Error message

 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 699 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 700 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 701 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 704 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 706 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in include_once() (line 302 of /home/iaeam/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in include_once() (line 303 of /home/iaeam/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in include_once() (line 311 of /home/iaeam/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in include_once() (line 318 of /home/iaeam/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_settings_initialize() (line 826 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_settings_initialize() (line 835 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: session_name(): Session name cannot be changed after headers have already been sent in drupal_settings_initialize() (line 838 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: session_set_save_handler(): Session save handler cannot be changed after headers have already been sent in drupal_session_initialize() (line 245 of /home/iaeam/public_html/includes/session.inc).
 • Warning: session_id(): Session ID cannot be changed after headers have already been sent in drupal_session_initialize() (line 269 of /home/iaeam/public_html/includes/session.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).

Սերգեյ Վարդանյան

Սերգեյ Վարդանյան-ի նկարը

Սերգեյ Վարդանյան

Սերգեյ Վարդանյան-ի նկարը
Պաշտոն: 
Գիտաշխատող
Մասնագիտություն: 
բանասեր
Աշխատում է ՀԱԻ-ում սկսած: 
2009
Հետազոտությունների ոլորտները: 
Քրիստոնյա և իսլամ համշենահայերի պատմությունը, ազգագրությունը, բարբառը և բանահյուսությունը
Գիտական հրապարակումները: 

Գրքեր

 

Գրքեր

 

 1. 1981. Հրեղեն ձին,  բանահյուսական ժողովածու, մշակեց և վերա­պատ­մեց Սերգեյ Վարդանյանը, Երևան, «Սովետական գրող» հրատ.,  240 էջ:
 2. Վարդանյան Ս. Գ. 1985. Հայոց մայրաքաղաքները, Երևան, «Սովե­տական գրող», 168 էջ:
 3. 1989. Ձայն համշենական, ժողովածու, հ. 3, կազմեց, խմբագրեց, առա­ջա­բա­նը գրեց և ծանոթագրեց Սերգեյ Վարդանյանը, Երևան, «Խորհրդային գրող», 252 էջ:
 4. Վարդանյան Ս. Գ. 1989. Արևածաղիկը (պատմվածքներ դպրոցական կրտ­սեր տարիքի համար), Երևան, «Արևիկ» հրատ., 40 էջ:
 5. Վարդանեան Ս. Գ. 1994. Արեւածաղիկը (արեւմտահայերէն պատ­մու­ածք­­­ներ), Ստամբուլ, «Արաս» հրատ., 64 էջ:
 6. Վարդանյան Ս. Գ. 1995. Հայաստանի մայրաքաղաքները, Երևան, «Ապո­լոն»  հրատ., 264 էջ:
 7. 2003. Թագավորի երազները, բանահյուսական ժողովածու, կազմեց, ծա­նո­­­թագրեց և հրատարակության պատրաստեց Սերգեյ Վարդանյանը, Երևան, «Գասպրինտ», 144 էջ:
 8. 2007. The Salvaged Tales, Translated by Gohar Vardanyan, Gagik Vardanyan, Edited by Svetlana Mardanyan, Compiled and prepared for publishing by Sergey Vardanyan, Yere­van, «Graber», 164 p.  
 9. 2009. Gerettete Märchen, Gebildet von Sergej Wardanjan, Deutsche Übersetzung: Arpine Ste­panjan, Hasmik Howhannisjan, Sprachliche Beratung: Elke Schröder, Allgemeine Bera­tung: Klaus Brüggemann, Jerewan, «Graber»,  104 p.
 10. Վարդանյան Ս. Գ. 2009. Կրոնափոխ համշենահայերի բարբառը, բա­նա­հյու­­սությունը և երգարվեստը (նյութեր և ուսումնասիրություններ), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 428 էջ:
 11. Варданян С. Г. 2015. Окровавленные семена, изд. ВМВ-Принт, Ереван, 80 стр. Երկրորդ համաշխարհային պատերազմին Կրաս­նո­դարի երկրա­մա­սի և Աբ­խա­զիայի հայության մասնակցության մասին է:

Գիտական պարբերականներում և ժողովածուներում

 հրատարակված  հոդվածներ

 

