Error message

 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 699 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 700 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 701 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 704 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 706 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in include_once() (line 302 of /home/iaeam/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in include_once() (line 303 of /home/iaeam/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in include_once() (line 311 of /home/iaeam/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in include_once() (line 318 of /home/iaeam/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_settings_initialize() (line 826 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_settings_initialize() (line 835 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: session_name(): Session name cannot be changed after headers have already been sent in drupal_settings_initialize() (line 838 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: session_set_save_handler(): Session save handler cannot be changed after headers have already been sent in drupal_session_initialize() (line 245 of /home/iaeam/public_html/includes/session.inc).
 • Warning: session_id(): Session ID cannot be changed after headers have already been sent in drupal_session_initialize() (line 269 of /home/iaeam/public_html/includes/session.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).

Միհրան Գալստյան

Միհրան Գալստյան-ի նկարը

Միհրան Գալստյան

Միհրան Գալստյան-ի նկարը
Գիտական աստիճան: 
Պատմական գիտությունների դոկտոր
Պաշտոն: 
Առաջատար գիտաշխատող
Բաժնի վարիչ
Մասնագիտություն: 
Էթնոսոցիոլոգ
Աշխատում է ՀԱԻ-ում սկսած: 
1989
Հետազոտությունների ոլորտները: 
Աշխատանքային միգրացիա
Միգրացիա և միջէթնիկ ամուսնություններ
Միգրացիա և սոցիալական ցանցեր
Միգրացիա և հասարակության սոցիալական ստրատիֆիկացիա
Միգրացիա և սոցիալական մոբիլություն
Գիտական հրապարակումները: 

 

