Լույս է տեսել «ԴԻՎԱՆ ՀԱՅ ՎԻՄԱԳՐՈՒԹՅԱՆ» մատենաշարի տասներորդ հատորը

Լույս է տեսել անվանի վիմագրագետ Սեդրակ Բարխուդարյանի կազմած և ցարդ անտիպ «ԴԻՎԱՆ ՀԱՅ ՎԻՄԱԳՐՈՒԹՅԱՆ» մատենաշարի հերթական՝ տասներորդ հատորը (խմբագրությամբ՝ պատմ. գիտ. թեկնածուներ Գագիկ Սարգսյանի և Արսեն Հարությունյանի, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2017, 212 էջ, 200 լուսանկար): Այն ամփոփում է ՀՀ Շիրակի մարզի պատմաճարտարապետական հուշարձաններից ընդօրինակված 190 արձանագրություն, որոնցից ավելի քան 80-ն առաջին անգամ է հրատարակվում: Հատորը համալրվել է բազմաթիվ նորահայտ արձանագրություններով, վիմագրերի ժամանակագրական աղյուսակով և անվանացանկերով:

Չոր, 11/01/2017 - 17:00

Send to