Միհրան Գալստյան

Միհրան Գալստյան

Միհրան Գալստյան-ի նկարը
Գիտական աստիճան
Պատմական գիտությունների թեկնածու
Պաշտոն
Ավագ գիտաշխատող
Մասնագիտություն
Ազգագրագետ
Աշխատում է ՀԱԻ-ում սկսած
1989
Հետազոտությունների ոլորտները
Միգրացիա
Էթնոսոցիոլոգիա
Գիտական հրապարակումները

1. Մ. Գալստյան, Հասարակության սոցիալ-տնտեսական ստրատիֆիկացիա (շերտավորում), Ձեռներեցությունը որպես տնտեսական գործառույթ (Դասախոսությունների  տեքստ) Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան Երևան, 2014թ. էջ 72, 4.5մամուլ: 
2. Մ. Գալստյան,Տավուշ. սոցիալ-մշակութային գործընթացներ(ավանդույթ և արդիականություն), ՀՀ ԳԱԱ , Գիտություն հրատ. Երևան, 2014թ, էջ 83-125, 3 մամուլ:
3. Մ. Գալստյան,Արտագնացությունը Հայաստանում (19-րդ դարի երկրորդ կես-20-րդ դարի 80-ական թվականներ), Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն, նյութեր և ուսումնասիրություններ  ՀՀ ԳԱԱ, Գիտություն հրատ., Երևան, 2009թ., N 26, էջ 1-88, 5.5 մամուլ: 

1. Մ. Գալստյան, Հասարակության սոցիալ-տնտեսական ստրատիֆիկացիա (շերտավորում), Ձեռներեցությունը որպես տնտեսական գործառույթ (Դասախոսությունների  տեքստ) Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան Երևան, 2014թ. էջ 72, 4.5մամուլ: 
2. Մ. Գալստյան,Տավուշ. սոցիալ-մշակութային գործընթացներ(ավանդույթ և արդիականություն), ՀՀ ԳԱԱ , Գիտություն հրատ. Երևան, 2014թ, էջ 83-125, 3 մամուլ:
3. Մ. Գալստյան,Արտագնացությունը Հայաստանում (19-րդ դարի երկրորդ կես-20-րդ դարի 80-ական թվականներ), Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն, նյութեր և ուսումնասիրություններ  ՀՀ ԳԱԱ, Գիտություն հրատ., Երևան, 2009թ., N 26, էջ 1-88, 5.5 մամուլ: 
4. Մ. Գալստյան,Հայաստանի Հանրպետության ազգային փոքրամասնությունները քաղաքացիական հասարակության  կայացման արդի պայմաններում II, Երևան, Գիտություն հրա., 2005թ., էջ 22-37, էջ 111- 123,   2մամուլ (համահեղինակությամբ Յու.Ի Մկրտումյան): 
5. Մ. Գալստյան, Ընտանեկան բռնությունները Հայաստանի Հանրապետությունում (սոցիոլոգիական ուսումնասիրություն, Զանգակ97 հրատ.,, Երևան, 2002թ. (համահեղի¬նակութ¬¬յամբ  Ռ. Օհանջանյան, Ս. Մկրտչյան, Թ.Զաքարյան, Ս. Պողոսյան, Ա. Սարգսյան): 
6. Մ. Գալստյան, Օրենքի դերը Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդավարական գործընթացներում (էթնոսոցիոլոգիական ուսումնասիրություն, Երևան, 2001թ., Ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոն, էջ 61, 4մամուլ:
7. Մ. Գալստյան ,Սոցիալական անհավասարություն-սոցիալական շարժունություն-սոցիալական կոնֆլիկ: Համահարաբերակցություն և շարժընթացի խնդիրները Հայաստանում(էթնոսոցիոլոգիական ուսումնասիրություն), Երևան, 2000թ., Ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոն, էջ 53, 3 մամուլ:
8. Մ. Գալստյան, Հայաստանի Հանրապետության բնակչության միջպետական տեղաշարժերը (էթնոսոցիոլոգիական ուսումնասիրություն), Երևան, 1998թ., Ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոն, էջ 61, 4 մամուլ:
9. Մ. Գալստյան,  Սոցիալական ցանցերը և Հայաստանից աշխատանքային  միգրացիայի ձևավորման առանձնահատկությունները, Լրաբեր հասարակական գիտությունների,  ՀՀ ԳԱԱ Գիտություն հրատ. Երևան 2014թ., N1, էջ 203-213:  
10.  Միգրացիայի  միտումները հետխորհրդային Հայաստանի  բնակչության շրջանում (1991-2010թթ.), Ավանդականը և արդիականը  Հայոց մշակույթում, Հայ ժողովրդի մշակույթ,  XVI, ՀՀ ԳԱԱ, Գիտություն հրատ., Երևան, 2014թ., էջ 293-291: 
11. Սոցիալական ցանցերի դերը Հայաստանի աշխատանքային միգրացիայի հոսքերի ձևավորման գործում, Պատմամշակութային ժառանգություն և արդիականություն: Միջազգային գիտաժողով, զեկուցման թեզիսներ, Երևան, 2013թ., էջ 79-82:  
12. Միգրացիան և մշակութային փոխակերպումները, Լրաբեր հասարակական գիտությունների,  ՀՀ ԳԱԱ Գիտություն հրատ., Երևան 2013թ., N2, էջ 184-193: 
13. Աշխատանքային միգրացիան և ընտանիքի փոխակերպումները հետխորհրդային Հայաստանում, Լրաբեր հասարակական գիտությունների,  ՀՀ ԳԱԱ Գիտություն հրատ., Երևան 2012թ., N2-3, էջ 254-266: 
14. Աշխատանքային միգրացիան հետխորհրդային Հայաստանի գյուղական բնակչության շրջանում, Լրաբեր հասարակական գիտությունների,  ՀՀ ԳԱԱ Գիտություն հրատ., Երևան 2012թ., N1-2 ,  էջ 164-178: 
15. Խառնամուսնությունները և ինքնության խնդիրները ՀՀ աշխատանքային միգրանտների շրջանում, Հայ ինքնության որակների պահպանումը խառնամուսնություններում, գիտագործնական գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու, Երևան., Նորք ՏՎԿ-Ի հրատ., 2010թ., էջ 141-148: 
16. Օմսկի հայկական համայնքի ձևավորումը աշխատանքային միգրացիայի  համատեքստում, Ավանդականը և արդիականը հայոց մշակույթում, Հայ ժողովրդական մշակույթ XV, ՀՀ ԳԱԱ Գիտություն հրատ., Երևան, 2010թ., էջ 195-202:
17. Ընտանիքի և ամուսնության հիմնախնդիրները Տավուշի մարզի աշխատանքային միգրանտների շրջանում, Տավուշ, Նյութական և հոգևոր ժառանգություն, Հանրապետական գիտական նստաշրջանի նյութեր, ՀՀ ԳԱԱ Գիտություն հրատ., Երևան, 2009թ., էջ 239-244: 
18. Տավուշի մարզի բնակչության տեղաշարժերը հետխորհրդային  շրջանում, Հայ ժողովրդական մշակույթ XIV,  Նյութեր հանրապետական գիտական նստաշրջանի, ՀՀ ԳԱԱ Գիտություն հրատ.,  Երևան, 2007թ., էջ 38-45: 
19. Շիրակի մարզի բնակչության աշխատանքային միգրացիոն գործընթացներն արդի շրջանում, Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը, Հանրապետական յոթերորդ գիտական նստաշրջանի նյութեր, Գյումրի, 2007թ., էջ 174-178: 
20. Հայաստանի  Հանրապետությունից աշխատանքային միգրացիայի էթնոմշակութային և սոցիալ-հոգեբանական հիմնախնդիրները, Գիտելիք և խորհրդանիշ, հավատալիք և սովորույթ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի «Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պաշտպանության մասին» միջազգային 2-րդ գիտաժողով (2006թ., 29 նոյեմբերի - 2 դեկտեմբերի, Աղվերան), Նշանակ հրատ., Երևան,  2007թ., էջ 135-144:
21. Արտագնացությունը Վայոց  Ձորում, Հայ ժողովրդական մշակույթ VIII,  Նյութեր հանրապետական գիտական նստաշրջանի, ՀՀ ԳԱԱ Գիտություն հրատ., Երևան, էջ 36-44: 
22. Օրենքի հիմնախնդիրները հասարակական  համագործակցության  համա-տեքստում, Հայ ժողովրդական մշակույթ XII, ՀՀ ԳԱԱ Գիտություն հրատ., Երևան, 2003թ., էջ 31-37:  
23. Ընտանիքի հիմնախնդիրները տնտեսական տեղաշարժերի համատեքստում, Ընտանիքի հետազոտման հիմնախնդիրները հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան, 2001թ., էջ 27-30: 
24. Ժամանակակից սեզոնային արտագնա աշխատանքը Հայկական ՍՍՀՄ-ում, Ատենախոսության սեղմագիր, Երևան., 1990թ., էջ 1-24:  
25. Սեզոնային արտագնացության հիմնական գործոնները Հայկական ԽՍՀՄ-ում / ըստ էթնոսոցիոլոգիական հետազոտության նյութերի, Լրաբեր հասարակական գիտությունների, N4, ՀՀ ԳԱԱ Գիտություն հրատ., Երևան, 1989թ., էջ 46-54:

