Գայանե Հակոբյան

Գայանե Հակոբյան

Գայանե Հակոբյան-ի նկարը
Գիտական աստիճան: 
պատմական գիտությունների թեկնածու
Պաշտոն: 
Գիտաշխատող
Մասնագիտություն: 
սոցիոլոգ
Աշխատում է ՀԱԻ-ում սկսած: 
2014
Հետազոտությունների ոլորտները: 
Էթնիկ խմբերի սոցիալ-մշակութային հիմնախնդիրներ
Գիտական հրապարակումները: 
 1. Հակոբյան Գ. 2015, Սիրիահայերի սոցիալ-ժողովրդագրական ներուժը ՀՀ-ում, Լրա­­­բեր հասարա­կա­­կան գիտությունների (Երևան), № 3 (645), էջ 181-190:
 2. Акопян Г. 2015, Роль трудоустройства при адаптации сирийских армян в Армении (социологическое исследование), ДИАСПОРЫ независимый научный журнал (Москва), № 1-2, с. 170-182.
 3. Հակոբյան Գ. 2016, Սիրիահայերի քաղաքական մասնակցության առանձնահատկություն­ները ՀՀ-ում, Բանբեր Երևանի համալսարանի. հասարակական գիտութ­յուն­ներ (Երևան), № 2, էջ 48-56:
 4. Գալստյան Մ., Օհանջանյան Ռ., Զաքարյան Թ., Հակոբյան Գ. 2017, Արդի հայ ընտանիքը փոխակերպվող հասարակությունում, Երևան, «Գի­տու­թյուն», 382 էջ:
 1. Հակոբյան Գ. 2015, Սիրիահայերի սոցիալ-ժողովրդագրական ներուժը ՀՀ-ում, Լրա­­­բեր հասարա­կա­­կան գիտությունների (Երևան), № 3 (645), էջ 181-190:
 2. Акопян Г. 2015, Роль трудоустройства при адаптации сирийских армян в Армении (социологическое исследование), ДИАСПОРЫ независимый научный журнал (Москва), № 1-2, с. 170-182.
 3. Հակոբյան Գ. 2016, Սիրիահայերի քաղաքական մասնակցության առանձնահատկություն­ները ՀՀ-ում, Բանբեր Երևանի համալսարանի. հասարակական գիտութ­յուն­ներ (Երևան), № 2, էջ 48-56:
 4. Գալստյան Մ., Օհանջանյան Ռ., Զաքարյան Թ., Հակոբյան Գ. 2017, Արդի հայ ընտանիքը փոխակերպվող հասարակությունում, Երևան, «Գի­տու­թյուն», 382 էջ:
 5. Հակոբյան Գ. 2017, Սիրիահայերի ժամանցի կազմակերպման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում, Ժամկոչյան Ա. և ուրիշներ (խմբ.), ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլտետ. Տարե­գիրք, գիտա­կան հոդվածների ժո­­ղո­­­վա­ծու, հ. ԺԲ, Երևան, «ԵՊՀ», էջ 380-392:
 6. Հակոբյան Գ. 2017, Սիրիական ճգնաժամի արդյունքում ՀՀ ներգաղթած սիրիա­հա­­յե­րի կրոնական վար­քագիծը, Ավանեսյան Հ. և ուրիշներ (խմբ.), ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժո­ղովածու. հա­սա­րակական գիտություններ, № 1.4 (21), Երևան, «ԵՊՀ», էջ 41-51:
 7. Հակոբյան Գ. 2017, Սիրիահայերի հաղորդակցության առանձնահատկություն­ները ՀՀ-ում, Լրաբեր հասարակական գիտությունների (Երևան), № 2 (650), էջ 366-374:
 8. Հակոբյան Գ. 2018, Լեզուն որպես սիրիահայերի մշակութային ադապտացիայի կարևոր բաղադրիչ (էթնոսոցիոլոգիական ուսումնասիրություն), Մարության Հ. և ուրիշներ (խմբ.), ՀԱԻ-ի աշ­խա­­տու­թյուն­ներ 1, Հայ ժողովրդական մշակույթ, XVII, Ավանդականը և արդիականը հայոց մշակույթում, Երևան, «ՀԱԻ», էջ 143-154:
 9. Հակոբյան Գ. 2018, ԶԼՄ-ների դերը սիրիահայերի սոցիալ-մշակութային ադապտացիա­յի գործ­ըն­թա­­ցում (հեռուստատեսության օրինակով), Ղահրիյան Մ. և ուրիշներ (խմբ.), Մերձավոր Արև­ելք. Պատ­մու­թյուն, քաղաքականություն, մշակույթ, XIII, Երևան, «Գիտություն», էջ 157-171։
