Հասմիկ Գալստյան

Հասմիկ Գալստյան-ի նկարը

Հասմիկ Գալստյան

Հասմիկ Գալստյան-ի նկարը
Պաշտոն: 
Կրտսեր գիտաշխատող
Մասնագիտություն: 
Բանասեր
Աշխատում է ՀԱԻ-ում սկսած: 
2008
Հետազոտությունների ոլորտները: 
Հայ ժողովրդական բանահյուսություն
Գիտական հրապարակումները: 
 1. Գալստյան Հ․ 2019. Դևը հայ ժողովրդական սնահավատական զրույցներում / Վիշապը հեքիաթի և իրականության սահմանին, Երևան, ՀԱԻ հրատ․, էջ 180-188:
 2. Գալստյան Հ. 2017. Ալը հայ ժողովրդական սնահավատական զրույցներում. Բանբեր Երևանի համալսարանի, հայագիտություն, 1(22), Երևան, էջ 42-53:
 3. Գալստյան Հ. 2017. Շվոտը հայ ժողովրդական սնահավատական զրույցներում (in press)
 1. Գալստյան Հ․ 2019. Դևը հայ ժողովրդական սնահավատական զրույցներում / Վիշապը հեքիաթի և իրականության սահմանին, Երևան, ՀԱԻ հրատ․, էջ 180-188:
 2. Գալստյան Հ. 2017. Ալը հայ ժողովրդական սնահավատական զրույցներում. Բանբեր Երևանի համալսարանի, հայագիտություն, 1(22), Երևան, էջ 42-53:
 3. Գալստյան Հ. 2017. Շվոտը հայ ժողովրդական սնահավատական զրույցներում (in press)
 4. Գալստյան Հ. 2016. Թպղան հայ ժողովրդական հավատալիքներում և սնահավատական զրույցներում. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնի գիտական աշխատություններ, XIX, Գյումրի, էջ 177-185:
 5. Գալստյան Հ. 2012. Ուրվական-գոռնափշտիկների հավատալիքը և պատկերացումները. Պատմաբանասիրական հանդես, 3, Երևան, էջ 162-168:
 6. Գալստյան Հ. 2011. Սատանան հայ ժողովրդական սնահավատական զրույցներում. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնի գիտական աշխատություններ, XIV, Երևան, Գիտություն, էջ 92-105:
 7. Գալստյան Հ. 2008. Հուշեր Մինասի «Սպասման» մասին. Խորենացի հանդես, 1-2, Երևան, էջ 83-85:
 8. Գալստյան Հ. 2007. Երգիծական բանահյուսության  արդի գրառումներ Վահրամաբերդից. «Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը» հանրապետական  7-րդ գիտական նստաշրջանի նյութեր, Գյումրի, էջ 267-272:
 9. Գալստյան Հ. 2007. Սնահավատական զրույցներ (ըստ Վահրամաբերդ գյուղի սուրբ գրքերի վերաբերյալ պատմություններ). Հայ ժողովրդական մշակույթ, XIV, Երևան, էջ 28-37:
 10. Գալստյան Հ. 2006. Վահրամաբերդ գյուղի քնարական բանահյուսությունը. Մանիներ. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտակական հետազոտությունների կենտրոնի գիտական աշխատություններ, 9, Գյումրի, էջ 186-189:
Էլ․ փոստ: 
gasmik@mail.ru