1900թթ.) Բանբեր Երևանի համալսարանի, 1990, թիվ 1 114-121
 
Շուշի քաղաքի բնակչության էթնիկ կազմը և նրա շարժընթացը (19-րդ դ. –20 –րդ դ. սկիզբ) Հանրապետական գիտ. նստաշրջան նվ. 1986-1988թթ. ազգաբանական և բանագիտական դաշտային հետազոտությունների հիմնական արդյունքներին, Եր., 1990 56-58

Ալեքսանդրապոլի բնակչության մեկուկեսդարյա շարժընթացը, Հանրապետական 1-ին գիտաժողով նվ. Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությանը, Գյումրի, 1994 69-71
 
Արևմտահայերի գաղթը Արևելյան Հայաստան 1915թ. հետո  Տպագիր Հայոց ցեղասպանություն: Պատճառներ և դասեր, մաս 3, Եր., 1995
Հայոց ցեղասպանությունը:
ՈՒսում-նասիրություններ, Եր., 2001 36-66

128-167
 

Երվանդ Լալայանը որպես ժողովրդագիր Հանրապետական գիտաժողով նվ. ՙԱզգագրական հանդեսի՚ 100-ամյակին, Եր., 1996 7-8
 
Ալեքսանդրապոլի գավառի էթնոաշխարհագրական նկարագիրը Գիտական աշխատություններ, I, Գյումրի, 1998 142-145
 
Շիրակի 1926-1927թթ. գաղթականության որոշ հարցեր (ըստ Ստ. Լիսիցյանի արխիվային նյութերի) Գիտական աշխատություններ, II, Գյումրի, 1999 208-217

 
ՀՀ ազգային փոքրամասնությունների արդի էթնոժողովրդագրական գործընթացները 
Հայաստանի Հանրապետության ազգային փոքրամասնություններն այսօր I, Եր., 2000
 24-60

Գյումրու աշխատանքային ռեսուրսների և բնակչության զբաղվածության վերլուծման փորձ (1990-2000թթ.) Գիտական աշխատություններ, III,  Գյումրի, 2000
 155-160
 Ա. 

Հայոց սրբավայրերի դասակարգման փորձ (ըստ Ստ. Լիսիցյանի Զանգեզուրի և Լեռնային Ղարաբաղի դաշտային ազգագրական 
նյութերի  Հայոց սրբերը և սրբավայրերը, Եր., 2001
 368-376 Լ. Վարդանյան

ՙԹուխ մանուկ՚ հուշարձանների հարցի շուրջ  Տպագիր Թուխ մանուկ, Եր., 2001  85-88
 Ա. Քալանթարյան

Հայ կնոջ գլխի հարդարանքի առանձնահատկությունները և տարածման շրջանները (XIXդ. – XXդ. կեսեր) Ընտանիքի հետազոտման հիմնախնդիրները, Հանհապետական գիտաժողովի նյութեր նվ. Է. Կարապետյանի հիշատակին, Եր., 2001 45-48

Население Восточной Армении в XIX - начале XX в. Этнодемографическое исследование Издательство “Наука”, Ер., 2002

Պատմական Հայաստանի Սուրբ Սարգիս սրբավայրերի տեղաբաշխման  որոշ  հարցեր
 ՙՍուրբ Սարգիս՚  նստաշրջանի նյութեր, Եր., 2002 103-105
 
Ժողովրդագրական գործընթացները Գյումրի քաղաքում 1990- 1999թթ. Պատմա-բանա-
սիրական հանդես, թիվ 2,  2002 233-242

Հայրենադարձների  տեղաբաշխումը  Ալեքսանդրապոլ-Լենինականում 
 Հանրապետական հինգերորդ գիտաժողով, զեկուցումների հիմնադրույթ
ներ, Գյումրի, 2002 47-48
 Ա. Ստեփանյան

Հայաստանի Հանրապետության բնակչության տեղաշարժերը 1989-1995թթ  Մովսես Խորենացի գիտական, պատմաբանասիրական, բնագիտական
հանդես, թիվ 3, Եր., 2003 31-36

Շուշիում վերաբնակված ընտանիքների կառուցվածքը 1996-2000թթ. Հայ ժողովրդական մշակույթ,  XII, Հանրապետական
գիտաժողովի նյութեր,  Եր., 2004 25-30

Թիֆլիսի նահանգի հայ բնակ-չությունը  XIX դ. երկրորդ  կեսին Հայաստանի
պատմական ժողովրդագրության  հիմնահարցեր: Հայկական լեռնաշխարհը հայ էթնոսի բնօրրան, Հայագիտական գիտաժողով, զեկ.   հիմնադրույթներ, Եր., 2004 56-58
 