 1. Վարդանյան Ս. Գ. 2004. Կարևոր սկզբնաղբյուր մահմեդականացված հայերի մասին, «Պատմաբանասիրական հանդես», № 3, Երևան, «Գի­տու­թյուն» հրատ., էջ 159-170:
 2. Վարդանյան Ս. Գ. 2010. Վանը միջնադարից մինչև XX դարի սկիզբը, «Պատ­­մաբանասիրական հանդես», № 3, Երևան, «Գիտություն» հրատ., էջ 20-33:
 3. Վարդանյան Ս. Գ. 2010. Մի զվարճախոսության գրառումների և հրա­պա­րակումների պատմությունից, «Ոսկե դիվան» հեքիաթա­գի­տա­կան հանդես, պրակ 2, Երևան, Հով. Թումանյանի թանգարան, էջ 32-41:
 4. Վարդանյան Ս. Գ. 2011. Բանահյուսական նոր գրառումներ Թուրքիայի կրո­­նափոխ համ­շե­նա­հայերից, «Արևելյան հեքիաթ, Արևելքը հեքիա­թում» գի­տա­ժողովի ծրագիր և թե­զիս­­ներ, Երևան, Հովհ. Թումանյանի թան­գարան, էջ 26:
 5.  Վարդանյան Ս. Գ. 2011. Կրոնափոխ համշենահայից Բոստոնում գրառ­­ված զվար­ճա­խո­սու­­թյան տարբերակների մասին, «Լեզուն, գրա­կա­նու­թյունը և արվեստը միջ­մշա­կու­թա­յին համատեքստում» միջ­ազ­գային գիտաժողովի թե­զիս­ներ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., էջ 133-134:
 6.  Վարդանյան Ս. Գ. 2012. Մահմեդական համշենահայերի բանա­հյու­սու­թյան նմուշների ֆրան­­սերեն և անգլերեն թարգմանությունները, «Զար­մանալի հայելի. հրաշա­պա­տում հե­­քիաթի թարգմանական մեկ­նու­թյունները» գիտա­ժո­ղովի ծրագիր և թե­զիս­ներ, Երևան, Հովհ. Թու­ման­յանի թան­գարան, էջ 32, 33:
 7. Վարդանյան Ս. Գ. 2012. Կրոնափոխ համշենահայեր. փոխադարձ ծանո­թու­թյուն, «21-րդ դար, տեղեկատվական-վերլուծական հանդես», «Նորա­վանք» գիտակրթական հիմնադրամ, № 2, Երևան, «Նորավանք», էջ 91-96:
 8. Վարդանյան Ս. Գ. 2013. Բռնի իսլամացված համշենահայերի մշակու­թա­յին ժա­ռան­գու­թյու­նից. մանկական բանահյուսություն, «Հասկեր» ման­կա­կան գրա­կա­նու­թյան և բանահյուսության տարեգիրք, № 3, Երևան, Հովհ. Թու­ման­յանի թանգարան, էջ 25-32:
 9. Վարդանյան Ս. Գ., 2013. Անտառային ոգիները կրոնափոխված համ­շե­նա­հայերի բա­նա­­հյու­սության մեջ, «Անտառը հրաշապատում հեքիա­թում. հեքիաթային ան­տառ­ներ» հե­քիա­թագիտական 5-րդ գիտա­ժո­ղովի ծրագիր և թեզիսներ, Երևան, Հովհ. Թումանյանի թան­գարան, էջ 37-39:
 10.  Վարդանյան Ս. Գ. 2013. Վանը միջնադարից մինչև 1915 թ., ՀՀ ԳԱԱ հնա­գիտության և ազ­գագ­­րության ինստիտուտ, «Հա­յաս­տա­նի մայրա­քա­ղաք­ները» ժողո­վա­­ծու, հ. I, Երևան, «Գիտություն» հրատ., էջ 135-145:
 11. Վարդանյան Ս. Գ. 2014. Իսլամացված հայերին նվիրված գիտաժողով Ստամ­­բուլում, «Պատ­­­մա­բանասիրական հանդես», № 1,Երևան, «Գիտու­թյուն», էջ 296-299:
 12.  Վարդանյան Ս. Գ. 2014. Իսլամացված համշենահայերը Ցեղասպա­նու­թյան ականա­տես­ներ, Տրապիզոն նահանգ եւ Համշէն (հոդվածների ժո­ղո­վածու), Թորոնթօ, Գանատա, էջ 67-76:
 13.  Վարդանյան Ս. Գ. 2014. Հայոց ցեղասպանության մասին գրառումներ կրո­­նափոխ համշենահայերից, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինս­տի­տուտ, «Ավանդականը և արդիականը հայոց մշա­կույ­թում», Դ. Վար­դում­յանի ծննդյան 90 ամյակին նվիրված գի­տա­ժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, «Գի­տու­թյուն» հրատ., էջ 327-334:
 14.  Վարդանյան Ս. Գ. 2014. Կրոնափոխ համշենահայերից գրառված հրա­շա­­պատում հե­քի­աթ, «Գերբնական խորհուրդը հեքիաթում» հեքիա­թա­գիտական 6-րդ գիտաժողովի ծրա­գիր և թեզիսներ, Երևան, Հովհ. Թումանյանի թան­գարան, էջ 34:
 15.  Վարդանյան Ս. Գ. 2014. Թուրքիայում բնակվող համշենահայերի ար­դի լեզ­վա­վի­ճակը, ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտ, «Հայ բար­բա­ռա­գի­տու­թյան հիմ­նա­խնդիրներ» միջազ­գա­յին գիտաժողովի (8-9 հոկ. 2014) զե­կու­ցումների ժո­ղո­վածու, Երևան, «Աստղիկ» հրատ., էջ 211-222:
 16. Sergey Vardanyan, 2015. Müslümanlaştirilmiş Hemşinli Ermeniler: Kurbanlar ve Taniklar, Müslümanlaş(tiril)miş  Ermeniler, Konferans Tebliğleri, Kasim 2013, Istanbul, Hrant Dink Vakfı Yayınları, s. 75-86 (Վարդանյան Ս. Գ. 2015. Մահ­մե­­դա­կա­նաց­­ված համ­­շեն­ցի­նե­րը՝ զոհեր և վկաներ, 2013 թ. նոյեմբերի 2-4-ը, Ստա­մ­­բուլի Բո­ղազիչի հա­­մ­ալ­­սա­րա­նում կայացած մի­ջազգային գի­տա­ժո­ղովի հոդ­ված­ների ժողովածու, Ստամբուլ, Hrant Dink Vakfı Yayınları, էջ 75-86):
 17.  Վարդանյան Ս. Գ. 2015. Որոշ դիտարկումներ Համշենի բարբառի Խո­փա­­­յի խոս­վածքի մա­­սին, ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտ, Ակադեմիկոս Գ. Ջա­հուկ­յանի ծննդյան 95-ամյակին նվիր­ված «Ջահուկ­յա­նա­կան ընթերցումներ» մի­ջազ­գա­յին գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, «Գի­տու­թյուն» հրատ., էջ 167-174:
 18.  Վարդանյան Ս. Գ.  2015. Երազի թեման մահմեդական համշենցիներից գրառ­­ված բա­նա­հյու­սության մեջ, «Քունը և երազը հեքիաթում» գիտա­ժողովի ծրագիր և թե­զիսներ, Երևան, Հովհ. Թումանյանի թան­գարան, էջ 22:
 19. Վարդանյան Ս. Գ. 2016. Ղազախստանի, Ղրղզստանի և Թուրքիայի մահ­մե­դա­կան համ­­­­շենահայերից գրառված հայերեն մի քանի բառերի մասին, «Պատ­­­մա­բանասիրական հանդես», № 3, Երևան, «Գիտություն», էջ 81-95:
 20.  Վարդանյան Ս. Գ. 2016. Ղրղզստանի, Ղազախստանի և Թուրքիայի մահ­­մե­դա­կան համ­­շե­նահայերից գրառված հայերեն եզակի բառեր, «Շի­րակի պատ­մա­մշակութային ժա­ռան­­գությունը. հայագիտության արդի հիմ­նա­հար­ցեր» 9-րդ միջազգային գիտա­ժո­ղով, սեպտեմբեր 24-25, Զե­կու­ցումների դրույթ­ներ, Երևան, «Գիտություն» հրատ., էջ 386-388:
 21.  Վարդանյան Ս. Գ. 2016. Թուրքիայի կրոնափոխ համշենահայերից գրառ­­­­ված մի երգի մա­սին, ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստի­տուտ, Հ. Աճառյանի ծննդ­յան 140 ամ­յակին նվիրված միջազ­գային գի­տաժողովի նյու­­թե­րի ժողովածու, Երևան, «Աստղիկ» հրատ., էջ 353-366:
 22. Վարդանյան Ս. Գ. 2017. Թուրքիայի մահմեդական համշենահայերի բնա­­կա­վայ­րերի և թվաքանակի մասին, «Պատմաբանասիրական հան­դես», № 2, Երևան, «Գիտություն»,  էջ 47-59:
Զեկուցումներ: 
 1. Վարդանյան Ս. Գ. 2011.  Բանահյուսական նոր գրառումներ Թուրքիայի կրո­նա­փոխ համշենահայերից, «Արևելյան հեքիաթ, Արևելքը հեքիաթում»: Հովհ. Թու­ման­յանի թանգարան, Fabula armeniaca ծրագիր, ԵՊՀ անգլիական բանա­սի­րու­թյան ամբիոն, Երևան, մարտի 30-31:
 2. Վարդանյան Ս. Գ. 2011.  Կրոնափոխ համշենահայից Բոստոնում գրառ­ված զվար­ճախոսության տարբերակների մասին, «Լեզուն, գրա­կա­նությունը և ար­­վեստը միջմշակութային համատեքստում», ԵՊՀ անգլիական բանա­սի­րության ամ­բիոն, Անգլերենի ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիա (ԱՈՒՀԱ), Երևան, հոկտեմբերի 4-8:
 3. Վարդանյան Ս. Գ. 2011. Կրոնափոխ համշենահայեր. փոխադարձ ծա­նո­թու­­թյուն, «Հայության կրոնադավանական հատվածներ. մարտահրավերներ և հնա­­րա­­վո­րություններ», ՀՀ սփյուռքի նախարարություն, «Հիքսոս» հիմնա­դրամ, «Նորա­վանք», Երևան, դեկտեմբերի 9-10:
 1. Վարդանյան Ս. Գ. 2011.  Բանահյուսական նոր գրառումներ Թուրքիայի կրո­նա­փոխ համշենահայերից, «Արևելյան հեքիաթ, Արևելքը հեքիաթում»: Հովհ. Թու­ման­յանի թանգարան, Fabula armeniaca ծրագիր, ԵՊՀ անգլիական բանա­սի­րու­թյան ամբիոն, Երևան, մարտի 30-31:
 2. Վարդանյան Ս. Գ. 2011.  Կրոնափոխ համշենահայից Բոստոնում գրառ­ված զվար­ճախոսության տարբերակների մասին, «Լեզուն, գրա­կա­նությունը և ար­­վեստը միջմշակութային համատեքստում», ԵՊՀ անգլիական բանա­սի­րության ամ­բիոն, Անգլերենի ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիա (ԱՈՒՀԱ), Երևան, հոկտեմբերի 4-8:
 3. Վարդանյան Ս. Գ. 2011. Կրոնափոխ համշենահայեր. փոխադարձ ծա­նո­թու­­թյուն, «Հայության կրոնադավանական հատվածներ. մարտահրավերներ և հնա­­րա­­վո­րություններ», ՀՀ սփյուռքի նախարարություն, «Հիքսոս» հիմնա­դրամ, «Նորա­վանք», Երևան, դեկտեմբերի 9-10:
 4. Վարդանյան Ս. Գ. 2012. Մահմեդական համշենահայերի բանա­հյու­սության նմուշ­ների ֆրանսերեն և անգլերեն թարգմանությունները, «Զար­մանալի հայելի. հրաշապատում հեքիաթի թարգմանական մեկնություններ», Հովհ. Թումանյանի թանգարան, Fabula armeniaca ծրագիր, ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոն, Երևան, ապրիլի 3-4:
 5. Վարդանյան Ս. Գ. 2013. Անտառային ոգիները կրոնափոխված համշենա­հա­յե­րի բա­նա­հյուսության մեջ, «Անտառը հրաշապատում հեքիա­թում», Հովհ. Թու­ման­յանի թանգարան, Fabula armeniaca ծրագիր, ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոն, Երևան, ապրիլի 16-17:
 6. Վարդանյան Ս. Գ. 2013. Հայոց ցեղասպանության մասին գրառումներ կրո­­նա­փոխ համշենցիներից, ՀՀ ԳԱԱ հնա­գիտության և ազգագրության ինստիտուտ, «Ավան­դա­կանը և արդիականը հայ ժո­ղովրդական մշա­կույ­թում», XVI գիտաժողով, նվիրված Դ. Վարդումյանի ծննդյան 90-ամյակին, Երևան, դեկտեմբերի 17-19:
 7. Վարդանյան Ս. Գ. 2013. Մահմեդականացված համշենահայեր. զոհեր և ա­կա­նատեսներ, «Իսլամացված հայերին նվիրված գիտաժողով», Ստամբուլի Բողազիչի հա­մալսարան, Հրանտ Դինք հիմնադրամ, Մալաթիացի բարե­գոր­ծասեր հայոց մշա­կութային և համագործակցական միություն, Ստամբուլ, նոյեմբերի 2-4:
 8. Վարդանյան Ս. Գ. 2014. Կրոնափոխ համշենահայերից գրառված հրա­շա­պա­տում հեքիաթ, «Գերբնական խորհուրդը հեքիաթում», Հովհ. Թու­ման­յա­նի թան­գարան, Fabula armeniaca ծրագիր, ԵՊՀ անգլիական բա­նա­սի­րու­թյան ամբիոն, Երևան, մայիսի13-14:
 9. Վարդանյան Ս. Գ. 2014. Թուրքիայում բնակվող համշենահայերի արդի լեզվա­վի­­ճակը, ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտ, «Հայ բարբա­ռա­գիտության հիմ­նախնդիրներ», Երևան, հոկտեմբերի  8-9:
 10. Վարդանյան Ս. Գ. 2015. Որոշ դիտարկումներ Համշենի բարբառի Խո­փայի խոս­վածքի մասին, ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտ, Գ. Ջահուկյանի ծննդյան 95-ամյակին նվիրված «Ջահուկ­յանա­կան ընթարցումներ», Երևան, հունիսի 4-5:
 11. Վարդանյան Ս. Գ. 2015. Հայերեն յուրահատուկ բառեր Թուրքիայի համ­շենցի­նե­րի խոսվածքում, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինս­տի­տուտ, «Ավանդականը և արդիականը հայ ժողովրդական մշա­կույ­թում», XVII գիտաժողով, Երևան, նոյեմբերի 18-20:
 12. Վարդանյան Ս. Գ. 2015. Երազի թեման մահմեդական համշենցիներից գրառ­ված բանահյուսության մեջ, «Քունը և երազը հեքիաթում», Հովհ. Թու­ման­յանի թան­գա­րան, Fabula armeniaca ծրագիր, ԵՊՀ անգլիական բա­նա­սիրության ամբիոն, Երևան, նոյեմբերի  27:
 13.  Վարդանյան Ս. Գ. 2015. Իսլամացված համշենահայերի բարբառի և բա­նա­­­­հյու­սության մասին, ՀՀ սփյուռքի նախարարություն, Իսլամացված հայերի հիմնախնդիրներին նվիրված գիտաժողով, Երևան, դեկտեմբերի 8:
 14. Վարդանյան Ս. Գ. 2016. Թուրքիայի կրոնափոխ համշենահայերից գրառ­ված մի երգի մասին, ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտ, «Լեզվաքաղաքականության և լեզվի կանո­նակարգման ար­­դիական խնդիրներ», Երևան, հոկտեմբերի 12-13:
 15. Վարդանյան Ս. Գ. 2016. Թուրքիայի կրոնափոխ համշենահայերի թվա­քա­­­նակի մասին, ՀՀ սփյուռքի նա­խա­րա­րություն, Իսլամացված հայերի հիմ­նա­խնդիր­ներին նվիրված գիտաժողով, Երևան, դեկտեմբերի 2:
Այլ: 

1. 1992 թվականից Հայաստանի «Համշեն» հայրենակցական-բարեգործական ՀԿ փոխնախագահ:

2. 2004 թվականից «Ձայն համշենական» ամսաթերթի գլխավոր խմբագիր:

3. 2013 թվականից Լրատվական ռադիոյում 106.5 «Համշենական զրուցարան» հաղոր­դա­շարի (շաբաթական երկու անգամ) հեղինակ:

4. Մի շարք հարցազրույցներ տարբեր լրատվամիջոցներում:

Հեռախոս: 
091801914
Էլ․ փոստ: 
sergeyvardanyan@yahoo.com