Ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվող անձանց (ֆիզիկական և իրավաբանական) անվանումներ Հայաստանում արդի փուլում