Շիրակի մարզի բնակչությունն ըստ 2001թ. մարդահամարի արդյունքներիՀանրապետական վեցերորդ գիտական նստաշրջանի նյութեր,  Գյումրի, 2004 87-90
 
Армяне Тифлиса в первой половине XIX века Международная научная конференция “Археология, этнология, фольклористика Кавказа”. Сборник кратких содержаний  докладов,
Тбилиси, 2004 232-233
 
Թիֆլիսի նահանգի հայ բնակչությունը XIXդ. երկրորդ կեսին Հայոց պատմության  հարցեր, Գիտական հոդվածների  ժողովածու, Եր., 2005 95 - 108
 
ՀՀ  ազգային  փոքրամասնությունների  ժողովրդագրական, սոցիալ-տնտեսական և էթնոմշակութային զարգացման արդի գործընթացներն ու միտումները Հայաստանի Հան- 
րապետության ազգային փոքրամասնությունները  քաղաքացիական  հասարակության կայացման արդի պայմաններում II, Եր., 2005 64 - 77

Փոքրաթիվ  էթնիկ  խմբերը Հայաստանի Հանրապետության ազգային փոքրամասնությունները քաղաքացիական հասարակության կայացման արդի պայմաններում  II, Եր., 2005 138 - 155

Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության թվի և էթնիկ կազմի շարժընթացը XIX դարում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետ. անցյալը, ներկան և ապագան: Միջազգային գիտ., զեկուցումների հիմնադրույթներ, Ստեփանակերտ, Եր., 2006
 153-155 
 Երևան քաղաքի բնակչության շարժընթացը 1828-1914թթ. ԵՐԵՎԱՆ Գիտական հոդվածների ժողովածու  նվ. Երևանի պատմության  հարցերին, Եր.,  2006 178-186
 
     
Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության թվի և էթնիկ կազմի շարժընթացը XIX դարում
 ԼՂՀ, անցյալը, ներկան և ապագան, Միջազգայի գիտաժողով, հոդվ. ժողովածու, Եր., 2007 455-464
 

Динамика численности и этнического состава населения Ахалкалакского и Ахалцихского уездов во второй половине XIX века Международная научная конфе-рен¬ция “Археология, этнология, фольклористика Кавказа”, Батуми, 2006, тезисы докладов, Тбилиси, 2007 392-393
 
XIXդ. արևմտահայերի ներգաղթի դերը Գյումրի-Ալեքսանդրապոլի
արհեստագործական ավանդութների ձևավորման մեջ Հանրապետական գիտական յոթերորդ նստաշրջանի նյութեր, Գյումրի, 2007 146-151

Формирование современного населения Восточной Армениина рубеже XVIII-XIXвв.
Материалы первого международно-го конгресса Кав-казоведов, Тбилиси, 2007 421-424
 
Տավուշի մարզի բնակչության տեղաշարժերը ետխորհրդային շրջանում 
Հայ  ժողովրդական մշակույթ XIV: Նյութեր հան-րապետական գիտական նստաշրջանի, Եր., 2007 39-46

Լեռնային Ղարաբաղի էթնոմշակութային ուսումնասիրությունները 1920-ական թթ. ՙԷջմիածին՚ ամ-սագիր,  ԺԱ, 2008 88-109

Իրանահայերի ներգաղթն ու վերաբնակեցման խնդիրները (1946-1970-ական թվականներին) Պատմաբանասիրական հանդես, թիվ 1, 2009  43-54

1946-1948թթ. հայրենադարձության աշխարհագրությունը և ժողովրդագըրությունը
ՙ1946-1948թթ. հայրենադարձութ-յունը և դրա դասերը. հայրենա-դարձության հիմնախնդիրներն այսօր՚, Համահայկական գիտաժողով, զեկ. ժողովածու, Եր., 2009 48-59 
Քարվանսարա-Իջևանի արդի բնակչության  ձևավորումը Քարվանսարա-Իջևանի արդի բնակչության  ձևավորումը 205-214
 
Динамика численности армянского населения Закавказья в XIX - начале XX века  Международная научная конференция “Археология, этнология, фольклористика Кавказа” 2009 г. Сборник кратких содержа¬ний докладов. Тб., 2010 533-536
 