 1. Галстян М. 1987, Проблемы изучения этносоциальных аспектов сезонной миграции, Муравьев Е. и др. (ред.), Тезисы докладов 5-ой Всесоюзной научной школы ученой экономистов, часть II, Владимир, с. 366-367.
 2. Գալստյան Մ. 1989, Սեզոնային արտա­գնա­ցու­թյան հիմնական գործոն­ները Հայկական ԽՍՀՄ-ում (ըստ էթնոսոցիոլոգիական ուսում­նա­սիրության նյութերի), Լրաբեր հասարակական գիտությունների (Երևան), N 4, էջ 46-54:
 3. Գալստյան Մ. 1998, Հայաստանի Հանրապետ­ության բնակչության միջպե­տական տեղաշարժերը (ըստ էթնոսո­ցիո­լոգիական ուսում­նա­սիրության նյութերի), Երևան, «Ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայ­կա­կան կենտրոն», 61 էջ:
 4. Գալստյան Մ. 2000, Սոցիալական անհավասարություն-սոցիալական շարժունություն-սոցիալական կոնֆլիկտ, Համահարա­բերակ­ցություն և շարժընթացի խնդիրները Հայաստանում, Երևան, «Ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայ­կա­կան կենտրոն», 53 էջ:
 5. Галстян М. 2001, Постсоветское пространство: Этносоциальные последствия экономической миграции населения Армении, Губогло М. (ред.), VI конгресс этнографов и антропологов России, Тезисы докладов, “Нальчик”, с. 248.
 6. Գալստյան Մ. 2001, Օրենքի և դատաիրավական համակարգի դերը Հայաստանի ժողովրդա­վարացման գործընթացում. հիմնախնդիրներ, Երևան, «Ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայ­կա­կան կենտրոն», 64 էջ:
 7. Գալստյան Մ. 2001, Ընտանիքի հիմնա­խնդիրները տնտեսական տեղաշարժերի համա­տեքստում, Վարդումյան Դ., Վարդանյան Լ. (խմբ.), Ընտանիքի հետազոտման հիմնախնդիրները, Հանրա­պետական գիտա­ժողովի նյութեր, Երևան, «Ակունք», էջ 27-30:
 8. Ընտանեկան բռնությունները Հայաստանի Հանրապետու­թյունում (սոցիոլոգիական ուսումնասիրություն) 2002, հեղինակային խումբ՝ Գալստյան Մ., Օհանջանյան Ռ.,Պողոսյան Ս., Սարգսյան Ա., Զաքարյան Թ., Մկրտչյան Ս., Երևան, «Զանգակ-97», 104 էջ:
 9. Галстян М. 2004, Экономические мигранты Армении на трудовом рынке Российской Федерации, Апакидзе А. и др. (ред.), Международная научная конференция “Археология, этнология, фольклористика Кавказа”, Сборник кратких содержаний докладов, Тбилиси, “Некери”, с. 179.
 10. Գալստյան Մ. 2005, Քաղաքացիական հասարակության կայացման սոցիալ-տնտեսական տեսանկյունները, Մկրտումյան Յու. և ուրիշներ (խմբ.), Հայաստանի Հանրապետության ազգային փոքրամասնու­թյուն­ները քաղաքացիական հասարակության կայացման արդի պայմաններում, II, Երևան, «Գիտություն», էջ 22-36:
 11. Գալստյան Մ., Մկրտումյան Յու. 2005, Լեհեր, Մկրտումյան Յու. և ուրիշներ (խմբ.), Հայաստանի Հանրապետության ազգային փոքրամասնու­թյուն­ները քաղաքացիական հասարա­կության կայացման արդի պայմաններում, II, Երևան, «Գիտություն», էջ 111-122:
 12. Գալստյան Մ. 2006, Արտագնացությունը Վայոց Ձորում, Վարդումյան Դ., Հարությունյան Ս. (խմբ.), Հայ ժողովրդական մշակույթ XIII, Նյութեր հանրա­պե­տա­կան գիտական նստա­շրջանի, Երևան, «Գիտու­թ­յուն», էջ 36-43:
 13. Գալստյան Մ. 2007, Շիրակի մարզի բնակչության աշխատանքային միգրացիոն գործընթաց­ներն արդի շրջանում, Հայրապետյան Ս. և ուրիշներ (խմբ.), Շիրակի պատմամշակու­թային ժառանգու­թյունը, Հանրապետական յոթերորդ գիտական նստաշրջանի նյութեր, Գյումրի, «ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն», էջ 174-178:
 14. Գալստյան Մ. 2007, Հայաստանի Հանրապետությունից աշխատանքային միգրացիայի էթնոմշակութային և սոցիալ-հոգեբանական հիմնախնդիրները, Սահակյան Ա. և ուրիշներ (խմբ.), Ոչ նյութական մշակույթ. ավանդական բանավոր ժառանգություն, Գիտելիք և խորհր­դա­ն­շան, հավատալիք և սո­վո­­րույթ, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի «Ոչ նյու­թա­­կան մշա­կու­թա­յին ժառան­գու­թյան պաշտ­պա­­­նու­­թյան մա­սին» կոնվենցիայի շրջանակներում կազմակերպված միջազգային երկրորդ գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու (29 նո­յեմ­բե­ր – 2 դեկ­տեմ­բե­ր, 2006, Աղվ­ե­րան), Երևան, «Նշա­նակ», էջ 135-144:
 15. Галстян М. 2007, Основные проблемы эксплуатации трудовоых мигрантов из Республики Армения, Гамбашидзе Г. (ред.), Международная научная конференция “Археология, этнология, фолклористика Кавказа”, Тбилиси, “Университет”, с. 275-276.
 16. Галстян М. 2007, Отходничество-важный компонент миграции армянского этноса в постсоветский период, Шенгелиа В. и др. (ред.), Материалы первого международного конгресса кавказаведов, Кавказская цивилизация в лингвокультурном контексте Передней Азии, октябрь 2007 г., Тбилиси, “Университет”, с. 228-230.
 17. Գալստյան Մ. Սարգսյան Հ. 2007, Տավուշի մարզի բնակչու­­թյան տեղաշարժերը հետխորհրդային շրջանում, Հարությունյան Ս., Հոբոսյան Ս. (խմբ.), Հայ ժո­ղովրդա­կան մշա­կույթ, XIV, Նյութեր հան­րա­պետա­կան գիտական նստա­շրջանի, Երև­ան, «Գիտություն», էջ 38-45:
 18. Галстян М., Варданян Л. 2008, Проблемы социально-психологической адаптации армянской мигрантов в РФ, Константинов В. (ред.), Актуальные проблемы социально-психологической адаптации мигрантов в совре­мен­ном мире. Материалы первого международной научно-практической конференции, Пенза, изд. ПГПУ, с. 20-24.
 19. Գալստյան Մ., Վարդանյան Լ. 2009, Ընտանիքի և ամուսնու­թյան հիմնախնդիրները Տավուշի մարզի աշխա­տանքային միգրանտների շրջանում, Քալանթարյան Ա., Սարգսյան Հ. (խմբ.), Տավուշ, Նյութական և հոգևոր ժառանգություն, Հանրապետական գիտական նստաշրջանի նյութեր, Երևան, «Գիտություն», էջ 239-244:
 20. Գալստյան Մ. 2009, Արտագնացությունը Հայաս­տանում (19-րդ դարի երկրորդ կես-20-րդ դարի 80-ական թթ.), Սարգսյան Հ. (խմբ.), Հայ ազգագրություն և բանա­հյուսություն: Նյութեր և ուսումնասիրություններ, N 26, Երևան, «Գիտություն», էջ 7-88:
 21. Գալստյան Մ. 2010, Օմսկի հայկական համայնքի ձևավորումը աշխատանքային միգրացիայի համատեքստում, Աբրահամյան Լ. Թադևոսյան Ա. (խմբ.), Հայ ժողովրդական մշա­կույթ, XV, Ավան­դա­կա­նը և արդիականը հայոց մշակույթում, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի 50-ամյակին նվիրված հոդվածների ժողովածու, Երևան, «Գիտու­­թ­յուն», էջ 210-218:
 22. Գալստյան Մ. 2010, Խառնամուսնությունները և ինքնության խնդիրները ՀՀ աշխատանքային միգրանտների շրջանում, Հայ ինքնության որակների պահպանումը խառնամուս­նություններում, Գիտա­գործ­նական համաժողով, զեկու­ցում­ների ժողովածու, Երևան, «Բավիղ», էջ 141-148:
 23. Գալստյան Մ. 2011, Աշխատանքային միգրացիան հետխորհրդային Հայաստանի գյուղական բնակչության շրջանում, Լրաբեր հասարակական գիտությունների (Երևան), N1-2, էջ 164-177:
 24. Գալստյան Մ. 2012, Աշխատանքային միգրացիան և ընտանիքի փոխակերպումները հետխորհրդային Հայաստանում, Լրաբեր հասարակական գիտությունների (Երևան), N2-3, էջ 254-265:
 25. Галстян М. 2012, Трудовая миграция// Армяне, Народы и культуры (серия “Народы и культуры”), Москва, “Наука”, с. 519-526.
 26. Galstyan M., Makaryan G., 2013, Costs and Benefits of Labour Mobility between the EU and the Eastern Partnership Partner Countries - Country Report: Armenia, CASE-Center for Social and Economic Research, /Network Studies and Analyses No. 461/ Warsaw, pp. 29-38, 46-52.
 27. Գալստյան Մ. 2013, Միգրացիան և մշակութային փոխակերպումները, Լրաբեր հասարակական գիտությունների (Երևան), N2, էջ 184-193:
 28. Գալստյան Մ. 2014, Միգրացիայի միտումները հետխորհրդային Հայաստանի բնակչության շրջանում (1991-2010), Հարությունյան Ս. և ուրիշներ (խմբ.), Ավանդականը և արդիականը Հայոց մշա­կույ­թում, Հայ ժողովրդի մշա­կույթ, XVI, Դ. Վարդումյանի ծննդյան 90-ամյակին նվիր­ված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, «Գիտու­թյուն», էջ 283-290:
 29. Galstyan M., Bakhtavoryan R., Zohrabyan T., Khachatryan H. 2014, Examining factors impacting female attitudes towards having a job in South Caucasus, Լրաբեր հասարակական գիտությունների (Երևան), N3, էջ 185-199:
 30. Գալստյան Մ. 2014, Սոցիալական ցանցերը և Հայաստանից աշխատանքային միգրացիայի ձևավորման առանձնահատկությունները, Լրաբեր հասարակական գիտությունների (Երևան), N1, էջ 203-213:
 31. Վարդանյան Լ., Սարգսյան Հ., Գալստյան Մ., Զաքարյան Թ., Մկրտչյան Ս., Օհանջանյան Ռ. 2014, Տավուշ. Սոցիալ-մշակութային գործընթացներ (ավանդույթ և արդիականություն), Երևան, «Գիտություն», 360 էջ և 56 էջ նկար:
 32. Գալստյան Մ. 2014, Տնտեսական սոցիոլոգիա, Հասա­րակության սոցիալ-տնտե­­սա­կան ստրատի­ֆի­կա­ցիա (շերտավորում), Ձեռներե­ցու­թյունը որպես տնտեսական գործառույթ (դասախոսու­թյուն­ների տեքստ), Երևան, «Հայաստանի ազգային ագրարային համալսա­րան», 73 էջ:
 33. Գալստյան Մ. 2015, Հայաստանի Հանարա­պետու­թյան ազգային փոքրամա­սնու­­­թյուն­­­ների միգրացիան (էթնո­սոցի­ոլոգիական հետա­զոտ­ու­թյուն), Երևան, «Գիտություն», 208 էջ:
 34. Գալստյան Մ. 2016, Արտագաղթի միտումները հետ­­խորհրդային Հայաստանի ազգային փոքրամասնություն­ների շրջանում, Լրաբեր հասարակական գիտությունների (Երևան), N1, էջ 184-195:
 35. Galstyan M., Bakhtavoryan R., Dallakyan A. 2016, Analysis of factors impacting rural womens labor force participation in Armenia, Հայաստանի Հանրա­պե­տու­­­թյան սոցիալ-տնտե­սական կայուն զարգաց­ման հիմնա­խնդիրները, Գիտա­կան հոդ­վածների ժողո­վա­ծու-1 (23), Երևան, «Անանիա Շիրա­կացի» միջազգային հարա­բերու­թյունների համալ­սարան հրատ., էջ 309-322:
 36. Գալստյան Մ. 2017, Հայաստանի աշխատանքային միգրանտների միջէթնիկ ամուսնությունների վրա ազդող գործոնները, Լրաբեր հասարակական գիտությունների, (Երևան), N2, էջ 355-365:
 37. Գալստյան Մ., Օհանջանյան Ռ., Զաքարյան Թ., Հակոբյան Գ. 2017, Արդի հայ ընտանիքը փոխակերպվող հասարակությունում, Երևան, «Գիտություն», 328 էջ:
 38. Գալստյան Մ. 2018, Աշխատանքային միգրացիայի սոցիալ-տնտեսական հետևանքները ՀՀ-ում, Լրաբեր հասարակական գիտությունների (Երևան), N2, էջ 159-169:
 39. Գալստյան Մ. 2019, Հայ ընտանիքում գործա­ռույ­թների փոփոխու­թյուն­ների արդի դրսևորում­ները կանանց աշխա­տան­քային միգրացիայի համա­տեքս­տում, Կարապետյան Ռ., Բարսեղյան Ս. (խմբ.), Հայ ընտանիքն արդի մարտահրավերների համատեքստում, Երևան, «ՀԱԻ» , էջ 52-65:
 40. Գալստյան Մ. 2019, Միգրանտների հուղարկավորումը Հայաստանում. սգի ինքնության և կառուցակցման հարցեր, Լրաբեր հասարակական գիտությունների (Երևան), N1, էջ 199-210:
Զեկուցումներ: 
 1. Գալստյան Մ. Վ., 2019, Աշխատանքային միգրացիան և հայկական նոր սփյուռքի ձևավորման հիմնախնդիրները ՌԴ-ում, Հայկական սփյուռքի ուսումնասիրության գերակա խնդիրները, միջազգային գիտաժողով, Երևան, 15-16 նոյեմբերի:
 2. Գալստյան Մ. Վ., 2019, Ամուսնալուծությունները աշխատանքային միգրանտների շրջանում, «Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը. հայագիտության արդի հիմնահարցերը» 10-րդ միջազգային գիտաժողով, Գյումրի, 27-29 սեպտեմբերի:
 3. Գալստյան Մ. Վ., 2018, Միգրանտների հուղարկավորումը Հայաստանում. սգից մինչև ինքնության կառուցակցում, Թաղման ծեսը հնագույն ժամանակաշրջանից մինչև մեր օրերը (Հայկական լեռնաշխարհ և Հարավային Կովկաս), Երևան:
 1. Գալստյան Մ. Վ., 2019, Աշխատանքային միգրացիան և հայկական նոր սփյուռքի ձևավորման հիմնախնդիրները ՌԴ-ում, Հայկական սփյուռքի ուսումնասիրության գերակա խնդիրները, միջազգային գիտաժողով, Երևան, 15-16 նոյեմբերի:
 2. Գալստյան Մ. Վ., 2019, Ամուսնալուծությունները աշխատանքային միգրանտների շրջանում, «Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը. հայագիտության արդի հիմնահարցերը» 10-րդ միջազգային գիտաժողով, Գյումրի, 27-29 սեպտեմբերի:
 3. Գալստյան Մ. Վ., 2018, Միգրանտների հուղարկավորումը Հայաստանում. սգից մինչև ինքնության կառուցակցում, Թաղման ծեսը հնագույն ժամանակաշրջանից մինչև մեր օրերը (Հայկական լեռնաշխարհ և Հարավային Կովկաս), Երևան:
 4. Գալստյան Մ. Վ., 2017. Ընտանիքի  կայունության հիմնախնդիրները աշխատանքային միգրանտների շրջանում, Ավանդականը և արդիականը հայոց մշակույթում,  Հայ ժողովրդական մշակույթ. 18-րդ հանրապետական գիտաժողով,Երևան, նոյեմբերի 27-29:
 5. Գալստյան Մ. Վ., 2017. Հայ  ընտանիքում գործառույթների փոփոխությունների արդի դրսևորումները կանանց աշխատանքային միգրացիայի համատեքստում,  Հայ ընտանիքն արդի մարտահրավերների համատեքստում, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի սփյուռքի հետազոտությունների բաժին և Բեյրութի  Հայկազյան համալսարանի սփյուռքի  ուսումնասիրությունների կենտրոն, Երևան, հոկտեմբերի26:
 6. Գալստյան Մ. Վ., 2014.Միգրացիայի  միտումները հետխորհրդային Հայաստանի  բնակչության շրջանում (1991-2010),ԱվանդականըևարդիականըՀայոցմշա­կույ­թում, Հայժողովրդիմշա­կույթ,XVIհանրապետական գիտաժողովնվիր­վածԴ. Վարդումյանի ծննդյան 90-ամյակին,Երևան----
 7. Գալստյան Մ. Վ., 2013.Սոցիալական ցանցերի դերը Հայաստանից աշխատանքային միգրացիայի հոսքերի ձևավորման հարցում, պատմամշակութային  ժառանգություն և արդիականություն, Միջազգային գիտաժողով, Գյումրի, 4-6 հոկտեմբեր:
 8. Գալստյան Մ. Վ.,2010. Խառնամուսնությունները և ինքնության խնդիրները ՀՀ աշխատանքային միգրանտների շրջանում, Հայ ինքնության որակների պահպանումը խառնամուս­նություններում,  Գիտա­գործ­նական համաժողով,Երևան.Ապրիլի 25-26:
 9. Գալստյան Մ. Վ., 2010.Օմսկի հայկական համայնքի ձևավորումը աշխատանքային միգրացիայի  համատեքստում, Ավանդականը և արդիա­կանը հայոց մշակույթում, Հայ ժողովրդական մշակույթ. XVհանրապետական գիտաժողով,Երևան----
 10. Գալստյան Մ.Վ.,2007.Հայաստանի Հանրապետությունից աշխատանքային միգրացիայի էթնոմշակութային և սոցիալ-հոգեբանական հիմնախնդիրները, Ոչ նյութական  մշակույթ. Ավանդական բանավոր ժառանգություն,Գիտելիք և խորհրդանիշ, հավա­տա­լիք և սովորույթՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի «Ոչ նյու­թա­­­կան մշա­կու­թա­յին ժառան­գու­թյան պաշտ­պա­­­նու­­­թյան մասին»,կոն­վեն­ցիայիշրջա­նակ­ներում Միջազ­­­գա­­յին 2-րդ գի­տա­ժո­ղով, Աղվերան, 29 նո­յեմբերի - 2 դե­տեմ­­բերի:
 11. Գալստյան Մ. Վ.,2007.Շիրակիմարզիբնակչությանաշխատանքայինմիգրացիոնգործըն­թաց­ներնարդիշրջանում, Շիրակի պատմամշակու­թային ժառանգու­թյունը, Հանրապետական յոթերորդ գիտական նստաշրջան, Գյումրի,  19-21 հոկտեմբեր
 12. Գալստյան Մ. Վ., 2001.Ընտանիքիհիմնա­խնդիրներըտնտեսականտեղաշարժերիհամա­տեքստում, Ընտանիքիհետազոտմանհիմնախնդիրները,  Հանրա­պետականգիտա­ժողովինյութեր՝նվիրվածԷ. Կարա­պետ­յանի հիշատակին, Երևան
 13. Галстян М. В., Âàðäàíÿí Ë.Ì.2008.Проблемы социально-психологической адаптации армянской мигрантов в РФ, Актуальные проблемы социально- психологической адаптации мигрантов  в совре­мен­ном  мире.Международной научно-практической конференции,Пенза, 24-25 октября.
 14. Галстян М. В.,2007.Отходничество-важный компонент миграции армянского этноса в постсоветский период,Первого международного конгресса кавказаведов, Тбилиси, 22-26 октября.
 15. Галстян М. В.,2009 .Основные проблемы эксплуатации трудовоых мигрантов из Республики Армения, Международная научная конференция Археология,Этнология,Фолклористика Кавказа,    Тбилиси, 25-27 июня
 16. Галстян М. В., Экономические мигранты Армении на трудовом рынке Российской Федерации, Международная научная конференция Археология ,Этнология, Фолклористика Кавказа, Тбилиси, 2004,
 17. Галстян М. В., 2001. Постсоветское пространство:Этносоциальные последствия экономической миграции населения Армении, VI конгресс этнографов и антропологов России,Нальчик, ----

 

Այլ: 

ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի գիտական,  մասնագիտական,  խմբագրական խորհուրդների  անդամ։

Էլ․ փոստ: 
akoonk@yahoo.com