 10. Հակոբյան Գ. 2019, Հայկական ընտանիքի մոդելը սիրիահայերի պատկերացում­նե­­­­­­րում, Ռ. Կա­րա­պետյան, Ս. Բարսեղյան (խմբ.), Հայ ընտա­նիքն արդի մարտահրավերների համատեքստում, Երևան, «ՀԱԻ», էջ 147-160:
Զեկուցումներ: 
 1. ԵՊՀ ՈՒԳԸ տարեկան գիտական նստաշրջան, Անցկացման վայրը` Երևանի պետական համալսարան, 2016 թ. ապրիլի 25-29: Զեկուցման խորագիրը՝ «Սիրիական ճգնաժամի արդյունքում ՀՀ ներգաղթած սիրիահայերի կրոնական վարքագիծը»:
 2. ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ, Երիտասարդ գիտնականների 15-րդ միջազգային գիտաժողով, Երևան, 8-10 նոյեմբերի, 2017: Զեկուցման թեման` «Սիրիահայերի ժամանցի կազմակերպման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում»:
 3. ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ, սփյուռքի հետազոտությունների բաժին և Բեյրութի Հայկազյան համալասարան, սփյուռքի ուսումնասիրության կենտրոն, Հայ ընտանիքն արդի մարտահրավերների համատեքստում միջազգային գիտաժողով, Երևան, 26-27 հոկտեմբերի, 2017: Զեկուցման թեման` «Հայկական ընտանիքի մոդելը սիրիահայերի պատկերացումներում»:
 1. ԵՊՀ ՈՒԳԸ տարեկան գիտական նստաշրջան, Անցկացման վայրը` Երևանի պետական համալսարան, 2016 թ. ապրիլի 25-29: Զեկուցման խորագիրը՝ «Սիրիական ճգնաժամի արդյունքում ՀՀ ներգաղթած սիրիահայերի կրոնական վարքագիծը»:
 2. ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ, Երիտասարդ գիտնականների 15-րդ միջազգային գիտաժողով, Երևան, 8-10 նոյեմբերի, 2017: Զեկուցման թեման` «Սիրիահայերի ժամանցի կազմակերպման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում»:
 3. ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ, սփյուռքի հետազոտությունների բաժին և Բեյրութի Հայկազյան համալասարան, սփյուռքի ուսումնասիրության կենտրոն, Հայ ընտանիքն արդի մարտահրավերների համատեքստում միջազգային գիտաժողով, Երևան, 26-27 հոկտեմբերի, 2017: Զեկուցման թեման` «Հայկական ընտանիքի մոդելը սիրիահայերի պատկերացումներում»:
 4. ՀՀ ԳԱԱ ԱԻ, Երիտասարդ արևելագետների միջազգային 38-րդ գիտաժողով, Աղվերան, 7-8 հուլիսի, 2017: Զեկուցման թեման` «ԶԼՄ-ների դերը սիրիահայերի սոցիալ-մշակութային ադապտացիայի գործընթացում (հեռուստատեսության օրինակով)»:
 5. ՀՀ ԳԱԱ ԱԻ, Երիտասարդ արևելագետների միջազգային 39-րդ գիտաժողով, Աղվերան, 29-30 սեպտեմբերի, 2018: Զեկուցման թեման` «ՀՀ ներգաղթած սիրիահայերի միգրացիոն վարքագիծը»:
 6. Հակոբյան Գ., Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը. հայագիտության արդի հիմնահարցեր, 10-րդ միջազգային գիտաժողով, (Գյումրի, 27-29 սեպտեմբերի, 2019), զեկուցման խորագիրը՝ «Հայրենիքի մասին ընկալում­նե­րը սիրիահայերի շրջանում»:
 7. Հակոբյան Գ., Հնագիտություն, ազգաբանություն, բանագիտություն. միջգիտակարգային մոտեցումներ ՀԱԻ երիտասարդ գիտնականների 16-րդ միջազգային գիտաժողովի զեկուցումների հիմնադրույթներ (Երևան, 20-22 նոյեմբեր, 2019), մասնակցությունը՝ առկա, զեկուցման խորագիրը՝ «Կրթության դերը սիրիահայերի սոցիալ-մշակութային ադապտացիայի գործընթացում»:
Էլ․ փոստ: 
gayik20@gmail.com