Հայրենադարձությունը Արթիկի շըրջանում 1946-1947թթ. (ըստ ՀՀ ԱԱ  Արթիկի տարածքային ներկայացուցչության նյութերի) Միջազգային    ութերորդ գիտական նստաշրջանի նյութեր, Գյումրի, 2010 153-159
Этнодемографическая характеристика населения Республики Армения в 1989-2009 гг.Международная научная конференция “Археология, этнология, фольк-лористика Кавка-за”.Сборник крат-ких содержа¬ний докла-дов.Тбилиси-Гори-Батуми, 2010 г., Тб.,  2011. 507-509 

Ethnographic Maps in the National Atlas of Armenia. Acta Ethnographica Hungarica, Buda-
pest, 2011. 476-479
 Введение В книге ''Армяне'', М., 2012. 
Динамика численности и расселение армян в XIX – начале XXI века.  В книге ''Армяне'', М., 2012.  81-96
 Среда обитания В книге ''Армяне'', М., 2012.  97-104
 
Глоссарий В книге ''Армяне'', М., 2012. 579-589

Библиография В книге ''Армяне'', М., 2012.  590-639

Լոռու հայ բնակչության աճի տեմպերը և վերարտադրության բնորոշ առանձնահատկություն-ները (XIXդ. կես – 1914թ.)

ՙՊատմամշակու-թային ժառանգություն և արդիականություն՚ միջազգային գիտաժողով, զեկուցումների դրույթներ, Գյումրի, 2013: 125-127
 Из истории формирования архива Отдела этнографии Института Археологии и этнографии НАН РА International science conference dedicated to 135th anniversary of returning Ajara to motherland Southwest Georgia (history, archaeology, ethnology), Conference materials, Tbilisi, 2013. 107-112 

Վայոց Ձորի բնակչության էթնոժողովրդագրական գործնթացները 1988-2001թթ. 
 Ավանդականը և արդիականը հայոց մշակույթում, Հայ ժողովրդական մշակույթ
XVI, Եր., 2014 298-307 
Արխիվային տվյալները որպես Լոռու գավառակի հայ բնակչության վերարտադրության գնահատման աղբյուր (XIXդ. կես – XXդ. սկիզբ) Պատմաբանասիրական հանդես, թիվ 1, 2014 70-81