1.Трудовая  миграция// Армяне, Народы и культуры, Москжа, Наука, с. 2012, 519-526: 
2.Проблемы социально-психологической адаптации армянской мигрантов в РФ, Материалы первого международной научно-практической, с. 20-24  
3.Отходничество-важный компонент миграции армянского этноса в постсоветский период, Материалы первого международного конгресса кавказаведов, Тбилиси, 2007, с. 228-230. 
4.ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ ИЗ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ, Международная научная конференция Археология, ЭтнологияФолклористика Кавказа, Тбилиси, 2007, с. 275-276. 
5.Трудовая миграция женщин из Республики Армения в постсоветский период, Конгресс этнографов и антропологов России, Санкт-Петербург, 2005, с. 43-44
6.Экономические мигранты Армении на трудовом рынке Российской Федерации, Международная научная конференция Археология, ЭтнологияФолклористика Кавказа, Тбилиси, 2004, с. 179-180
7.Этносоциальные последствия экономической миграции населения Армении, VI конгресс этнографов и антропологов России, Тезисы докладов, Нальчик, 2001, с. 248. 
8.Проблемы изучения этносоциальных аспектов сезонной миграции, Тезисы докладов 5-ой Всесоюзной научной школы ученой экономистов, Владимир, 1987, часть II, с. 366-367.

9. Examining factors impacting female attitudes towards having a job in South Caucasus, Լրաբեր հասարակական գիտությունների,  ՀՀ ԳԱԱ հրատ., Երևան 2014, N3, pg. 185-199.

 

 

Էլ․ փոստ
akoonk@yahoo.com