Սոնա Ներսիսյան

Սոնա Ներսիսյան

Սոնա Ներսիսյան-ի նկարը
Գիտական աստիճան: 
-
Պաշտոն: 
Կրտսեր գիտաշխատող
Մասնագիտություն: 
Սոցիոլոգ
Աշխատում է ՀԱԻ-ում սկսած: 
2012
Հետազոտությունների ոլորտները: 
Էթնոսոցիոլոգիա
Սփյուռքի ուսումնասիրություն
Սոցիալական ցանցերի ուսումնասիրություն
Գիտական հրապարակումները: 
 1. Ներսիսյան Ս.Ա., Ցանցային հարաբերությունների առանձնահատկությունները Բեյրութի հայերի շրջանում, Երևան, «Կանթեղ: Գիտական հոդվածներ», N3, 2017, էջ 167-173:
 2. Нерсисян С.А., Особенности формирования сетевых отношений в армянской диаспоре, Ереван “Вестник Арменоведения”, № 1, 2017,  стр. 195-205. 
 3. Ներսիսյան Ս.Ա., 2017, Ցանցային հարաբերությունները Հայաստան ներգաղթած  սիրիահայերի շրջանում, Հնագիտությա և ազգագրության ինստիտուտի աշխատություններ 2: ՀԱԲԻՏՈՒՍ 2, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, խմբ. Հ. Մելքումյան, Ռ. Հովսեփյան, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարկչություն, էջ 195-209.
 1. Ներսիսյան Ս.Ա., Ցանցային հարաբերությունների առանձնահատկությունները Բեյրութի հայերի շրջանում, Երևան, «Կանթեղ: Գիտական հոդվածներ», N3, 2017, էջ 167-173:
 2. Нерсисян С.А., Особенности формирования сетевых отношений в армянской диаспоре, Ереван “Вестник Арменоведения”, № 1, 2017,  стр. 195-205. 
 3. Ներսիսյան Ս.Ա., 2017, Ցանցային հարաբերությունները Հայաստան ներգաղթած  սիրիահայերի շրջանում, Հնագիտությա և ազգագրության ինստիտուտի աշխատություններ 2: ՀԱԲԻՏՈՒՍ 2, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, խմբ. Հ. Մելքումյան, Ռ. Հովսեփյան, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարկչություն, էջ 195-209.
 4. Ներսիսյան Ս.Ա. (համահեղինակությամբ՝ Լուսինե Տանաջյանի), 2015, Հայաստան ներգաղթած սիրիահայերի ինտեգրման խնդիրները , Սիրիահայերը Հայաստանում.ինտեգրման ուղիները, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարկչություն, էջ 43-88:
 5. Ներսիսյան Ս.Ա., 2014, Ցանցային հարաբերությունների առանձնահատկությունները սփյուռքում. հայերի ինքնակազմակերպման խնդիրները այլէթնիկ միջավայրում, Հայերը սեփական և այլազգի միջավայրում. համեմատական էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություններ, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարկչություն, էջ 93-114;
 6. Ներսիսյան Ս.Ա., 2014, Սոցիալական ցանցերի գործառնության առանձնահատկությունները. Թեհրանի, Լոս Անջելեսի և Մոսկվայի հայ համայնքների օրինակով, Հայ էթնիկությունը սեփական և այլազգի միջավայրում. Հետազոտության փորձ, խնդիրներ և հեռանկարներ, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարկչություն, էջ 85-94 ;
 7. Нерсисян С.А., 2013, Опыт предпринимательства армян России на этнической родине. Кейс-стади некоторых инвестиционных проектов представителей диаспоры в Армении, Армянская диаспора в контексте российско-армянских экономических связей, М., с. 192-217;
 8. Нерсисян С.А., 2013, Экономические взаимосвязи Армения – диаспора в России и роль социальных сетей, ԵՊՀ տնտեսագիտության տարեգիրք, Երևան, էջ 691-700:
 9. Ներսիսյան Ս.Ա., 2013, Միգրացիա և հայկական նոր սփյուռք՝ էթնոսոցիոլոգիական հետազոտությունների նյութեր, Միգրացիան և հայկական նոր սփյուռքը. էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություն,  ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարկչություն, էջ 169-211:
Այլ: 

Մասնակցությունը ծրագրերի

 • «Սեփական եվ այլազգի միջավայրում հայերի համեմատական հետազոտության հիմնական ուղղությունները. ուսումնասիրության խնդիրներն ու հեռանկարները», ՀՀ պետական բյուջեից գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պետական նպատակային – ծրագրային ֆինանսավորմամբ իրականացվող ծրագիր, 2015-2019թթ:
 • «Սփյուռքահայ ձեռներեցները Հայաստանում. նրանց Գործունեության փորձը, խնդիրներն ու հեռանկարները», ՀՀ պետական բյուջեից գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պետական թեմատիկ – ծրագրային ֆինանսավորմամբ իրականացվող ծրագիր, 2015-2017 թթ:
 • «Բելառուսի հայերը Հայաստան - Բելառուս էթնոմշակութային կապերի միգրացիոն համատեքստում. էթնիկական ավանդույթներ և ժամանակակից իրողություն», 2016-2018 թթ.:

 

Մասնակցությունը  գիտաժողովների կազմակերպմանը

 • «Հայ ընտանիքն արդի մարտահրավերների համատեքստում», միջազգային գիտաժողով, Երևան, 2017թ.:

 

Անդամակցությունը խորհուրդների

Անդամակցում եմ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի երիտասարդ գիտնականների խորհրդին:

Հեռախոս: 
098900566
Էլ․ փոստ: 
sona.nersisyan2006@gmail.com