Presentations: 
 1. Սարգսյան Հ.Գ.   1986. Արևելյան Հայաստանի բնակչության էթնոժո-ղովրդագրական բնութագիրը (19-րդ դ. – 20-րդ դ. սկիզբ), Երիտասարդ գիտնականների հանրապետական կոնֆերանս, Եր., 19-21 մարտի:
 2. Սարգսյան Հ.Գ.  1990.  Շուշի քաղաքի բնակչության էթնիկ կազմը և նրա շարժընթացը (19-րդ դ. – 20-րդ դ. սկիզբ), Հանրապետական գիտ. նստաշրջան, 1986-1988 թթ. ազգաբան. և բանագիտ. դաշտային հետազոտ. արդյունքներին, Եր., 5-7 հունիսի:
 3.   Սարգսյան Հ.Գ. 1994. Ալեքսանդրապոլի բնակչության մեկուկեսդարյա շարժըն-թացը, Հանրապետական 1-ին գիտաժողով նվ. Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությանը, Գյումրի:
 1. Սարգսյան Հ.Գ.   1986. Արևելյան Հայաստանի բնակչության էթնոժո-ղովրդագրական բնութագիրը (19-րդ դ. – 20-րդ դ. սկիզբ), Երիտասարդ գիտնականների հանրապետական կոնֆերանս, Եր., 19-21 մարտի:
 2. Սարգսյան Հ.Գ.  1990.  Շուշի քաղաքի բնակչության էթնիկ կազմը և նրա շարժընթացը (19-րդ դ. – 20-րդ դ. սկիզբ), Հանրապետական գիտ. նստաշրջան, 1986-1988 թթ. ազգաբան. և բանագիտ. դաշտային հետազոտ. արդյունքներին, Եր., 5-7 հունիսի:
 3.   Սարգսյան Հ.Գ. 1994. Ալեքսանդրապոլի բնակչության մեկուկեսդարյա շարժըն-թացը, Հանրապետական 1-ին գիտաժողով նվ. Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությանը, Գյումրի:
 4. Սարգսյան Հ.Գ., Հակոբյան Մ.Վ. 1995.  Տարածքային ամբողջականության խնդիրը՝ կապված Արևելյան Հայաստանի վարչատարածքային բաժանման հետ (ըստ 1886 թ. ընտանեկան ցուցակների), Հանրապետ. գիտ. նստաշրջան նվ. 1990-1994 թթ. ազգագրական և բանագիտական  հետազոտությունների արդյունքներին, Երևան:
 5. Սարգսյան Հ.Գ.  1996.  Երվանդ Լալայանը որպես ժողովրդագիր, Հանրապետական    գիտաժողով նվ. «Ազգագրական հանդեսի» 100-ամյակին, Երևան:  
 6. Սարգսյան Հ.Գ.  2002. Պատմական Հայաստանի Սուրբ Սարգիս սրբավայրերի տեղաբաշխման որոշ հարցեր, «Սուրբ Սարգիս» սրբավայրերին նվ. հանրապե-տական  նստաշրջան, Երևան:
 7. Սարգսյան Հ.Գ., Գաբրիելյան Մ.Ռ., Դաբաղյան Ա.Ա.  2004.  Շուշիում վերաբնակ-ված ընտանիքների կառուցվածքը 1996-2000 թթ., Հայ ժողովրդական մշակույթ, Հանրապետական գիտաժողով, Երևան:
 8. Սարգսյան Հ.Գ.  2004.  Թիֆլիսի նահանգի հայ բնակչությունը XIX դ. երկրորդ կեսին, Հայաստանի պատմական ժողովրդագրության հիմնահարցեր: Հայկական լեռնաշխարհը հայ էթնոսի բնօրրան, Հայագիտական գիտաժողով, Եր.,  17-19 հունիսի:
 9. Սարգսյան Հ.Գ.  2004.  Շիրակի մարզի բնակչությունն ըստ 2001 թ. մարդահամարի արդյունքների, Հանրապետական 6-րդ գիտական նստաշրջան, Գյումրի,  23-25 մարտի:
 10. Саркисян Г.Г.  2004.  Армяне Тифлиса в первой половине XIX века, Международная научная конференция «Археология, этнология, фольклористика Кавказа». Тбилиси.
 11. Սարգսյան Հ.Գ.  2006.  Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության թվի և էթնիկ կազմի շարժընթացը  XIX դարում, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անցյալը, ներկան և ապագան: Միջազգային գիտաժողով, Ստեփանակերտ, 21-24 հունիսի:
 12. Саркисян Г.Г.  2006.  Динамика численности и этнического состава населения Ахалкалакского и Ахалцихского уездов во второй половине XIX века, Между-народная научная конференция «Археология, этнология, фольклористика Кавказа». Батуми- Тбилиси, 7-8 сентября.
 13. Саркисян Г.Г.  2007.  Формирование современного населения Восточной Армении на рубеже XVIII-XIX вв., Материалы первого международного конгресса кавкказоведов, Тбилиси, 22-26 октября.
 14. Саркисян Г.Г.  2009.  Динамика численности  армянского населения Закавказья в XIX – начале  XX  века, Международная научная конференция «Археология, этнология, фольклористика Кавказа». Тбилиси, 25-27 июня.
 15. Саркисян Г.Г.  2010.  Этнодемографическая характеристика населения Республики Армения в  1989-2009 гг., Международная научная конференция «Археология, этнология, фольклористика Кавказа». Тбилиси-Гори-Батуми, 27-30 сентября.  
 16. Սարգսյան Հ.Գ., Բոյաջյան Ա.  2010.  Հայրենադարձությունը Արթիկի շրջանում 1946-1947 թթ. (ըստ ՀՀ ԱԱ Արթիկի տարածքային ներկայացուցչության նյութերի), Միջազգային 8-րդ գիտական նստաշրջան, Գյումրի, 22-24 հոկտեմբերի:
 17. Սարգսյան Հ.Գ.  2011.  Ելիսավետպոլի նահանգի հայ բնակչության թվի շարժըն-թացն ու տեղաբաշխումը, Կովկասի հնագիտությանը, ազգաբանությանը և բանագիտությանը նվիրված միջազգային գիտաժողով, Ծաղկաձոր, 26-29 սեպտեմբերի:
 18. Սարգսյան Հ.Գ.  2013.  Լոռու հայ բնակչության աճի տեմպերը և վերարտադրու-թյան բնորոշ առանձնահատկությունները (XIX դ. կես – 1914 թ.), «Պատմամշա-կութային ժառանգություն և արդիականություն», միջազգային գիտաժողով, Գյումրի, 4-6 հոկտեմբերի:
 19. Саркисян Г.Г.  2013. Из истории формирования архива отдела этнографии Института археолологии и этнографии НАН РА, International science conference dedicated to 135th anniversary of   returning  Ajara to motherland Southwest Georgia (history, archeology, ethnology), Batumi, 15-17 օգոստոսի:
E-mail: 
hsargsyan46@mail.ru